Finansal Yönetim 2008 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarından biri olan kâr maksimizasyonunun en önemli eksiklerinden biridir?


2. Bir işletme, piyasadaki faiz oranlarının %20 olduğu durumda 4 ay sonra ödemesi gereken 800 YTL yi bugünden ödemek isterse, kaç YTL ödeme yapmalıdır?


3. 90 gün vadeli 100 YTL nominal değerli hazine bonosunu 95,2 YTL den satın alan bir yatırımcı, satın aldığı bu hazine bonosunu 45 gün sonra satmak istemiştir. Satışta, iskonto oranı %25 olduğuna ve iç iskonto yöntemi uygulandığına göre satış fiyatı yaklaşık kaç YTL olur? (1 yıl = 360 gün)


4. İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak ve kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü saptamak amacıyla yapılan analize ne ad verilir?


5. Aylık 50.000 YTL sabit giderle bir ürün üreten Acikogretimx.com işletmesi, aylık 20.000 birim satış hedefliyorsa ve birim değişken gideri 5 YTL ise, zarar etmemek için satış fiyatını en az kaç YTL olarak belirlemelidir?


6. Aşağıdakilerden hangisi proforma mali tabloların hazırlanmasında kullanılan yöntemlerden biridir?


7. Aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesini ifade eder?


8. Çalışma sermayesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


9. İşletmelerde nakit yönetiminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Bir işletmenin, kredi politikasında yaptığı değişiklikten sonra satışları 12.000 YTL den 15.000 YTL ye, nakit ıskontosu oranı %3 ten %5 e ve nakit ıskontosundan faydalananların oranı %20 den %40 a çıktığına göre, nakit ıskontosunun söz konusu işletmeye maliyeti kaç YTL olmuştur?


11. 3/15 net 30 kredi şartının 1 yıl içerisinde kullanılmamasının müşteriye yıllık maliyeti yaklaşık yüzde kaçtır? (1 yıl=360 gün)


12. Aşağıdakilerden hangisi stoksuz malzeme yönetim sisteminin (JIT) özelliklerinden biri değildir?


13. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın ekonomik ömrünü ifade eder?


14. Geri ödeme dönemi yönteminin en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemlerden biridir?


16. Aşağıdakilerden hangisi, belirsizlik koşulu altında kullanılan proje değerleme yöntemlerinden biri değildir?


17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi riski en iyi tanımlar?


18. Yatırımcıların yatırım kararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


19. Bir işletme, net 45 koşulu ile günlük 60 YTL lik alım yaparsa, kendiliğinden yaratılan fon tutarı kaç YTL olur?


20. İthalatçı yada banka tarafından, ihracatçıya önceden haber verilmeksizin iptal edilebilen akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?


21. Aşağıdakilerden hangisi akreditifin taraflarından biri değildir?


22. Geri ödemesi, nominal değerin üzerinde bir bedelle yapılan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?


23. Aşağıdakilerden hangisi leasingin unsurlarından biri değildir?


24. Aşağıdakilerden hangisi tahvil çıkarma yoluyla finansman sağlayamaz?


25. Vergi oranının %50 olması durumunda, bir işletmenin bankadan aldığı %70 faizli kredinin gerçek maliyeti yüzde kaç olur?


26. 6 YTL den ve %15 ihraç gideriyle hisse senedi ihraç eden bir işletmede, bugün için 1 YTL kâr payı dağıtılması ve kârlardaki büyüme oranının yıllık %20 olması durumunda, söz konusu hisse senetlerinden elde edilen fonların maliyeti yüzde kaç olur?


27. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, işletmeler optimal sermaye yapısına ulaştıktan sonra borçlanmaya devam ederlerse, sermaye maliyetlerinin yeniden yükselmeye başlayacağını ileri sürer?


28. İşletmelerin, istedikleri anda uygun vade ve koşullarla fon sağlama yeteneğine ne ad verilir?


29. Dönem kârı 20.000 YTL olan bir işletmenin kanunen kabul edilmeyen giderleri 6.000 YTL ve vergiden muaf gelirleri 4.000 YTL olduğuna göre, bu işletmenin mali kârı kaç YTL olur?


30. Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım politikasını doğrudan etkilemez?