Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2008 Ara Sınav

1. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?






2. Türk Devrimini diğer devrimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?






3. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesine rağmen, toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?






4. Osmanlı Devleti'nin yurttaşlarına can güvencesi vererek hukuk devleti olma yolunda attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?






5. 19. yüzyılda büyük anlaşmazlıkları olmadığı halde, dünyayı aralarında bölüşen emperyalist devletler arasında, var olan dengenin bozulmasına yol açan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?






6. Bulgaristan'ın bırakışma imzalayarak I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?






7. I.Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmaları göz önüne alındığında, Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine göre daha ağır koşullara tabi tutulduğunun en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?






8. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İngilizlerce işgal edildikten sonra Fransızlara devredilen il aşağıdakilerden hangisidir?






9. Ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?






10. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine atanması ile gerçekleştirilmek istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?






11. Aşağıdakilerden hangisi Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan kongrenin Erzurum'da yapılmasının yararlarından biri değildir?






12. Erzurum Kongresi öncesi, kent halkını örgütlenmeye iten neden aşağıdakilerden hangisidir?






13. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli kararlarından) biri değildir?






14. İstanbul Hükümeti'nin Heyet-i Temsiliye'yi kendisine denk siyasal bir organ olarak gördüğünü gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?






15. 23 Nisan 1920'den günümüze kadar olan süreçte TBMM'nin değiştirilemez temel ilke olarak benimsediği öğe aşağıdakilerden hangisidir?






16. "Büyük Millet Meclisi" adının ilk kez belirtildiği belge aşağıdakilerden hangisidir?






17. Aşağıdakilerden hangisi, Ulusal Ordu'nun kurulma aşamasında karşılaşılan para sıkıntısını gidermek amacıyla TBMM Hükümeti tarafından başvurulan yollardan biri değildir?






18. TBMM Hükümeti ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Barışı'nın en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir?






19. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yeni Türk Devleti'ni, görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?






20. Sakarya Savaşı sonunda, TBMM'nin kurduğu devletin varlığını tanıyarak, hukuksal olarak Türkiye ile savaşı bitiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?






21. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye'nin temeli olan Lozan Antlaşması kapsamında değildir?






22. TBMM'nin saltanatı kaldırırken, saltanatın geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?






23. Takrir-i Sükun Dönemi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır?






24. Halifeliğin kaldırılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?






25. Türk halkına sendikalaşma olanağının verildiği, işçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?






26. 1961 Anayasasının askeri darbe sonucu kabul edilen bir anayasa olarak sayılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?






27. Aşağıdakilerden hangisi Menemen Olayı'nın sonuçlarından biri değildir?






28. Aşağıdakilerden hangisi İnönü döneminin eğitim konusundaki atılımlarından biri değildir?






29. Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa'da oluşan genel siyasi durumlardan biri değildir?






30. Aşağıdakilerden hangisi dünyayı ikinci büyük savaşın eşiğine götüren gelişmelerden biri değildir?