Muhasebe Uygulamaları 2008 Ara Sınav

1. Dönem sonu muhasebe işlemlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


2. İşletmenin varlık ve borçlarının ayrıntılı olarak yer aldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?


3. "Bütün aktifler en çok bilanço gününde işletme için haiz oldukları değer üzerinden kaydolunurlar" hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?


4. Bir iktisadi varlığın muhasebe kayıtlarında görülen değerine ne ad verilir?


5. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında "Hazır Değerler" içinde yer alır?


6. Yapılan araştırma sonucunda kasa noksanının 10.000 YTL lik banka kredisi ödemesinin kayıtlara geçirilmesinin unutulmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


7. İşletmenin kasasına giren ve çıkan efektif dövizler aşağıdaki yardımcı hesaplardan hangisinde izlenir?


8. İşletmenin kasasında 3.000 Dolar vardır. Maliye Bakanlığınca ilan edilen değerleme kuru 1 Dolar = 1,40 YTL dir.Yabancı Paralar yardımcı hesabının durumu ise aşağıdaki gibidir:

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


9. İşletmelerin kredili mal satışlarından doğan senetsiz alacaklarının izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


10. Alacak Senetleri Hesabı aşağıdakilerden hangisi nedeniyle alacaklandırılmaz?


11. İşletmenin 31.12.2007 tarihinde sahip olduğu 7.000 YTL nominal değerli alacak senetlerinin tasarruf değeri 6.000 YTL dir.
Yapılacak envanter kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


12. Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuata göre aşağıdakilerden hangisi şüpheli alacak olarak kabul edilmez?


13. İşletmenin (malı ile ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir:

Dönem sonunda 100 adet (malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre dönem sonu mal mevcudu kaç YTL dir?


14. Devamlı envanter yönteminde her bir mal türü için tutulan stok kartında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?


15. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönem başı mal mevcudu : 12.000 YTL
Dönemin alışları : 15.000 YTL
Alış iadeleri : 2.000 YTL
Alış ıskontoları : 1.000 YTL
Dönem sonu mal mevcudu : 10.000 YTL
Bu bilgilere göre satılan malın maliyeti kaç YTL dir?


16. Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklar kapsamında yer almaz?


17. Azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


18. İşletmenin 2.000 YTL maliyetli ve birikmiş amortismanı 400 YTL olan bilgisayarı çalındığında yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


19. Banka Kredileri Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


20. İşletmenin satıcılarla ilgili hesaplan kontrol edildiğinde kredili olarak alınan 4.000 YTL lik mal bedelinin yanlışlıkla 400 YTL olarak kaydedildiği tespit edilmiştir.
Bu bilgilere göre düzeltme kaydında aşağıdakilerden hangisi yapılır?


21. Anonim şirketlerin uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkardıkları tahvillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


22. Aşağıdaki hesaplardan hangisi doğrudan Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez?


23. 7/A ve 7/B seçenekleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


24. Mali kârın tespitinde ticari kârdan indirilebilecek giderler aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?


25. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda özkaynak unsuru değildir?


26. İşletmenin bilanço kalemlerine ait bazı bilgiler şöyledir:

Bu bilgilere göre işletmenin özkaynak tutarı kaç YTL dir?


27. Yasalar ve ana sözleşme hükümleri yada ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca ortaklara dağıtılmayarak işletmede alıkonulmuş kârların genel adı nedir?


28. Mali tabloların düzenlenmesinden önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?


29. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz?


30. Gelir tablosunda "Net Satışlar - Satılan Malın Maliyeti" hangi bölümde yer alır?