Muhasebe Uygulamaları 2007 Ara Sınav

1. Değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


2. Hem muhasebe ilkelerinde hem de Vergi Usul Kanunun da yer alan en temel değerleme ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdaki iktisadi varlıklardan hangisi maliyet bedeli ölçüsü ile değerlenmez?


4. Belirli bir tarihte Kasa Hesabının borç toplamı 6.000 YTL, alacak toplamı 5.500 YTL dir. Sayım sonucu kasa mevcudu 300 YTL ise, yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


5. Dönem sonunda işletmenin kasa hesabında 10.000 $ vardır ve değerleme kuru 1 Dolar = 1.500 YTL dir. Yabancı Paralar yardımcı hesabı borç toplamı 20.000 YTL, alacak toplamı 3.000 YTL ise, işletmenin kambiyo kârı yada zararı kaç YTL dir?


6. İşletmenin bankalardaki ticari mevduat hesabına tahakkuk ettirilen faizin kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


7. Bir menkul kıymetin dönem sonunda satış bedeli, alış bedelinden düşükse aradaki fark nasıl muhasebeleştirilir?


8. Alacak Senetleri hesabı aşağıdakilerden hangisiyle borçlanır?


9. İşletmenin 800 YTL nominal değerli alacak senetlerinin tasarruf değeri 700 YTL ise dönem sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


10.
Şüpheli duruma düşen alacakla ilgili olarak yapılan bu kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?


11. Stok hareketleriyle ilgili aşağıdaki hesaplardan hangisi dönemsonunda Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilmez?


12. İşletmenin satın aldığı malla ilgili olarak yaptığı ödemeler aşağıdaki gibidir:
Fatura Bedeli : 1.000 YTL
İndirilecek KDV : 100 YTL
Taşıma Giderleri : 50 YTL
Sigorta Giderleri : 20 YTL
Bu bilgilere göre alınan malın maliyeti kaç YTL dir?


13. İşletmenin brüt satışları 10.000 YTL, satıştan iadeler 250 YTL, satış Iskontoları 200 YTL ve satılan malın maliyeti 7.000 YTL dir.
Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı kaç YTL dir?


14. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların özellikleri içinde yer almaz?


15. Her yıl aynı tutarda amortisman payının gider olarak kaydını gerektiren yönteme Vergi Usul Kanununda ne ad verilir?


16. İşletme Eylül 2006 tarihinde 10.000 YTL ye aldığı makineye, azalan kalanlar üzerinden amortisman yöntemi uygulayacaktır. Normal amortisman oranı % 20 olduğuna göre 2007 yılının amortisman payı kaç YTL dir?


17.
Taşıt satışı ile ilgili olarak yapılan bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?


18. Alınan krediler nedeniyle banka tarafından işletmenin aleyhine tahakkuk ettirilen faizler nasıl muhasebeleştirilir?


19. İşletmenin kredili mal alımlarından doğan borçları hangi hesapta, nasıl izlenir?


20. Dönem sonunda işletmenin Borç Senetleri Hesabının alacak kalanı 2.000 YTL, tasarruf değeri ise 1.750 YTL dir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yapılır?


21. Gelirler ve Kârlar genel olarak aşağıdakilerden hangisinde artış yaratırlar?


22. Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı, Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde yer alır?


23. 7/A seçeneğinde dönem içinde ödenen haberleşme gideri aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?


24. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabında görünen 5.000 YTL nin 1.000 YTL sinin gelecek hesap dönemine ait olduğu belirlendiğinde yapılacak ayarlama kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


25. İşletme sahiplerinin işletmenin varlıkları üzerindeki toplam haklarına ne ad verilir?


26. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Kasa : 2 000 YTL
Alacak Senetleri : 1 500 YTL
Alacak Senetleri Reeskontu : 200 YTL
Demirbaşlar : 3 000 YTL
Birikmiş Amortismanlar : 600 YTL
Banka Kredileri : 2 500 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin özkaynakları kaç YTL dir?


27. Sermaye şirketlerinde, şirketin finansal yapısını sağlam tutabilmek için net kârın dağıtılmayarak işletmede alıkonulan kısmına ne ad verilir?


28. Anonim şirket genel kurulunda yönetim kurulunun önerisi ile ayrılan yedeklere ne ad verilir?


29. Gelir tablosunda aşağıdaki bölümlerden hangisi yer almaz?


30. Aşağıdakilerden hangisi kesin mizanda kalan vermez?