Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2007 Final

1. Bir devrim sonucu yeni yasalara dayalı yeni bir devlet kurularak, ilk anayasanın yapıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?


2. 1876'da ilan edilen Anayasa gereğince oluşturulan Osmanlı Parlamentosunun danışma kurulu olmaktan öteye gidememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


3. Mustafa Kemal Paşa'nın bölgesel kurtuluşu sağlamak amacıyla toplanan kongrelere sıcak bakmaması ve bunları tek çatı altında birleştirmek istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


4. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli kararlarından) biri değildir?


5. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yeni Türk Devletini görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


6. Lozan'da, Yunanistan'a savaş tazminatı olarak getirilen yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem TBMM'nin özeliklerinden biri değildir?


8. Aşağıdakilerden hangisi, 1939-1945 yılları arasındaki Türkiye'nin ekonomik durumunu yansıtmaz?


9. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nda çözülemeyen sorunlardan biridir?


10. Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?


11. İnsanların yeme, içme, barınma gibi yaşamını en iyi biçimde sürdürme etkinlikleriyle ilgili her türlü eylem, tutum ve davranışlarını kapsayan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


12. Mustafa Kemal'in, Aydınlanma hareketinin Türk toplumunda benimsenebilmesi için öngördüğü siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?


13. Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından biri değildir?


14. Yasaya bağlı devletin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?


16. Aşağıdakilerden hangisi, Batı'da eğitim sisteminin akılcı bir nitelik kazanmasını sağlayan etkenlerden biri değildir?


17. 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi kesinleştirilmiştir?


18. Atatürk Devrimleri aşağıdakilerin hangisi hakkında yasal bir zorunluluk getirmemiştir?


19. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilâlinin yaydığı ve Atatürk tarafından örnek alınan düşüncelerden biri değildir?


20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün egemenlik konusundaki düşüncelerinden biri değildir?


21. Atatürk "Ulusun isteğine bağlı ve uygun olmayan kararlar, ulus gözünde hiçbir zaman makbul değildir." derken aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?


22. Aşağıdaki Osmanlı aydınlarından hangisi "ulus" kavramı üzerinde özgün düşünceler üretmiştir?


23. Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk kavramı içinde yer almaz?


24. Atatürk'ün Türkiye'de devletçi ekonomik politika uygulamasına geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


25. I. Yurdun savunulması
II. Asayişin sağlanması
III. Eğitim işlerinin düzenlenmesi
IV. Sağlık işlerinin düzenlenmesi
V. Bireye bırakılan ve devletin yüklendiği ekonomik alanlarda akılcı bir ayrım yapılması
Yukarıda verilen faaliyetler, Atatürk ilkelerinden özellikle hangi ikisinin kapsamına girer?


26. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun'un kapsamında yer almaz?


27. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Devrimlerini korumanın yollarından biri değildir?


28. Atatürkçü Sistem'i bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


29. Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin vatandaşlarının, kendi devletlerini dava edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?


30. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi sonrası meydana gelen kültürel gelişmeye örnek gösterilemez?