Hukuka Giriş 2007 Final

1. Aşağıdaki olaylardan hangisi hukukun toplumdaki düzeni sağlamak için gerekli olduğuna ilişkin bir örnektir?


2. Kamu hukuku özel hukuk ayrımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


3. Suçun unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


4. Sezer ile Alev evlenmiştir. Sezer ile Alev 'in bu evlilikten Zafer adında bir çocukları olmuştur. Sezerin ölümü üzerine, Alev ve Zafer'e kendisinden bir ev kalmıştır. Alev ve Zafer daha sonra bu evi satmıştır.
Bu durumda aşağıdaki hukuk dallarından hangisi ile ilgili bir hukuki olay söz konusu olmaz?


5. Kanun hükmünde kararnamelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


6. Herkese karşı ileri sürülemeyen, sadece belli kişi ya da kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?


7. Davalının iddianın dayandığı olgudan iddia edilen bir hakkın doğmuş olduğunu kabul etmekle beraber, mevcut bir sebepten dolayı davacının bu hakkını dava yoluyla isteyemeyeceğini ileri sürmesine ne ad verilir?


8. Kendisine yasal danışman atanmış bir kimse aşağıdaki işlemlerden hangisini yasal danışmanının olumlu oyunu almaksızın yapabilir?


9. Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkını hukuka aykırı saldırılara karşı koruyan davalardan biri değildir?


10. Derneklerin ilk genel kurul toplantılarını yazılı bildirimden itibaren ne kadar süre içinde yapmaları gerekir?


11. Bir derneğin amacının sonradan hukuka aykırı hale gelmesi halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


12. Aşağıdaki fiillerden hangisinin varlığı durumunda fiilin hukuka aykırılık niteliği ortadan kalkmamaktadır?


13. Sebepsiz zenginleşen kişinin bu ilişkiden doğan hukuki borcu nedir?


14. İkrah ile iradenin sakatlanması nedeniyle bir işlem yapılmasının hukuki sonucu nedir?


15. Aşağıdakilerden hangisi el ile imza atmanın istisnalarından biri değildir?


16. Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona erme sebeplerinden biri değildir?


17. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde temsilci özel yetkiye ihtiyaç duymaz?


18. Temsil yetkisi ile vekalet ilişkisinin farkına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi zamanaşımının özellikleri arasında yer almaz?


20. Borçlunun temerrüdü halinde temerrüt faizi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


21. Kanunda belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde zamanaşımı süresinin o ana kadar geçmiş olan kısmının ortadan kalkıp yeniden işlemeye başlamasına ne ad verilir?


22. (G), (H) ile bir sözleşme yapmış ve buna göre, (H)'ye önceden gönderilen buğdaylara uygun olması şartıyla 10 ton buğdayı satmıştır. Yukarıda verilen bilgiye göre bu sözleşme aşağıdakilerden hangisi olabilir?


23. (G), (H) ile bir sözleşme yaparak, 5 000 YTL değerindeki televizyonu taksitle kendisine satmıştır. Ancak, (H) mal kendisine teslim edildiğinde, görüntünün olmadığını tespit etmiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre (G) satım sözleşmesinden kaynaklanan hangi yükümlülüğünü yerine getirmemiştir?


24. (G), (H) ile Eskişehir'deki evi için aylık 1.000 YTL karşılığında bir yıllık bir kira sözleşmesi yapmıştır.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


25. (M) ile (N) arasında ticari niteliği olmayan bir satım sözleşmesi yapılmış, bu sözleşmede (K), (M) lehine kefil olmuştur. Ancak, (M) vadesi geldiğinde borcunu yerine getirmemiştir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


26. (G) ile (H) arasında yapılan sözleşmede (K), (G)'nin borcuna (G)'yle birlikte müteselsil olarak kefil olmuştur.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


27. Vekalet sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


28. Anayasa mahkemesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


29. Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, iki yıla kadar hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezaları ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması aşağıdaki mahkemelerden hangisinin görevi içindedir?


30. Aşağıdakilerden hangisinde askeri yargı türlerine dair sınıflandırma doğru olarak verilmiştir?