Genel Muhasebe 2007 Final

1. Bir işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürebilecek nakit gücü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


2. Sermayede azalış yaratan işlem aşağıdakilerden hangisidir?


3. İşletmenin kasasında bulunan paranın bir bankada açtırılan ticari mevduat hesabına yatırılması durumunda, aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


4. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe fişlerinin sağladığı yararlardan biri değildir?


5. ABC işletmesinin dönem sonu bilançosuna ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Kasa 2 000 YTL
Satıcılar 4 000 YTL
Dönem zararı 1 000 YTL
Ticari mallar 10 000 YTL
Demirbaşlar 15 000 YTL
Alıcılar 5 000 YTL
Bu bilgilere göre ABC işletmesinin sermayesi kaç YTL dir?


6. "Mali tabloların bu tablolardaki bilgilerden yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli ve anlaşılır olması gereği" hangi temel muhasebe kavramına dayanır?


7.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


8.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


9. Alıcılar Hesabı aşağıdaki işlemlerden hangisi için alacalandırılmaz?


10.

Bina alımıyla ilgili yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?


11. Aşağıdakilerden hangisi nakit kredisi değildir?


12. "Y" İşletmesinin 29.02.2007 tarihinde "T" Bankasındaki Kredi Hesabının durumu aşağıdaki gibidir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


13. Satıcılar hesabı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


14.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


15. "A" İşletmesinin dönem sonunda Dönem Kân veya Zararı Hesabının durumu aşağıdaki gibidir:

Bu bilgilere göre dönem sonunda işletmenin yapması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


16. Esas sermaye ile ödenmemiş sermaye arasındaki farka ne ad verilir?


17. İşletme, 15 Mart 2007 itibariyle iştiraki olan "X" AŞ'den 10 000 YTL tutarında kâr payı gelirine hak kazandığını öğrenmiştir. Kâr payı ödemeleri belirtilen tarihi izleyen bir ay içinde yapılacaktır.

Bu bilgilere göre, 15 Mart 2007' de aşağıdakilerden hangisi yapılır?


18.

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


19. Yılda bir kez çıkarılması zorunlu olan ve hesap dönemi sonunda çıkarılan envantere ne ad verilir?


20. Aşağıdakiler den hangisi muhasebe dışı envanterde yapılır?


21. İşletmenin elinde bulundurduğu özel sektör tahvillerinin 31 Aralık tarihine kadar işlemiş faizleri tahsil edilme durumuna bakılmaksızın tahakkuk yoluyla hangi hesabın alacağına kaydedilir?


22. İhtiyatlılık kavramı gereği dönem sonunda hisse senetlerinin alış değerlerinde meydana gelen değer kaybı için yapılan yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?


23. İşletmenin yönetim ofisinde kullanılan 2 000 YTL maliyetli bilgisayarın ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir. İşletme azalan kalanlar üzerinden amortisman ve endirekt kayıt yöntemini kullanmaktadır.
Bu bilgilere göre işletmenin 2. yıl sonunda ayıracağı amortisman tutarı kaç YTL dir?


24. İşletmenin yönetim ofisinde kullanılan 2 000 YTL maliyetli bilgisayarın ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir. İşletme azalan kalanlar üzerinden amortisman ve endirekt kayıt yöntemini kullanmaktadır.
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin üçüncü yıl sonunda hesaplayacağı amortisman tutarı ne kadardır ve hangi hesapta izlenir?


25.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


26. İşletmenin dönem içinde Akbank Kredi Hesabına yatırdığı para yanlışlıkla Akbank'taki alacaklı cari hesaba yatırılmış gibi kaydedilmiştir. Düzeltme kaydında hangi hesap borçlandırılır?


27. Aşağıdakilerden hangisi, gelir/gider hesaplarının kapatılması için uygun değildir?


28. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönem Kârı veya Zararı Hesabı'nın alacağına devredilerek kapatılır?


29. Kasa : 2 000 YTL
Demirbaşlar : 5 000 YTL
Binalar : 22 000 YTL
Birikmiş Amortismanlar: 7 000 YTL
Ticari Mallar : 13 000 YTL
Banka Kredileri : 15 000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin Sermaye Hesabının kalanı hangi tarafında ne kadar görülür?


30. Aşağıdakilerden hangisi envanter kayıtları kapsamında yer almaz?