Yönetim ve Organizasyon 2008 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetim faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?


2. Yönetim sürecine yol gösteren faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?


3. İşletmelerde daha az girdi ile istenilen çıktıyı elde etmeye ne ad verilir?


4. Fayol'un yönetim ilkelerinden hangisi benzer işlerin bir yöneticinin emrinde koordine edilmesi gerektiğini belirtir?


5. Üretim, imalat, uyumlaştırma ve sıra bakımı gibi işler Fayol'un işletme faaliyetlerinden hangisinin kapsamında yer alır?


6. Kömür çıkartmada uygulanan teçhizat ve yöntem değişikliklerinin işçiler üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


7. İşletmede faaliyetlerin gruplarla yapıldığını, bireyselliğin tam anlamıyla söz konusu olmadığını ifade eden yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aşağıdakilerden hangisi Chester Barnard'ın belirttiği biçimsel örgütü oluşturan alt sistemlerden biri değildir?


9. Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne ad verilir?


10. Aşağıdakilerden hangisi mekanik sistemlere örnektir?


11. İşletmede bağımsız birimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin derecesine ne ad verilir?


12. Durumsallık yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


13. GANNT şemaları, CPM ve PERT şebekeleri gibi araçlar aşağıdakilerden hangisinin oluşturulmasında kullanılır?


14. Aşağıdakilerden hangisi iyi belirlenmiş amaçların özellikleri arasında yer almaz?


15. Organizasyon yapısı içinde yer alan bütün birimlerin temel hedeflere yönelik olması gerektiğini ifade eden örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


16. Faaliyetlerini dar bir alanda gerçekleştiren ve tek bir ürün üzerinde yoğunlaşan işletmeler için uygun olan faaliyet bölümlendirmesi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi açık olan işler için çalışan personele öncelik verilmesinin sağladığı yararlardan biri değildir?


18. İşletmelere doğru personel seçmek için kullanılması gereken formül aşağıdakilerden hangisidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir işe alıştırma programında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?


20. Başkalarından ayrılan yönleriyle fark edilen ve başkalarını amaçlara yönelik olarak etkileyen kişiye ne ad verilir?


21. Tutum ve davranışların, farklı koşullar altında değişebileceğini temel alan liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


22. Gelecekteki performansın ölçülmesi için belirlenmiş spesifik kriterlere ne ad verilir?


23. İşletmede doğru işlemlerin, doğru bir şekilde ve doğru zamanda yapılıp yapılmadığının izlenmesine ne ad verilir?


24. (İstenilen performans - gerçekleşen performans) formülü aşağıdakilerden hangisini verir?


25. Basın işletmeleri için en uygun organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


26. Komuta organizasyon yapısı aşağıdaki işletme türlerinden hangisi için uygun değildir?


27. Karmaşık faaliyet yapısına sahip işletmelerde görülen örgüt kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


28. Örgütsel toplumsallaşma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


29. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde uygulanan sürekli gelişme politikasının özelliklerinden biri değildir?


30. Üst yönetim düzeyinde kalite kurulunun oluşturulduğu toplam kalite yönetimi uygulama aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


31. Yeniden yapılanma boyutlarından hangisi diğerlerine göre daha kolay değişir?


32. Maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağdaş performans ölçütlerinde önemli gelişmeler sağlamak için temelden yeniden düşünmek ve köklü yeniden tasarım faaliyetine girmek olarak tanımlanan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


33. Aşağıdakilerden hangisi krizin çözülmesinde kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?


34. İşletmelerin çok yatırım yapmaları ve yayılmacı politikalar izlemeleri sonucu krize girebildikleri hayat seyri aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


35. Belirli bir grup faaliyet veya bir faaliyetin bazı yönlerine ilişkin olarak bir yöneticinin başka bölümlerdeki personel üzerinde emir verme hakkına ne ad verilir?


36. Beklenilen satışların karşılanabilmesi için eldeki stokları ve minimum stok bakiyesini gösteren bütçe aşağıdakilerden hangisidir?