Muhasebe Uygulamaları 2006 Ara Sınav

1. Aşağıdaki hesaplardan hangisi "Dönem Kârı veya Zararı" hesabına devredilmez?


2. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönembaşı varlıkları : 3 200 YTL
Dönembaşı borçları : 1 200 YTL
Dönemsonu varlıkları : 5 000 YTL
Dönemsonu borçları : 1 600 YTL
Dönem içinde eklenen varlıklar : 800 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin dönem kârı kaç YTL' dir?


3. Envanter işlemleri sırasında yıl içinde 4 000 YTL lik kredili mal satışının kayıtlara yanlışlıkla 3 000 YTL olarak geçtiği anlaşılmıştır. Bu durumda yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


4. Bilanço yaklaşımına göre kârın saptanmasında temel olan eşitlik aşağıdakiler den hangisidir?


5. Bir önceki dönemde faaliyette olup da izleyen dönemin herhangi bir tarihinde işi bırakan işletme için hangi tarihte envanter çıkarılarak bilanço düzenlenir?


6. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdaki hesaplardan hangisi yardımcı hesaptır?


7. Bir işletmenin Kasa Hesabının borç kalanı 5 000 YTL ve sayım sonucu kasa mevcudu ise 4 000YTL'dir. Bu bilgilere göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?


8. Alacak Senetleri Hesabının dönem sonunda borç kalanı 2 000 YTL' dir. Cüzdandaki alacak senetlerinin tasarruf değeri 1 500 YTL ise, yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağıdakiler den hangisi doğrudur?


9. Aşağıdakiler den hangisi satın alınan malın maliyetine dahil edilmez?


10. İşletme 20 000 YTL maliyetli makineye azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemini uygulayacaktır. Normal amortisman oranı %20 olduğuna göre 2. yılın amortisman payı ne kadardır?


11. İşletmenin (A) malı ile ilgili dönem içi ve dönem sonu bilgileri aşağıdadır:

Dönem sonunda işletmenin stoklarında 70 adet (A) malı bulunmaktadır. İlk giren ilk çıkar yöntemine göre dönem sonu stoklarının değeri nedir?


12. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kasa fazlası meydana gelmesine sebep olabilir ?


13. "Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde ayrıntılı olarak tesbit etme" işlemlerine ne ad verilir?


14. Birikmiş Amortismanlar Hesabı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


15. 1 Temmuz tarihinde 40 000 YTL' ye alınan binek otomobil için %20 oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanacaktır.
Buna göre ilk yıl için ayrılacak amortisman payı ne kadardır?


16. İşletme; maliyeti 50 000 YTL, birikmiş amortismanı 40 000 YTL olan taşıtını 25 000 YTL' ye sattığında bu satıştan elde edilen kâr yada zarar ne kadardır ?


17. Aşağıdakiler den hangisi sermaye yedeğidir?


18. Bir sermaye şirketinin vergi öncesi kârı 10 000 YTL' dir. Şirketin kurumlar vergisi ve diğer yasal yükümlülükler 3 000 YTL olarak hesaplanmıştır.
Bu bilgilere göre net kârın kaydedilmesine ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


19. Aşağıdaki hesaplardan hangisi kapanış kayıtları sırasında yanlış tarafta kullanılmıştır?


20.

Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabının durumu yukarıdaki gibidir. Dönem sonunda hesapta görülen 100 000 YTL' nin 40 000 YTL' si gelecek hesap dönemine ait olduğu saptanmışsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


21. İşletmenin (E) malı ile ilgili dönem içi ve dönem sonu bilgileri aşağıdadır:

Dönem sonunda işletmenin stoklarında 60 adet (E) malı bulunmaktadır. Son giren ilk çıkar yöntemine göre dönem içinde satılan malların maliyeti nedir?


22.
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


23. "Z" İşletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ticari kârı 10 000
Fazla değerlenen varlıklar 3 000
Eksik değerlenen varlıklar 1 000
Vergiden muaf gelirler 500
Kanunen kabul edilmeyen giderler 2 000
Bu bilgilere göre işletmenin mali kârı ne kadardır?


24. İşletmenin kredi aldığı "Z" Bankasından gelen hesap özetinden hesaptan çekilen 1 500 liranın işletme kayıtlarına geçmediği anlaşılmıştır.
Bu durumda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


25. Sermaye artırımına giden sermaye şirketlerinin hisse senetlerini nominal bedelin üzerinde çıkarması (ihraç etmesi) durumunda ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark hangi hesapta izlenir?


26. Satıcılar Hesabının alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


27. Bir önceki yıldan devreden ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında bulunan tutarın dönem giderine devredilmesi sırasında hangi hesap borçlandırılır?


28. Muhasebe içi envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir?


29. Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir?


30. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan işlemlerden elde ettiği gelirler hangi hesaba kaydedilir?