Genel İşletme 2007 Final

1. Gereksinim ve isteklerini karşılamak amacıyla mal yada hizmetleri kullanan bireyler yada örgütlere ne ad verilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri bölümlendirmede kullanılan ölçütlerden biri değildir?


3. İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


4. İşletme büyüklüğü ile ilgili olarak verilecek kararda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?


5. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan değişkenlere ne ad verilir?


6. Neo-klasik yönetim teorisinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


7. Başkaları aracılığıyla iş görmek ve amaçlara ulaşmak olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aşağıdakilerden hangisi denetim işlevinin ana unsurlarından biri değildir?


9. Aşağıdakilerden hangisi yönetim işlevlerinden biri değildir?


10. Yöneticilerin astlarından bir şey yapmalarını istemek ve onları yönlendirmek hakkına ne ad verilir?


11. İnsan kaynakları yöneticisinin uzman olduğu toplu sözleşme konusunda genel müdüre görüş ve önerilerini aktarması hangi yetki türünün kapsamına girer?


12. Personelin bilgi, beceri ve yetenek düzeyini artırarak, yaptığı işin gereklerine uydurulması çalışmasına ne ad verilir?


13. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörlerden biri değildir?


14. Pazarlama araştırmasında problemi tanımlayıp formüle edebilmek için araştırmacının ihtiyaç duyduğu ön bilgiler araştırmanın hangi aşamasında elde edilir?


15. Aşağıdakilerden hangisi mal karmasında değişikliğe neden olan faktörlerden biri değildir?


16. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisi aşamalarından biri değildir?


17. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karmasının bileşenlerinden biri değildir?


18. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalının seçimi ile ilgili kararlarda dikkate alınması gereken faktörlerden biri değildir?


19. Mal ve hizmetlerin gereksinimleri karşılama özelliğine ne ad verilir?


20. Üretilecek mamulün hareket etmediği ve bütün girdilerin bu mamulün etrafında toplandığı üretim türü aşağıdakilerden hangisidir?


21. Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin girdilerinden biri değildir?


22. Var olan bilgi, düşünce, fikir, sistem, teknik ve yöntemlerin iyileştirilmesi sürecine ne ad verilir?


23. Süreç tasarımında belirli özellikleri taşıyan belirli bir üründen, belirli bir dönemde ne kadar üretileceğinin belirlendiği çalışmaya ne ad verilir?


24. Ürünü üretmek için gerekli olan, üretim işlem ve aşamalarının yalnızca bir üretim bölümünde gruplandırıldığı tasarım türü aşağıdakilerden hangisidir?


25. Aşağıdakilerden hangisi temel işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?


26. İnternet teknolojisinin işletme içi iletişimde kullanılmasına ne ad verilir?


27. Bilgi işlemede kullanılan her türlü fiziksel araç ve gerece ne ad verilir?


28. İşletmenin gerçekleşen faaliyetlerinin para cinsinden izlenmesi ve ilgililere iletilmesi çabasına ne ad verilir?


29. Ortakların, işletmenin varlıkları üzerindeki hak sahipliğine ne ad verilir?


30. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışma sermayesi düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?


31. İşletmelerin üretimlerine devam edebilmeleri için yıpranan yada teknolojik gelişmeler sonucu teknik olarak eskiyen varlıkları nedeniyle yaptıkları yatırımlara ne ad verilir?


32. Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardan biridir?


33. Fon arz ve talebini etkilemesiyle birlikte fonların para yada sermaye piyasalarına akış yönünü de etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


34. Satılan finansal varlıkların belirli bir tarihte, belirlenmiş bir fiyattan geri satın alınacağının taahhüt edildiği anlaşmaya ne ad verilir?


35. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletmelerin ortak işletme kurma nedenleri arasında yer almaz?


36. Aşağıdakilerden hangisi lisans anlaşmasının işletmeye sağladığı yararlardan biri değildir? Sermayeyi tehlikeye atmaması Riski azaltması Eskiyen teknolojilerin yenilenmesini sağlaması İstihdamı daraltması Ülke dışına çıkmayı kolaylaştırması