Maliyet Muhasebesi 2006 Final

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi maliyet gideri için doğrudur?


2. İşletmede, (T) Cinsi malzeme ile ilgili Şubat ayına ilişkin bilgiler şöyledir:
Tarih Açıklama Miktar (kg) Birim fiyat Tutar (YTL)
01 Şubat Dönem başı mevcudu 1 000 5 5.000
11 Şubat İmalata verilen 500
18 Şubat Satın alma 2 000 6 12.000
23 Şubat İmalata verilen 1 500
26 Şubat İmalata verilen 300
İşletme değerleme yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar yöntemini kullandığında, (T) Cinsi malzemenin dönem sonu stoklarının maliyeti kaç YTL' dir?


3. Saat ücreti 2 YTL olan işçinin normal çalışma süresi 8 saattir. İşçi belli bir siparişin yetiştirilmesi amacıyla 10 saat çalışmıştır. İşletmede fazla çalışma karşılığında % 50 zamlı ödeme yapılmaktadır. İşçiye 10 saatlik çalışması kar şıl iğ in da ödenecek ücret kaç YTL' dir?


4. Bir üretim işletmesinde bazı bilgiler şöyledir:
Makine Saati Enerji Giderleri
I. Dönem 4 000 5 000
II. Dönem 6 000 7 000
III. Dönem 3 000 4 000
IV. Dönem 8 000 9 000
En yüksek ve en düşük noktalar tekniğine göre, makine saati başına birim değişken enerji gideri kaç YTL' dir?


5. İşletmede iki esas, iki de yardımcı üretim gider yeri bulunmaktadır, İşletmede döneme ilişkin enerji gideri 400 YTL' dir. Gider yerlerine ilişkin enerji tüketimleri ise şöyledir:
Esas Üretim Gider Yeri (1) 200 kw. saat
Esas Üretim Gider Yeri (II) 150 kw. saat
Yardımcı Üretim Gider Yeri (A) 50 kw. saat
Yardımcı Üretim Gider Yeri (B) 100 kw. saat
Toplam 500 kw. saat
Birinci dağıtım sonucunda, Esas Üretim Gider Yeri (II)' ye yüklenecek enerji gideri kaç YTL' dir?


6. Aşağıdakilerden hangisi faaliyete dayalı maliyetleme sisteminin tasarımı ve uygulamasında dikkate alınması gereken adımlardan biri değildir?


7. Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyeti sisteminde sipariş maliyetinin belirlenmesinde kullanılan belgelerden biri değildir?


8. İşletmenin dönem sonundaki kayıtlarında 730 Genel Üretim Giderleri Hesabının borç kalanının 680 YTL ve Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının alacak kalanının 650 YTL olduğu görülmüştür. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


9. Safha maliyeti sistemini uygulayan üretim işletmesindeki bazı bilgiler şöyledir:
Birinci Safhadan Devreden Ortalama Birim Maliyet 200 YTL
İkinci Safhanın Birim Eşdeğer Mamul Maliyeti 220 YTL
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri 100 YTL
Şekillendirme maliyetleri 120 YTL
Dönem başı yarı mamul stokları 400 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 600 birim
Üretimine başlananlar 1 600 birim
Üretimi tamamlananlar 1 400 birim
Bu bilgilere göre ikinci safhada üretimi tamamlanan 1 400 birimin maliyeti kaç YTL'dir?


10. Üretim işletmesinde I. Safhaya ilişkin bilgiler şöyledir: Miktar Bilgileri
Miktar Bilaileri
Dönem başı yarı mamul stokları 500 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 300 birim
Dönem İçinde üretimine başlananlar 9 500 birim
Üretimi tamamlananlar 9 700 birim
Dönem Sonu Yarı Mamül Stoklarının Tamamlanma Dereceleri
Direkt ilk madde ve malzeme %70
Direkt işçilik %50
Genel Üretim Giderleri %50
Maliyet Bilgileri
Dönem başı yarı mamul stokları Dönemin maliyetleri Toplam
Direkt ilk madde ve malzeme 47 300 250 000 297 500
Direkt işçilik 27 000 170 000 197 000
Genel üretim giderleri 92 500 400 000 492 500
Bu bilgilere ve ortalama maliyet yöntemine göre direkt ilk madde ve malzeme açısından birim eşdeğer mamul maliyeti kaç YTL'dir?


