Davranış Bilimlerine Giriş 2006 Final

1. Bilimsel bir araştırmada, anket sorularının hazırlanmasından sonra, soruların örnekleme çok benzeyen bir grupta sınanmasına ne ad verilir?


2. Türkiye'de sosyoloji alanındaki çalışmalarda Ziya Gökalp'in temsil ettiği sosyoloji akımı aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumların özelliklerinden biri değildir?


4. İnsanları etkileyen gerçek ilişkiler bütününe ne ad verilir?


5. Başka bir toplumda yaşayan insanların giyim kuşamlarını, evlilik biçimlerini, güzellik ve ahlak anlayışlarını o kültürün kendi yapısı içinde, değer yargılarını kullanmadan anlamaya ne ad verilir?


6. Kültür'e ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


7. Toplumsallaşma süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


8. Toplumsallaşma sonunda bireyin en temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?


9. Grup büyüklüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


10. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grup ilişkilerine bir örnek değildir?


11. Aşağıdakilerden hangisi boşanmaların artmasında etkin olan "toplumsal" nedenlerden biri değildir?


12. Aynı sosyal grup içinde yapılan evlenmelere ne ad verilir?


13. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkilediği beş alandan biri değildir?


14. Aşağıdakilerden hangisi Fonksiyonalist Tabakalaşma Kuramı'na eleştiriler getiren Melvin Tumin'in görüşlerinden biri değildir?


15. Organizmanın alıcı sinir uçlarına etki edebilen her türlü enerji değişikliğine ne ad verilir?


16. Aşağıdaki psikoloji alanlarından hangisi zooloji ile yakından ilişkili olup, en basit canlılardan karmaşıklara doğru gidildikçe, davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları inceler?


17. Normal ve sapmış davranışların oluşumunu çevresel etkenlere bağlayan Gelişim Kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


18. Freud, çocuğun temel haz kaynağının cinsel organı olduğu ve kendi cinsiyet in deki ebeveynleri ile özdeşim kurarak cinsiyet rollerini kazanmaya başladığı döneme ne ad verir?


19. Aşağıdakilerden hangisi birincil bir güdü değildir?


20. Dürtü ne tür bir güdüleyicidir?


21. Tam karşıdan bakıldığında bir yemek tabağının gözün ağ tabakasına düşen imgesi daire şeklindeyken, tabağa başka açılardan bakıldığında bu imgenin giderek oval şekle dönüşmesine karşın tabağın hep daire biçiminde algılanmasına ne ad verilir?


22. Aşağıdakiler den hangisi derinlik algısına yol açan binoküler bir ipucudur?


23. Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı, gününde teslim etmeyen bir kişinin, geciktiği gün sayısı kadar kitap alamaması nedeniyle gelecekte kitaplarını zamanında iade etmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


24. Tepkisel koşullanmanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


25. Freud'a göre psişik enerjinin kaynağını oluşturan, haz ilkesine göre çalışan, mantıksız, bencil ve bireysel olan en, ilkel kişilik sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


26. Rorschach Testi ne tür bir kişilik testidir?


27. Bireysel sporlarla uğraşan kişilerin, seyirci önündeyken ya da diğer sporcularla yarışırken, çoğu kez tek başlarına olduklarına oranla daha farklı sonuçlar almaları aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


28. Çevrede meydana gelen bir olayı görmüş olan başka insanların bulunmasının, bireyin acil yardım gerektiren bir duruma müdahale etme olasılığını azaltmasına ne ad verilir?


29. Bireyin tutum nesnesine ilişkin düşünce, bilgi ve inançlarından oluşan bileşene ne ad verilir?


30. Aşağıdakilerden hangisi bir tutum değişiminin başarıyla gerçekleşmesinde etkili olan hedefin özelliklerinden biri değildir?