Hukuka Giriş 2007 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal hayatta hukukun gerekli olduğuna ilişkin örnek olamaz?


2. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yaptırım türlerinden biri değildir?


3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Anayasasının öngördüğü temel ilkelerden birisi değildir?


4. Türk olan Ayşe ile Aman olan Hans evlenerek Eskişehir'e yerleşmişlerdir. Bir süre sonra Ayşe ile Hans'ın arasında geçimsizlik ortaya çıkmış ve bu nedenle Hans Almanya'ya dönerek burada boşanma davası açmıştır.
Bu boşanma davasında hangi devletin hukukunun uygulanacağını aşağıdaki hukuk dallarından hangisi belirler?


5. Yetkili bir mercii tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tamamına ne ad verilir?


6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hak ve özgürlükler arasında yer almaz?


7. Aşağıdaki örnek durumların hangisinde bir hukukî olay söz konusu değildir?


8. Hak ehliyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


9. Aşağıdakilerden hangisi, kişinin manevi bütünlüğü üzerindeki haklarının konusu içinde yer almaz?


10. Aşağıdakilerden hangisi, derneklerin kendiliğinden kapanmasını gerektiren durumlardandır?


11. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının özelliklerinden biri değildir?


12. Aşağıdakilerden hangisi bir edimin konusu olamaz?


13. Resmi tasfiye isteminde bulunmuş olan mirasçıların, miras bırakanın borçlarından sorumluluğu ne ölçüdedir?


14. Aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme değildir?


15. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanununun yazılı şekle tabi tuttuğu hukuki işlemlerden biri değildir?


16. Sözleşmelerde yer alan muvazaaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


17. 10 yıldır Ankara'da çalışmakta olan Ahmet yıl başından itibaren başka bir şehre tayin olmayı beklemektedir. Tayinin Kırıkkale'ye çıkacağını düşünen Ahmet, Kırıkkale'de Kadirle bir yıllığına bir kira sözleşmesi imzalamıştır. Ahmet'in tayini Aksaray'a çıkmıştır.
Sözleşme ile bağlı kalmak istemeyen Ahmet, bu ilişkiyi ne şekilde sona erdirebilir?


18. Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona ermesinin sonuçlarından biridir?


19. Temsil yetkisinin kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


20. Bekir evini Sevgi'ye kiraya vermiştir. Evde bir süre oturan Sevgi Bekir'in onayı olmadan evi arkadaşı Esra'ya kiraya vermiştir.
Temsil ilişkisi bakımından Sevgi'nin hukuki durumu nedir?


21. Yener evini Çiğdem'e kiraya vermiştir, ancak taraflar aralarında borcun ifa yerini belirlememiştir.
Çiğdem ödeme zamanı gelince borcunu nerede ifa edecektir?


22. Borcun ifa edilmemesi halinde, alacaklı aşağıdaki yollardan hangisi ne başvuramaz?


23. Aşağıdakilerden hangisi, "neviyle belli şey" kavramına örnek olarak gösterilemez?


24. Aşağıdakilerden hangisi bir satım sözleşmesi türü değildir?


25. Kira sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


26. Satım sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin genel kural aşağıdakilerden hangisidir?


27. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, finansal kiralama sözleşmesi sona ermez?


28. Aşağıdakilerden hangisi Franchise Sözleşmesi'nde franchise alanın borçlarından değildir?


29. Vergi Mahkemelerinin kurul halinde vermiş olduğu kararlara karşı hangi merci iye itiraz edilebilir?


30. Bölge İdare Mahkemeler inin yargı çevrelerinin saptanması süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?