Hukuka Giriş 2006 Final

1. Yaya geçidinden geçen bir kişiye çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebebiyet veren birine aşağıdakilerden hangisi uygulanamaz?


2. Devletin şeklini, yapısını organlarının görev ve yetkilerini, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?


3. Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanunu dışında özel bir kanunla düzenlenmiş şirket türüdür?


4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi kanun çıkartmaya yetkilidir?


5. Aşağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin özelliklerden biri değildir?


6. Hakların kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


7. Tam ehliyetsizlerin hukuki işlem ehliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


8. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku tüzel kişiliğine sahip değildir?


9. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının özelliklerinden biri değildir?


10. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişilik haklarına karşı yapılan saldırı hukuka aykırı olarak nitelendirilir?


11. Derneğin kendisini feshetmeye karar vermesinde hangi organı yetkilidir?


12. Haksız fiilde zararın doğmasında mağdurun da kusurlu olmasının sonucu nedir?


13. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilden doğan borçların şartlarından biri değildir?


14. Aşağıdakilerden hangisi ikrahın mevcut sayılabilmesi için gerekli değildir?


15. İmza hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


16. Aşağıdakilerden hangisi resmi şekle tabi hukuki işlemlerden biri değildir?


17. Bir kimsenin alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla, güvendiği bir arkadaşına arabasını satmış gibi işlem yapması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


18. Velayet veya vesayet altındaki kimselerin adına ve hesabına hukuki işlemler yapan temsilcilerin temsil yetkisinin doğrudan doğruya kaynağı neresidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona erme sebeplerinden biri değildir?


20. Yetkisiz temsile ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


21. Aşağıdakilerden hangisi 'ferdiyle belli bir şey' kavramına girmez?


22. 100 kilo buğdayın satımına ilişkin sözleşme düzenleyen taraflar, ifa yerini kararlaştırmamışlarsa, borçlu borcunu nerede ifa edecektir?


23. Zamanaşımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


24. Salih, İngiltere'deki eğitimini tamamlayıp yurda gelen ve yakında evlenecek olan oğlunun eve ihtiyacı olduğunu söyleyerek kiracısı Recep'i usulüne uygun olarak evden çıkartmıştır.
Anlatılan olaydaki durum aşağıdaki kira sözleşmesinin sona ermesi sebeplerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?


25. Selin, elektronik eşya dükkanı olan Berkay'dan 01.10.2005 tarihinde bir dizüstü bilgisayar satın almıştır. Berkay bilgisayarın teslimini ayın ikisinde yapacağını söylemiş fakat aradan on gün geçtiği halde hala dizüstü bilgisayarı teslim etmemiştir. 11.10.2005 tarihinde Berkay Selin'i arayarak dükkânında 10.10.2005 tarihinde yangın çıktığını ve bütün malların zayi olduğunu söyleyip Selin'den dizüstü bilgisayarın parasını istemiştir.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


26. Zeynep, Nazlı'ya bir davette takması için pırlanta kolyesini ödünç vermiştir. Nazlı'nın kolyeyi çok beğendiğini gören Zeynep, kolyeyi Nazlı'ya satmıştır.
Bu olay aşağıdakilerden hangisine bir örnek olarak verilebilir?


27. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre satılan şeydeki ayıpların satıcıya bildirilmesi için kaç günlük süre öngörülmüştür?


28. Tartışma defi ne demektir?


29. Kefalet sözleşmesinin esasa ilişkin geçerlilik şartları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


30. Aşağıdakilerden hangisi "özel ceza yargı" yerlerinden biridir?