Finansal Yönetim 2008 Ara Sınav

1. İki ya da daha fazla kişinin herhangi bir şekil şartına tabi olmaksızın yalnızca sözlü bir anlaşma ile kurdukları ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hukuki yapısı ile doğrudan ilgili değildir?


3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarından biri olan kâr maksimizasyonunun en önemli eksiklerinden biridir?


4. Kayıtlı sermaye sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


5. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin (haznedar) sorumlulukları arasında yer almaz?


6. Nominal faiz oranı % 22 iken % 12 reel getiri elde edilmişse, enflasyon oranı yüzde kaç olur?


7. Senedin vadesinden önce paraya dönüştürülmesine ne ad verilir?


8. Vade değeri 750 TL olan senet bir banka tarafından % 55 ıskonto oranı ve iç ıskontoya göre 659,3 TL ye iskonto edildiğine göre, bu senedin vadesi kaç aydır?


9. Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?


10. 10 yıl sonra yapılması düşünülen bir yatırım için bir bankaya her yıl %20 faizle 10.000 TL yatırılırsa yatırım tutarı yaklaşık kaç TL olur?


11. (acikogretimx.com) İşletmesi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:
Hazır Değerler 10.000 TL
Menkul değerler 50.000 TL
Alacaklar 100.000 TL
Stoklar 120.000 TL
Kısa vadeli borçlar 150.000 TL
Uzun vadeli borçlar 250.000 TL
Bu bilgilere göre, işletmenin cari oranı kaçtır?


12.
Hazır Değerler 10.000 TL
Menkul değerler 50.000 TL
Alacaklar 100.000 TL
Stoklar 120.000 TL
Kısa vadeli borçlar 150.000 TL
Uzun vadeli borçlar 250.000 TL
Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin asit-test oranı kaçtır?


13. Aşağıdaki durumlardan hangisi, maddi duran varlık devir hızının yüksek görülmesine neden olur?


14. Bir hisse senedinin borsa değerinin hisse başına gelire oranlanması, aşağıdakilerden hangisini verir?


15. Teknolojik yeniliklerin ortaya çıkması nedeniyle, eski teknolojiye olan talebin azalmasından kaynaklanan değer kayıplarına ne ad verilir?


16. Bir işletmenin başabaş satış tutarı 3.000 TL, toplam değişken gideri 600 TL ve toplam satışı 1.000 TL ise, bu işletmenin toplam sabit giderleri kaç TL olur?


17. Aşağıdakilerden hangisi, hisse başına kârdaki yüzde değişimin, satışlardaki yüzde değişime oranlanması suretiyle bulunur?


18. Aşağıdakilerden hangisi sabit giderler arasında yer almaz?


19. İşletme planlarının rakamlarla ifade edilmesine ne ad verilir?


20. Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinde yer almaz?


21. Aşağıdakilerden hangisi optimal borçlanma derecesini ifade eder?


22. Aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin sakıncaları arasında yer almaz?


23.
Faiz ve Vergi Öncesi Kâr 280.000 TL
Kısa Vadeli Borçlar 100.000 TL
Uzun Vadeli Borçlar 150.000 TL
Özsermaye 750.000 TL
Kısa Vadeli Borç Maliyeti %5
Uzun Vadeli Borç Maliyeti %8
Vergi Oranı %50
Yukarıdaki bilgilere göre, bu işletmenin net kârı kaç TL dir?


24.
Faiz ve Vergi Öncesi Kâr 280.000 TL
Kısa Vadeli Borçlar 100.000 TL
Uzun Vadeli Borçlar 150.000 TL
Özsermaye 750.000 TL
Kısa Vadeli Borç Maliyeti %5
Uzun Vadeli Borç Maliyeti %8
Vergi Oranı %50
Bu bilgilere göre, bu işletmenin özsermaye kârlılığı yaklaşık yüzde kaçtır?


25. En az miktarda nakit, nakit benzeri varlık, alacak ve stok bulundurulan çalışma sermayesi politikası aşağıdakilerden hangisidir?


26. Çalışma sermayesinin gereğinden fazla olması, aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaz?


27. Aşağıdaki durumlardan hangisi, işletmelerde nakit bulundurma gereksinimini artırmaz?


28. (X) İşletmesi, bir bankaya yıllık %20 faiz oranı üzerinden, 2 aylığına 5.000 TL yatırmıştır. Söz konusu faizden %16 oranında stopaj yapıldığına göre, (X) İşletmesinin net faiz geliri yaklaşık kaç TL olur?


29. Nakit yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


30. Bir işletmenin, faiz oranlarındaki değişimlerden veya menkul kıymetlerin fiyat artışlarından yararlanmak için nakit bulundurması, aşağıdaki nakit bulundurma amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?