Genel İşletme 2008 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi özel girişim sisteminde bulunan temel unsurlardan biri değildir?


2. Aşağıdakilerden hangisi kişi şirketleri arasında yer almaz?


3. Kesin yatırım kararı alınmadan önce, girişimcinin yapmayı düşündüğü üretim ve sermaye yatırımı ile ilgili ekonomik, teknolojik ve finansal sorunlarla, kuruluş yeri sorunlarını çözmek için ayrıntılı ve kesin araştırmalara girişmeksizin gerekli bütün bilgilerin sistemli bir şekilde elde edilmesine ne ad verilir?


4. Bir özel girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?


5. Amaç olarak büyüyerek pazarın daha geniş bir bölümünü ele geçirmeyi hedef alan büyüme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


6. Satın alma yoluyla birleşmenin işletmelere sağladığı temel yarar aşağıdakilerden hangisidir?


7. İnsancıl değerlerin ışığında işletme işlevlerinin doğru olarak yerine getirilmesi çabasına ne ad verilir?


8. Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının ya da ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, gerekiyorsa düzeltici önlemlerin alınması sürecine ne ad verilir?


9. Fonksiyonel plan ve eylem programlarının maliyeti veya bedelini gösteren plan türü aşağıdakilerden hangisidir?


10. Üst konumdaki yöneticilerle ast konumdaki işgörenler arasında iki yönlü olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi kurmay yetkinin özelliklerinden biridir?


12. Faaliyet alanının özelliği nedeniyle yüksek nitelikli işgücü çalıştıran işletmelerde çalışanların hangi gereksinimi öne çıkar?


13. Aşağıdakilerden hangisi performans değerleme bilgilerinin kullanıldığı alanlardan biri değildir?


14. İşe uygun nitelikteki adayların işletmeye başvurmasını sağlama çabalarına ne ad verilir?


15. İşletmenin ürettiği ürünle ilgili özelliklerin, ambalajın, pazar yapısının, dağıtım kanallarının ve kullanılan tutundurma yöntemlerinin incelendiği pazarlama araştırması süreci aşağıdakilerden hangisidir?


16. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetim fonksiyonları içinde yer alır?


17. Fiyatlama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


18. Genellikle inşaat şirketlerinin yaptıkları binaların fiyatlarını belirlerken kullandıkları fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


19. Bir kurumun, malları ve hakkında topluma iletiler sunulmasına ne ad verilir?


20. Tüketicilerin satın alma kararında marka ve mağaza tercihi var ise kullanılması gereken dağıtım türü aşağıdakilerden hangisidir?


21. Kağıt fabrikaları aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisine örnektir?


22. Hizmet işletmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


23. Üretim sürecinin, tüketici gereksinmelerine hızla yanıt verebilme yeteneğine ne ad verilir?


24. Günlük, haftalık veya aylık üretim düzeylerini belirleme işlevine ne ad verilir?


25. Aşağıdakilerden hangisi yazılım türlerinden biri değildir?


26. Geleneksel tapu kütükleri, nüfus kütükleri gibi depoların bilgi sistemlerindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


27. Ofis ortamlarında yapılan her türlü işin, elektronik araçlarla yapılmasına ne ad verilir?


28. İşletmenin bir yıl içinde kullanabileceği, satabileceği mevcutları ve yine bir yıl içinde tahsil edebileceği alacakları ile nakitleri bilançoda aşağıdakilerden hangisinin altında yer alır?


29. Aşağıdaki formüllerden hangisi muhasebe eşitliğini tam ve doğru olarak verir?


30. İşletmenin sahip olduğu mevcutlar ve alacaklar şeklindeki ekonomik değerlere muhasebede ne ad verilir?


31. Finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumlanmasını kapsayan sürece ne ad verilir?


32. Aşağıdakilerden hangisi finansal karar alanları arasında yer almaz?


33. Aşağıdakilerden hangisi, bir finansal varlığın en az hangi miktarlarda paraya çevrilebileceğini gösterir?


34. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma bankalarının fonksiyonları arasında yer almaz?


35. Bir işletmenin, mallarının kendi ismiyle, yabancı bir ülkede üretilip satılması konusunda yasal izin vermesine ne ad verilir?


36. İşletmelerin uluslararasılaşma sürecinin başlangıcında karşılaşabilecekleri sorunları en düşük düzeyde tutabilmesi için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?