Genel Muhasebe 2008 Ara Sınav

1. Çok sayıda mali işleme ait bilgilerin belirli gruplara göre düzenlenmesine ne ad verilir?


2. İşletmenin gereksinim duyduğu para, fon veya sermayenin uygun koşullarda bulunması ve bunların etkin şekilde kullanılmasını sağlayan faaliyetler bütününe ne ad verilir?


3. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik planlama ve kamu hizmetinin finansmanı açısından işletmelerle ilgili finansal bilgilere gereksinim duymaktadır?


4. [Varlıklar = Kaynaklar] denklemi aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlama gelmektedir?


5. İşletmenin bilançosu, aşağıdakilerden hangisini gösterir?


6. Bir işletmenin kuruluşuna ait değerler aşağıdaki gibidir:
Nakit : 10.000
Banka mevduatı : 40.000
Demirbaşlar : 19.000
Taşıtlar : 88.000
Borçlar : 99.000
Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç YTL dir?


7. Bir işlemin etkisine göre ilgili hesabın borç yada alacak yanına ilk kez kayıt yapılmasına ne ad verilir?


8. I. Hesaplar dönem içinde ihtiyaç duyuldukça açılır.
II. Gelirler elde edildikçe gelir hesaplarının borcuna kaydedilir.
III. Sermayedeki azalışlar için Sermaye Hesabı borçlandırılır.

Hesapların işleyişi ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


9. Kasa Hesabının borç tarafında 3.500 YTL, alacak tarafında 3.150 YTL olduğu saptanmıştır.
Bu bilgilere göre dönem sonunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?


10. Yevmiye defterinden büyük deftere yapılan aktarmaların doğruluğunu kontrol etmek için, dönem içinde zaman zaman düzenlenen çizelgelere ne ad verilir?


11. Günlük mali işlemler, gerçekleşme sırasıyla aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?


12.

Bu yevmiye kaydına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


13. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ticari mallar : 17.800
Alacak senetler : 9.700
Nakit : 2.500
Banka kredileri : 18.000
Satıcılara borçlar : 4.000
Sermaye : 8.000
Bu değerlerle işe başlayan bir işletmenin aktif toplamı kaç YTL dir?


14. 11 Haziran 2007'de işe başlayan işletmenin kuruluş bilançosu aşağıdaki tarihlerden hangisini taşımalıdır?


15.

Yukarıda verilen kapanış maddesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?


16. Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereği hangi temel muhasebe kavramına dayanmaktadır?


17. Kurucularının ve sahiplerinin ömürlerinden bağımsız olarak sınırsız kabul edilen işletme faaliyetlerinin belli zaman dilimleri itibariyle izlenmesi ve böylece aynı döneme ait gelirler ile giderlerin karşılaştırılması gereği, hangi temel muhasebe kavramına dayanır?


18. Tarafsız objektif belge kavramı ile aşağıdakilerden hangisi açıklanır?


19. Aşağıdakilerden hangisi stok hesabıdır?


20. Aralıklı ve devamlı envanter kayıt yöntemleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde tam olarak açıklanmıştır?


21.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


22. Peşin mal satışlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


23. İşletme KAR AŞ nin 1.000 YTL nominal değerli %30 faizli, yıl sonu geri ödemeli, 3 yıl vadeli tahvillerinden 100 adet satın almıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yapılır?


24. İşletme ZOR AŞ nin 1 YTL nominal değerli hisse senetlerinden, birimi 1,30 YTL den 10.000 adet satın almış ve bunları 15.000 YTL ye çek karşılığında satmıştır. Satışla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


25. Müşteriden olan senetsiz ticari alacak tahsil edildiğinde yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


26.

Bu kayda göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?


27. İşletmenin cüzdanında bulunan 120,000 YTL nominal değerli alacak senedi, vadesinde tahsil edilemediği için 2.000 YTL protesto gideri ödenerek protesto edilmiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


28. İşletme, 9.600 YTL KDV, 80.000 YTL bina bedeli ve alışla ilgili (tapu, noter harcı, emlak vergisi), 2.400 YTL ödeyerek bir bina satın almıştır. Buna göre yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


29. İşletme bir kitabın telif hakkını yazarından 100.000 YTL ye satın almış, karşılığında aynı tutarlı bir çeki düzenleyerek yazara vermiştir. Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?


30. İşletme 120.000 YTL ye satın aldığı bir arsada yer alan eski yapıyı 2.000 YTL ye yıktırıp temizletmiş ve enkazdan çıkan iyi parçaları da 3.000 YTL ye peşin olarak satmıştır. Bu arsa için "Arazi ve Arsalar Hesabı'na borç kaydedilecek tutar kaç YTL dir?