İktisada Giriş 2007 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal bilim olarak değerlendir ilmesi ne neden olur?


2. Belirli bir ekonomik sorunla ilgili tüm gerçeklerin araştırılıp toplanmasına ne ad verilir?


3. Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir?


4. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir?


5. Belirli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, söz konusu seçim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


6. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?


8. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?


9. Bir malın fiyatındaki artış karşısında toplam hasılat da artıyorsa, fiyatın talep esnekliğinin değeri nasıldır?


10. Talebinin gelir esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?


11. Genellikle üretimde ve ithalatta uygulanan miktar sınırlamalarına ne ad verilir?


12. Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, üretilecek mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?


13. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kârı verir?


14. Emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam ürün miktarında meydana getirdiği değişmeye ne ad verilir?


15. Ürünün fiyatının ortalama değişken maliyete eşit olduğu üretim düzeyi firma açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


16. Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı aşağıdakilerden hangisini gösterir?


17. Şehir içi yolcu taşımacılığında tekel konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşlı vatandaşlara daha düşük ücret uygulaması aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisinebir örnektir?


18. I. Faktör arzı
II. Piyasa yapısı
III. Faktör talebi
Yukarıdakilerden hangileri faktör fiyatını belirleyen unsurlardır?


19. Piyasa tam rekabet koşulları altında çalışsa bile malın fiyatına yansımayan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?


20. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası önlemleri arasında yer almaz?


21. Makro iktisadın kökenlerinin dayandırıldığı J.M. Keynes'in yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi ile özetlenebilir?


22. Tüketim harcamalarını C, yatırım harcamalarını I, kamu harcamalarını G, ihracatı EX ve ithalatı İM ile göster ir sek, harcamalar açısından GSMH aşağıdakilerden hangisi ne eşit olur?


23. GSMH hesaplarına dahil edilmesi gerekirken hesapların dışında kalan ekonomik faaliyet hacmine ne ad verilir?


24. Gelirdeki değişme , ithalattaki değişme ile gösterilirse marjinal ithal eğilimi aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanır?


25.

Yukarıdaki tabloya göre, marjinal tüketim eğiliminin değeri kaçtır?


26.

Yukarıdaki tabloya göre, marjinal tasarruf eğilimi değeri kaçtır?


27.

Yukarıdaki grafikte A noktası için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


28. Vergilerin ve dış ticaretin söz konusu olmadığı basitleştirilmiş bir ekonomik modelde harcama çarpanı aşağıdakiler-den hangisine eşittir? (MPC marjinal tüketim eğilimini, MPS marjinal tasarruf eğilimini göstermektedir,)


29. Vergilerin ve kamu harcamalarının dahil olduğu bir modelde aşağıdakilerden hangisi toplam gelirin kullanım biçimi arasında yer almaz?


30. Marjinal tüketim eğiliminin (MPC) 0,90 , marjinal ithalat eğiliminin (MPI) 0,10 olarak tahmin edildiği bir ekonomide vergi çarpanının değeri kaçtır?


31. TC Merkez Bankası tarafından yapılan resmi para stoku tanımları esas alındığında, M2 - M1 değeri aşağıdakilerden hangisini verir?


32. I. Ekonomi sürekli tam istihdamdadır.
II. Fiyatlar genel düzeyi sabittir.
III. Dolaşım hızı sabittir.
Yukarıdakiler den hangileri, değişim denklemini miktar teorisine dönüştürebilmek için klasik iktisatçılar tarafından yapılan varsayımlardır?


33. P fiyatlar genel düzeyini, Y üretim hacmini gösterdiğine göre, stagflasyon ortamında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşir?


34. 1947 yılında imzalanan ve ülkeler arasında tarife ayırımcılığına son vermeyi amaçlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


35. Gelişmekte olan ülke vatandaşları asgari geçim düzeyinde bulundukları için gerekli tasarrufu yapamıyorlarsa, yatırımlar için gerekli kaynak aşağıdakilerin hangisinden elde edilebilir?


36.

Yukarıdaki tabloya göre, 2004 yılı için hesaplanacak ortalama tüketim eğilimi değeri yaklaşık olarak kaçtır?