Davranış Bilimlerine Giriş 2008 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik araştırmalarda etik ile ilgili davranış ve kurallardan biri değildir?


2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken özelliklerden biri değildir?


3. Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan, bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan ve iç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir?


4. Türkiye'de köy envanterleri ve hane halkı anketleri gibi örnekleri olan ve araştırıcının standartlaştırıcı teknikler kullanarak bilgi sağlama yollarını denetim altında bulundurduğu gözlem biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


5. İnsan toplumları ile diğer organizmaları karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri saptayan ve görüşleri Darwin'in evrim kuramına benzerlik gösterdiği için Sosyal Darwinizm olarak adlandırılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


6. Türkiye'de sosyoloji alanındaki çalışmalarda Ziya Gökalp'in temsil ettiği sosyoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?


7. Kapitalist toplumlarda sınıf yapısı içindeki güç ilişkilerinin erkeğin üstünlüğü ile birleşerek kadının toplum içinde ezilmesine neden olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


8. Grup veya toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir?


9. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre toplumsal kurumların karşıladığı gereksinimlerden biri değildir?


10. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumların özelliklerinden biri değildir?


11. "Toplumsal yapı" kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


12. Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi öğelerinden biridir?


13. Aşağıdakilerden hangisi bir değer değildir?


14. Silahsızlanma ve barış yanlısı bir toplumda silahla işlenen suçların oranı yüksek ise bu iki durum kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangileri ne karşılık gelir?


15. Kültüre ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


16. Kingsley Davis araştırmalarında, Anna ve İsabella adlı çocukların etkin bir biçimde toplumsallasamamasının nedenini aşağıdaki faktörlerden hangisiyle açıklamaktadır?


17. Cooley'e göre benlik ne zaman oluşur?


18. George Herbert Mead'a göre, bireyin rolünü diğer insanlarla ilişki kurarak öğrendiği ve birkaç rolü üstlenebildiği rol alma sürecinin üçüncü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


19. Toplumsallaşma süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


20. Grup büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


21. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grup ilişkilerine bir örnek değildir?


22. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya ve fikirlerini sormaya çalışarak oy çokluğunu hedefleyen lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?


23. Aşağıdakilerden hangisi bir grup olma özelliği taşır?


24. Aşağıdakilerden hangisi boşanmaların artmasında etkin olan "toplumsal" nedenlerden biri değildir?


25. Aynı sosyal grup içinde yapılan evlenmelere ne ad verilir?


26. Le Play; ana, baba, çocuklar, evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşan ve babanın aile reisi olduğu aile biçimine ne ad verir?


27. Aşağıdakilerden hangisi Fonksiyonalist Tabakalaşma Kuramı'na eleştiriler getiren Melvin Tumin'in görüşlerinden biri değildir?


28. Marx'a göre sınıflar arasındaki mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


29. Toplumsal tabakalaşma kuramlarında toplumu, birbirine bağlı çıkarlarla birleşmiş tabakalardan oluşmuş, en. önemli mevkilerin vasıflı ve yetenekli olanlarca işgal edilmiş olduğu görüşünü ileri süren sosyologlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?


30. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin dış kaynaklarından biri değildir?