Ticaret Hukuku 2006 Bütünleme

1. Ticari işletmeyi devreden ve devralanın işletmenin borçlarından dolayı sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


2. Faturaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


3. Ortaklık tarafından düzenlenecek mektup ve belgelerde ortaklığın unvanıyla birlikte esas sermaye miktarının da gösterildiği ortaklık türü Aşağıdakilerden hangisidir?


4. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi işarete örnek verilebilir?


5. Ticaret sicili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


6. Bir kimsenin, rakibinin ticari itibarını bozmak ve onun müşterileri üzerinde olumsuz etkide bulunmak amacıyla, sözde suçlamalarla dava açması, Türk Ticaret Kanunu'nun 57. maddesinde sayılan özel haksız rekabet hallerinden hangisine girer?


7. Tacir öldüğünde ticari defterleri saklama yükümü aşağıdakilerden hangisine geçer?


8. Ticari defterlerin sahibi lehine kanıt olabilmesi hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


9. Bir ticari işletmenin merkez veya şubelerinin bulunduğu yerler dışındaki yerlerde, işletme adına iş yapan yardımcılara ne ad verilir?


10. Cari hesap sözleşmesinde taraflardan birinin alacaklısı, cari hesaptaki alacak bakiyesini haciz ettirirse, haciz tebliğ edilen taraf kaç gün içinde haczi kaldırtmazsa, diğer taraf sözleşmeyi fesh edebilir?


11. Cari hesap sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?


12. Tüzel kişiliği bulunmayan iki ortaklık türü Aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak veri İm iştir?


13. Kollektif ortaklıklarda rekabet yasağına aykırı davranmaktan doğan talep hakkına ilişkin 3 aylık zamanaşımı süresi ne zaman işlemeye başlar?


14. Ortaklığın tasfiyesi sonucu, tasfiye bakiyesi üzerinde ortağın talep hakkına ne denir?


15. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın irade dışı feshi nedenlerinden biri değildir?


16. Kollektif ortaklığın borç ve yükümlerinden dolayı alacaklıların ortaklığa başvuru yolu aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?


17. Bir komandit şirkette ortaklık borç ve yükümlülüklerinden dolayı sorumluluğu sınırlı olan ortağa nead verilir?


18. Komanditer ortak aşağıdakilerden hangisini sermaye olarak getiremez?


19. Anonim şirketler kanunen yasak olmayan hangi amaç ve konular için kurulabilirler?


20. Anonim ortaklığın kuruluşunda aşağıdakilerden hangisinin ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu değildir?


21. Anonim ortaklık genel kurulunun yetkilerinden hangisi başka organlara devredilebilir?


22. Kanunda ve esas sözleşmede aksine hüküm bulunan haller dışında anonim şirket genel kurulunda toplatı yeter sayısı nedir?


23. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık arasındaki sözleşme kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?


24. Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin ibrasına hangi organ karar verir?


25. Anonim ortaklıkta denetleme organı en çok kaç kişiden oluşur?


26. Anonim ortaklıkta haksız yere alınan kâr payının geri istenmesi hakkı kârın alınmasından kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?


27. Anonim ortaklıkta ortağın sermaye borcunu ödememesi halinde ortaklıktan çıkarma kararını kim alır?


28. Pay senedi çıkarılmadan önce, sonradan pay senetleri ile değiştirilmek üzere çıkarılan belgeye ne ad verilir?


29. Anonim ortaklıkta halka arz edilecek tahvillerin satış süresinin bitiş tarihinden itibaren altı işgünü içinde ihraçcı, satış sonuçlarını gösteren bilgileri nereye göndermekle yükümlüdür?


30. Limited ortaklıklarda dürüstlük kurallarına aykırı ortaklar kurulu kararlarına karşı aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir?


31. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklığın kanuni organıdır?


32. Limited ortaklıkta asgari sermaye miktarını on katına kadar artırmaya kim yetkilidir?


33. Poliçede kabul etmeme protestosu nerede düzenlenir?


34. Poliçeye imza koyarak sorum altına giren herkesin, diğerlerinin sorumundan ayrı ve bağımsız olarak sorum altına girmesine ne ad verilir?


35. Çekte "keşide tarihi" ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


36. Ayrı kıtalarda düzenlenip ödenecek olan çeklerde ibraz süresi ne kadardır?