İktisat Teorisi 2008 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın uğraşı alanlarından biri değildir?


2. Satışları bir birim arttırdığımızda toplam hasılatta meydana gelecek değişmeyi ölçen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


3. Bir ülkenin dış borcu nasıl bir değişkendir?


4. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi akılcılığın özelliklerinden biri değildir?


5. Yatay eksende yer alan X malının fiyatı değiştiğinde her defasında ulaşılan yeni tüketici denge noktalarını birleştiren eğriye ne ad verilir?


6. Gelirdeki değişmelere bağlı olarak her defasında ulaşılan yeni tüketici dengesindeki noktalar birleştirildiğinde elde edilen eğriye ne ad verilir?


7. Herhangi bir X malı için talep ikizkenar hiperbol biçiminde ise talep esnekliğinin değeri aşağıdakilerden hangidir?


8. Talebin gelir esnekliği pozitif ve birden küçük değerler alıyorsa ilgili gelir grubu için bu mal nasıl bir maldır?


9. Aynı toplam üretim düzeyini sağlayan farklı girdi bileşenlerinin geometrik yerine ne ad verilir?


10. Emeğin marjinal verimliliği sıfır olduğunda aşağıdakiler den hangisi söz konusudur?


11. Eşürün eğrileri ve girdi fiyatları sabitken, değişik maliyet olanaklarına göre ortaya çıkan üretici dengelerinin geometrik yerine ne ad verilir?


12. Eşürün eğrisine herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğiminin negatif işaretine ne ad verilir?


13. Üretici dengesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


14. Kısa dönem ortalama toplam maliyet (ATC) hangi unsurlardan oluşur?


15. Ölçeğe göre artan getiri durumunda uzun dönem ortalama maliyet fonksiyonun alacağı şekil aşağıdakilerden hangisidir?


16. Bir firma için negatif dışsal ekonomilerin varlığı söz konusu ise bu firmanın uzun dönem ortalama toplam maliyeti nasıl etkilenir?


17. Üretimi bir birim arttırdığımızda toplam maliyette meydana gelen değişikliğe ne ad verilir?


18. Bir malı denge fiyatının üzerindeki fiyatlardan satın almaya razı olan alıcıların, bu malı denge fiyatından alabilmeleri durumunda elde edilen kazanca ne ad verilir?


19. Tam rekabet piyasasında TC = TR olması durumunda aşağıdaki eşitliklerden hangisi gerçekleşmez?


20. Tam rekabet piyasasında toplam hasılat fonksiyonu eğimini aşağıdakilerden hangisi belirler?


21. Ortalama değişken maliyet üzerindeki MC eğrisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


22. Monopolcü piyasada firma malına yönelik talep eğrisinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?


23. Monopolcü piyasada firmanın marjinal gelir (MR) eğrisinin ortalama gelir (AR) eğrisinin altında seyretmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


24. Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasasında fiyat farklılaştırması yapılabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?


25. Monopolcü piyasada firma için TR = TC olması durumunda aşağıdaki eşitliklerden hangisi geçerlidir?


26. Piyasadaki her bir firmanın rakiplerinin fiyat indirimlerini takip edeceği, ancak fiyat artışlarını takip etmeyeceğini açıklayan oligopol modeli aşağıdakilerden hangisidir?


27. Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasasına yöneltilen eleştirilerden biri değildir?


28. Monopolcü rekabet piyasasında bir firma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi gerçekleşmez?


29. Rekabetçi piyasada kârını maksimize eden girişimci, tek bir girdiyi aşağıdakilerden hangisi söz konusu oluncaya kadar talep eder?


30. Tam rekabetçi bir piyasada üretimde kullanılan değişken girdi bir birim arttırıldığında, toplam fiziki üründe oluşturduğu değişikliğe ne ad verilir?


31. Eksik rekabet piyasasında firma değişken girdiyi bir birim arttırdığında toplam hasılattaki değişmeye ne ad verilir?


32. Ürünün piyasa fiyatı artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


33. Tüketiciler arası dengenin sağlandığı anlaşma eğrisi üzerinde aşağıdaki koşullardan hangisi geçerlidir?


34. Üretim imkanları eğrisini elde etmek için kullanılan eğri aşağıdakilerden hangisidir?


35. "Bir toplumda tüm diğer bireylerin refahı değişmeksizin bir bireyin refahı arttırıldığında toplumun refahı artar" şeklinde ifade edilen değer yargısı kime aittir?


36. Aşağıdakilerden hangisi genel denge analizinin temel varsayımlarından biri değildir?