11. Üretim işletmesinde I. Safhaya ilişkin bilgiler şöyledir: Miktar Bilgileri
Miktar Bilaileri
Dönem başı yarı mamul stokları 500 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 300 birim
Dönem İçinde üretimine başlananlar 9 500 birim
Üretimi tamamlananlar 9 700 birim
Dönem Sonu Yarı Mamül Stoklarının Tamamlanma Dereceleri
Direkt ilk madde ve malzeme %70
Direkt işçilik %50
Genel Üretim Giderleri %50
Maliyet Bilgileri
Dönem başı yarı mamul stokları Dönemin maliyetleri Toplam
Direkt ilk madde ve malzeme 47 300 250 000 297 500
Direkt işçilik 27 000 170 000 197 000
Genel üretim giderleri 92 500 400 000 492 500
Yukarıdaki bilgilere ve ortalama maliyet yöntemine göre direkt işçilik açısından eşdeğer birim sayısı kaçtır?


12.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


13. Anormal fire maliyeti aşağıdaki hesapların hangisinde izlenmelidir?


14. Üretim sürecine giren direkt ilk madde ve malzeme ile yardımcı malzemeler, döküntü olarak kalan ve ölçülebilir düşük bir satış değerine sahip olan parçalar aşağıdakilerden hangisidir?


15. Üretim işletmesinde toplam sabit maliyetlerin artması, diğer faktörlerde bir değişiklik olmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


16. İşletmede döneme ilişkin sabit maliyet tutarı 50 000 YTL'dir. Mamulün birim satış fiyatı 5 YTL ve birim başına değişken maliyet ise 2,50 YTL'dir. Bu bilgilere göre başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir?


17. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bütçe hazırlamanın amaçlarından biri değildir?


18. İşletme bütçesini dört aylık dönemler itibariyle belirlemektedir. Dönemler itibariyle bütçelenen satış miktarları 200 adet, 250 adet ve 400 adettir. İşletme, dönem satış miktarının % 20'si oranında dönem sonu stoğu bulundurmak istemektedir. I. Üç aylık dönem için dönem başı stok miktarı 50 adettir. Bu bilgilere göre II. Üç aylık dönem için üretim miktarı kaç adettir?


19. İşletmenin gelecek döneme ilişkin bütçelenmiş faaliyet sonuçlarını brüt satışlardan başlayarak net kâr veya zarara kadar gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


20. Bütçeleme döneminde 2 000 birim mamul satılacağı planlanmaktadır. Birim mamul için değişken pazarlama giderlerinin 5 YTL ve toplam sabit pazarlama maliyetlerinin de 6 000 YTL olacağı tahmin edilmektedir. Bu bilgilere göre birim mamul başına bütçelenen pazarlama gideri tutarı kaç YTL'dir?


21. Üretim işletmesinde bir birim (Z) cinsi mamul üretmek için 4 mt (cinsi malzemeye gereksinim duyulmaktadır, Dönem içinde 250 birim (Z) Cinsi mamul üretilmiş ve 900 mt (cinsi malzeme kullanılmıştır, (Cinsi mamulün standart birim fiyatı 10 YTL, fiili birim fiyatı ise 12 YTL dir. Bu bilgilere göre direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması aşağıdakilerden hangisidir?


22. Belirlenmesi en zor olan standart aşağıdakilerden hangisidir?


23. Üretim işletmesinde 1 000 birimlik üretim hacminde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri 5 000 YTL
Direkt işçilik giderleri 1 000 YTL
Değişken genel üretim giderleri 1 500 YTL
Sabit genel üretim giderleri 2 500 YTL
Birim mamul satış fiyatı 9,75 YTL
İşletmede değişken maliyete göre fiyatlama yöntemi benimsenmiştir. Bu bilgilere göre mamulün kâr marjı yüzde kaçtır?


24. Bir karar seçeneğinin benimsen memesi nedeniyle kaçırılan net kazanç tutarına ne ad verilir?


25. Transfer fiyatlaması uygulaması yapan işletmede sorumluluk merkezleri ile ilgili bilgiler şöyledir:
Birim Değişken Maliyet Birim Sabit Maliyet Piyasa Satış Fiyatı
(A) Bölümü 30 20 75
(B) Bölümü 35 30 90
Transfer fiyatlamasında "değişken maliyetlerin % 200'ü' dikkate alındığında ve 1 000 birimlik üretim yapıldığında (A) bölümünün karı veya zararı aşağıdakilerden hangisidir?


26. Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri merkezkaç yönetime yönlendiren faktörlerden biri değildir?