İstatistik 2006 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?


2.

Yukarıda verilen frekans dağılımı için -den az serisi oluşturulmak istenmektedir. Buna göre, 12-15 sınıfının birikimli frekansı kaç olmalıdır?


3.

Yukarıda verilen serinin medyanı kaçtır?


4.

Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?


5. Varyansı 100 olan bir serinin tüm gözlem değerleri 3 ile çarpılmıştır. Buna göre, yeni serinin standart sapması kaçtır?


6. Bir firmada üretilen parçaların kullanım durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Rasgele seçilen bir parçanın B parçası ve kullanılamaz olma olasılığı kaçtır?


7. Bir banka ekonomik kriz nedeniyle 35 çalışanından 3 tanesini rasgele seçerek işlerine son verecektir. Banka, seçimini kaç farklı yolla yapabilir?


8. x binom dağılımı gösteren kesikli bir rasgele değişken olmak üzere; n = 6 ve p = 0,60 için P ( X < 2 ) olasılık değeri nedir?


9. Z standart normal dağılmış bir rassal değişken olduğuna göre P(z>-1,18) olasılığı kaçtır?


10. Başarı Lisesi giriş sınavına giren öğrencilerin, puanlarının ortalaması 72 ve standart sapması 15 olmak üzere normal dağılım gösterdiği bulunmuştur. Bu sınavdan 90 alan bir öğrencinin standart normal (z) puanı kaçtır?


11. Eskişehir Merkez ilçede çocuk bezi tüketicilerinin marka tercihlerini belirlemek için planlanan bir araştırmanın ana kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?


12. Örneklemden örnekleme değişen değerler alan istatistiklerin parametre değerlerine göre gösterdikleri sapmalara ne ad verilir?


13. Dağılımı normal ve başarı puanlarıyla ilgili standart sapması 12 olduğu bilinen bir öğrenci anakütlesinden 64 öğrencilik bir rassal örneklem seçilmiştir. Bu örneklemin ortalama başarısı 65, standart sapması 4 puan olarak hesaplanmıştır. Buna göre, anakütlenin ortalama başarı puanı %95 güvenle hangi sınır değerler arasında yer alır?


14. Bir anakütle ortalamasına ilişkin tahminlemede örneklem hacmi 20 ise, serbestlik derecesi kaçtır?


15. Bir işletmede, kullanılan makinelerin üretim hızını arttırmak amacıyla, makineler üzerinde bir değişiklik yapılmıştır, Sonucun üretim hızını artırıp artırmadığı sınanmak istenmektedir. Bu sınamadaki sıfır hipotezi nedir?


16. Bir işletmede, kullanılan makinelerin üretim hızını arttırmak amacıyla, makineler üzerinde bir değişiklik yapılmıştır, Sonucun üretim hızını artırıp artırmadığı sınanmak istenmektedir. Bu sınamadaki alternatif hipotez nedir?


17. Yeni çıkan bir ürün ile ilgili yapılan bir araştırma sonucunda aşağıdaki tablo elde edilmiştir.

Yukarıda verilen Kontenjans tablosu için Ki-Kare (x2) istatistiğinin değeri kaçtır?


18. 3 satıra 3 sütun halinde hazırlanmış bir kontenjans tablosunda Ki-Kare hesabında kullanılabilecek serbestlik derecesi kaçtır?


19. Hesaplanan bir regresyon doğrusunun orijinden geçmesi durumunda modelde yer alan sabit katsayı kaça eşittir?


20. Doğrusal regresyon modeli katsayılarının hesaplanması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılabilir?


21. Bir araştırmada korelasyon katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. Buna göre, belirlilik katsayısı nedir?


22. İki değişken arasında tam ve zıt yönlü bir ilişki var ise korelasyon katsayısı kaça eşit olur?


23. Belirli bir bölgede üretilen bir K maddesinin fiyatlarının yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu tabloya göre, 1998 yılına ilişkin zincirleme indeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?


24. İndekslere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


25. Zaman serileri bazen ayların gün sayısı, işgünü sayısı veya fiyat değişmelerinin etkisinde kalabilir. Bu etkilere ne ad verilir?


26. Eşit aralıklı zaman noktalarında bir değişken ile ilgili elde edilen gözlem değerlerini zamana göre sıralanmış olarak gösteren serilere ne ad verilir?