Genel Muhasebe 2006 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir?


2. "A" İşletmesinin bilançosundaki değerler aşağıdaki gibidir:
Kasa 2 000 YTL
Banka mevduatı 8 000 YTL
Ticari borçlar 2 000 YTL
Binalar 30 000 YTL
Banka kredisi 3 000 YTL
Ticari mallar 4 000 YTL
Ticari alacaklar 1 000 YTL
Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin öz sermayesi kaç YTL'dir?


3. Meydana gelen artışların hesabın borcuna, azalışların hesabın alacağına yazılması aşağıdaki hesap gruplarından hangisi ile ilgilidir?


4. Yardımcı defterler ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


5. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?


6. İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçeğin göz önünde tutulmasını esas alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


7. Para ve genellikle bir yıl veya bir faaliyet dönemi içinde paraya çevrilebilir, satılabilir veya tüketilebilir varlıklara ne ad verilir?


8. Tahviller üzerindeki tahsil edilebilir duruma gelmiş faiz kuponları, tahsil edilinceye kadar hangi hesaba borç kaydedilir?


9.
Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


10. Maddi duran varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


11.
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


12. İşletmenin bankadaki kredi hesabına faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır?


13. Her bir satıcıya olan senetsiz borçlar nasıl izlenir?


14.
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


15. Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı vermez?


16. Aşağıda dönem net zararı ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


17. Aşağıda gelir hesapları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


18. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve/veya hizmet satışlarından elde edilen hasılat hangi hesaba nasıl kaydedilir?


19. Bir işletmenin varlık ve borçlarının bilanço günündeki değerlerinin, çeşitli ölçütler kullanılarak belirlenmesine ne ad verilir?


20. Dönemsonu-envanter işlemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


21. Tahsili şüpheli duruma düşen alacak senetlerinin muhasebeleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


22. İşletmenin Ticari Mallar Hesabı’nın kalanı 15 000 YTL, Yurtiçi Satışlar Hesabı’nın kalanı 10 000 YTL ve envanter sonucunda bulunan mal mevcudunun değeri 6 000 YTL dır. Bu bilgilere göre satılan malların maliyeti kaç YTL dir?


23. İşletmenin 50 YTL maliyeti ve 5 yıl normal kullanım süresi bulunan demirbaş eşyaları için amortisman ayrılacaktır. Bu bilgilere ve azalan kalanlar üzerinden amortisman hesaplama yöntemine göre, demirbaşların kullanıldığı ikinci yıl için ayrılacak amortisman payı kaç YTL dir?


24. İşletmenin 50 YTL maliyeti ve 5 yıl normal kullanım süresi bulunan demirbaş eşyaları için amortisman ayrılacaktır. Yukarıdaki bilgilere ve normal amortisman yöntemine göre, amortisman payının muhasebeleştirilmesi için alacaklandırılması gerekli hesap adı ve tutarı aşağıdakilerden hangisidir?


25. Bankalara olan kredi borçlarıyla ilgili olarak tahakkuk ettirilen faizlerin muhasebeleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


26. İşletmenin Borç Senetleri Hesabı'nın kalanı 950 YTL, borç senetlerinin peşin değeri ise 775 YTL' dır. Tasarruf değeri ölçüsünün uygulanması durumunda yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


27. Gider hesaplarının kapatılması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


28. Dönem Kârı veya Zararı Hesabı'nın alacak kalanı aşağıdakilerden hangisine devredilir?


29. [Yurtiçi Satışlar - (Satıştan İadeler + Satış İskontoları)] = ?
Bu formülün sonucu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


30. Aşağıdakilerden hangisi envanter kayıtları kapsamında yer almaz?