İktisada Giriş 2007 Ara Sınav

1. Bir çiftçi daha çok gübre kullanırsa üretiminin artacağını düşünerek maliyet ve gelirlerini karşılaştırmış ve daha fazla gübre kullanmaya karar vermiştir. Buna göre, çiftçinin uyguladığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik analiz yapmanın iktisatçılara sağladığı yararlardan biridir?


3. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçılar tarafından kullanılan araştırma yöntemlerinin aşamalarından biri değildir?


4.

Yukarıdaki şekilde yer alan üretim imkanları eğrisine göre, aşağıdaki noktalardan hangisi ekonomide kaynakların etkin olarak kullanıldığı üretim bileşimini gösterir?


5. Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde, "neyin, nasıl ve kimler için üretileceği" sorularının yanıtını aşağıdakilerden hangisinin vermesi gerekir?


6. Toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda nasıldır?


7.

Yukarıdaki tabloda yer alan bir mala ilişkin fiyat, arz ve talep verilerine göre, söz konusu malın denge fiyatı kaç YTL'dir?


8. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin yer değiştirmesine neden olmaz?


9. Diğer değişkenler sabitken, değişik fiyat düzeylerinde üreticilerin satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


10.

Yukarıdaki şekle göre, talep eğrisi üzerinde X noktasından Y noktasına geçişin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


11.

Yukarıdaki talep eğrisi üzerinde A noktasından B noktasına gelinmesi durumunda, talebin fiyat esnekliği katsayısı ne olur?


12. Talep eğrisi üzerindeki iki nokta arası için hesaplanan ortalama esneklik değeri aşağıdakilerden hangisidir?


13. Negatif eğimli doğrusal talep orta noktasında esneklik katsayısının mutlak değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?


14. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde talep inelastiktir?


15. Yatay eksene dik çizilmiş bir talep eğrisi için talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisi ile değerlendirilir?


16. Bir malın fiyatı 100 YTL iken satın alınmak istenen miktarı 10 adettir. Malın fiyatı 150 YTL'ye çıktığında satın alınmak istenen miktar 5'e düştüğüne göre talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?


17. Genellikle üretimde ve ithalatta uygulanan miktar sınırlamalarına ne ad verilir?


18.

Yukarıdaki şekilde arz ve talep Po ve Qo düzeylerinde dengededir. Buna göre P1 düzeyinde belirlenen tavan fiyatı sonucu ortaya çıkacak talep fazlası ne kadardır?


19. Taban fiyatı uygulamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


20. Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı fiyat kontrollerinden biri değildir?


21. Gelir vergisi aşağıdaki vergi türlerinden hangisi içinde yer alır?


22. Arz edilen mal veya hizmet miktarını sınırlayarak, rekabet koşullarında oluşmuş piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırmaya dönük devlet politikasına ne ad verilir?


23. Üretimde uzun dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


24. Bir firmada istihdam edilen işçi sayısı 15'den 20'ye çıkarıldığında, üretim miktarı yılda 100 birimden 200 birime çıkıyorsa emeğin marjinal fiziki ürün değeri kaçtır?


25. Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?


26. Şekerleme üretimi yapan bir fabrikanın %10 oranında yeni makine ve teçhizat alması %10 oranında üretim artışına yol açıyorsa, bu üretim sürecinde aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?


27. Hiçbir firmanın sattığı ürünün fiyatı üzerinde tek başına kontrol gücünün olmadığı piyasa türüne ne ad verilir?


28. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönemde üretimde koşul aşağıdakilerden hangisidir?


29. Tam rekabetçi bir firmanın piyasada karşılaşacağı talep eğrisinin esnekliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?


30. Bir firma fiyatı 5 YTL olan bir maldan 20 birim sattığında elde ettiği toplam gelir 100 YTL, satış miktarını 30 birime çıkarttığında ise 150 YTL gelir elde ederse, firmanın marjinal geliri kaç YTL olur?


31. Tekelci bir firmanın uzun dönemde piyasaya başka firmaların girmesini engelleyebilmesi ve tekel konumunu devam ettirebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?


32. Bir endüstrideki ölçek ekonomilerinin sadece tek bir firmanın faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlayacak nitelikte olması halinde ortaya çıkan tekel aşağıdakilerden hangisidir?


33. Ek üretim faktörleri kullanılması sonucu firmanın toplam gelirinde ortaya çıkan artışa ne ad verilir?


34. Bir fabrikada istihdam edilen işçi sayısı 100'den 200'e çıkartıldığında aylık toplam gelir 100000 YTL'den 150000 YTL'ye çıkıyorsa, işgücünün marjinal ürün geliri kaç YTL olur?


35. Bir ekonomik birimin kendisine aldığı bir cep telefonunu ekonomide üretilen mallar içerisinde hangi kategoride değerlendirilebilir?


36. Hepatit B aşısı olan bir kişinin hem kendisini bu hastalıktan koruması hem de başkalarına bu hastalığın bulaşmasını önlemesi şeklinde kendisine ve üçüncü şahıslara sağladığı fayda aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilebilir?