İstatistik 2007 Bütünleme

1.

Bir frekans dağılımına ilişkin -den az serisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, sayısal değeri 12'den küçük gözlem sayısı kaçtır?


2. Aşağıdakilerden hangisi, yığın olay özelliği göstermez?


3.

Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?


4.

Bir yığın olaya ilişkin gözlem değerleri gözlem sırasına göre yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, X değişkeninin medyan değeri kaçtır?


5.

Yukarıda verilen frekans dağılımının aritmetik ortalaması kaçtır?


6. Bir seri için kareli ortalama K = 20 ve aritmetik ortalama x = 12 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, serinin standart sapması kaçtır?


7. Bir işletmede 15 kadın ve 25 erkek vardır. Uygulanan bir sınavda 5 kadın ve 15 erkek başarısız olmuştur. Bu işletmeden seçilen bir kişinin başarısız olduğu bilindiğine göre, bu kişinin kadın olma olasılığı kaçtır?


8. Bir yatırımcı İMKB'de işlem gören 12 tekstil firmasının hisse senetlerinden 4 tanesine yatırım yapmak istemektedir. Buna göre, yatırımcı seçimini kaç farklı yolla yapabilir?


9. Standart normal eğri altında P( z < -0,45 ) olasılık değeri kaçtır?


10. Bir örneklem istatistiğine ait dağılımın standart sapmasına ne ad verilir?


11. Aşağıdakilerden hangisi tahminleme sürecinin aşamalarından biri değildir?


12. Ortalaması 50 kg ve varyansı 16 kg olan 256 birimlik bir rassal örneklemin ait olduğu anakütlenin ortalaması %95 güvenle tahmin edilmek istenmektedir. Buna göre tahmin aralığının alt sınır değeri kaçtır?


13. Anakütle aritmetik ortalamasıyla ilgili iki yönlü bir hipotez testinde benimsenen anlamlılık düzeyi 0,05 ve örneklem hacmi 17 birim ise hesaplanan istatistiğin karşılaştırılacağı tablo değeri kaçtır?


14. Aşağıdakilerden hangisi test sürecinin aşamalarından biri değildir?


15. Bir araştırmada Ki-kare değeri 44 olarak elde edilmiştir. Araştırmaya 70 kişi katıldığına göre kontenjans katsayısı kaçtır?


16. Üniversitede okuyan öğrencilerin cinsiyetleri ve tercih ettikleri kulüpler arasında bir ilişki olup olmadığı sınanmak istenmektedir.

Yukarıda verilen tablonun serbestlik derecesi kaçtır?


17. Üniversitede okuyan öğrencilerin cinsiyetleri ve tercih ettikleri kulüpler arasında bir ilişki olup olmadığı sınanmak istenmektedir.

Yukarıdaki tabloya göre, bayan olup briç kulübüne katılan öğrencilerin beklenen frekansı nedir?


18.

regresyon denklemiyle elde edilen tahminlerin standart hatası kaçtır?


19. Aşağıdaki serpilme diyagramlarından hangisinde X ve Y arasında aynı yönlü tam bir ilişki vardır?


20. Regresyon denklemi neyi gösterir?


21. Korelasyon katsayısının sınır değerleri aşağıdakilerden hangisidir?


22. İndekslere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


23. 5 maddeye ve verilen bir yıla ait indeksler bazı hesaplamalara ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Bu sonuçlara göre, Fisher indeks değeri kaçtır?


24. Eşit aralıklı zaman noktalarında bir değişken ile ilgili elde edilen gözlem değerlerini zamana göre sıralanmış olarak gösteren serilere ne ad verilir?


25. Belirli bir bölgede üretilen bir K maddesinin fiyatlarının yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu tabloya göre, 1998 yılına ilişkin zincirleme indeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?


26. Zaman serileri bazen ayların gün sayısı, işgünü sayısı veya fiyat değişmelerinin etkisinde kalabilir. Bu etkilere ne ad verilir?