Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 2006 Büt


1. Aşağıdakilerden hangisi organize sermaye piyasalarına örnektir?


2. Bir finansal varlığın, gelecekte sağlayacağı getirilerdeki ölçülebilir belirsizliğe ne ad verilir?


3. Alacak senetleri iskontosunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


4. Enflasyondan korunmak isteyen bir tasarruf sahibi için en uygun tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?


5. Hangi şirketler hisse senedi ihraç edebilir?


6. Etkin piyasanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


7. Arbitraj nedir?


8. Opsiyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


9. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevlerinden biri değildir?


10. Kuruldukları ülkede faaliyette bulunan şirketlere ait menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalara ne ad verilir?


11. Sermaye ortaklığı şeklinde kurulan ve ortaklığın pay senetleriyle yada tahvillerle sağladığı fonları bir portföy oluşturarak yöneten kurumlara ne ad verilir?


12. Hazine bonosu ve finansman bonosu gibi kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulan fonlara ne ad verilir?


13. Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonlarının oluşturulmasında uygulanan yöntemlerden biridir?


14. Yatırım ortaklıkları, aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?


15. Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankaları Avrupa Sistemi'nin (Euro sistem), topluluk içinde fiyat istikrarı sağlamak şeklinde belirlenen temel amacını gerçekleştirmek üzere üstlendiği görevlerden biridir?


16. Aşağıdakilerden hangisi "Açık Piyasa İşlemleri" kapsamında yer almaz?


17. Aşağıdakilerden hangisi TC Merkez Bankası organizasyonunda yer alan Banka Meclisi'nin görevlerinden biridir?


18. TC Merkez Bankasında Banka Başkanı ile Banka Meclisi arasında, Meclis'ce alınan bir karar hakkında anlaşmazlık olması halinde, hangi merci hakemlik yapar?


19. Donatım kredisi nedir?


20. Aşağıdakilerden hangisi mevduat türlerinden biri değildir?


21. Ticaret bankaları, gerçek veya tüzel bir kişiye, doğrudan veya dolaylı olarak özkaynaklarının en fazla yüzde kaçı kadar kredi verebilir?


22. Aşağıdakilerden hangisi, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'nun görevleri arasında yer almaz?


23. Uluslararası kalkınma bankaları hangi amaçla kurulur?


24. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), aşağıdaki durumların hangisinde firmalara mali destek verir?


25. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma bankası değildir?


26. Türkiye'de, kalkınma ve yatırım bankaları hangi kanuna tabidir?


27. Aşağıdakilerden hangisi özel finans kurumlarının fon kullandırma yöntemlerinden biri değildir?


28. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yatırımcıların işlevlerinden biri değildir?


29. Bir sigorta şirketinin, üstlendiği riskin kapasitesini aşan kısmını başka bir sigorta şirketine devretmesine ne ad verilir?


30. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın makro işlevlerinden biri değildir?


31. Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatma amacı ile yayınlanan kantitatif bilgilerde bulunması gereken özelliklerden biridir?


32. Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kamuyu aydınlatma kapsamında bir ortaklığın borsaya göndermesi gereken bilgiler arasında yer almaz?


33. "Olumsuz Rapor"nedir?


34. Eurodolar piyasasının başlangıcını oluşturan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?


35. Kıyı bankacılığının, en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir?


36. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası tahvil türlerinden biridir?