Maliyet Muhasebesi 2006 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir?


2. (G) Üretim Işletmesi'nde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönemin üretim maliyeti 500 YTL
Dönem başı mamul stoklarının maliyeti 100 YTL
Dönem sonu yarı mamul stoklarının maliyeti 150 YTL
Dönem sonu mamul stoklarının maliyeti 200 YTL
Bu bilgilere göre satılan mamullerin maliyeti kaç YTL' dir?


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi maliyet gideri için doğrudur?


4.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


5. İşletmede, (T) Cinsi malzeme ile ilgili Şubat ayına ilişkin bilgiler şöyledir:
Tarih Açıklama Miktar (kg) Birim fiyat Tutar (YTL)
01 Şubat Dönem başı mevcudu 1 000 5 5.000
11 Şubat İmalata verilen 500
18 Şubat Satın alma 2 000 6 12.000
23 Şubat İmalata verilen 1 500
26 Şubat İmalata verilen 300
İşletme değerleme yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar yöntemini kullandığında, (T) Cinsi malzemenin dönem sonu stoklarının maliyeti kaç YTL' dir?


6. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planı'nda yer alan gider çeşitleri hesaplarından biri değildir?


7. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı malzemedir?


8. Aşağıdakilerden hangisi ilk madde ve malzeme değerleme yöntemlerinden biri değildir?


9. İşçilerin işyerine hangi saatte girip hangi saatte çıktığını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?


10. Saat ücreti 2 YTL olan işçinin normal çalışma süresi 8 saattir. İşçi belli bir siparişin yetiştirilmesi amacıyla 10 saat çalışmıştır. İşletmede fazla çalışma karşılığında % 50 zamlı ödeme yapılmaktadır. İşçiye 10 saatlik çalışması karşılığında ödenecek ücret kaç YTL'dir?


11.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


12. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik kapsamında ele alınmaz?


13. İşletmede iki esas, iki de yardımcı üretim gider yeri bulunmaktadır, İşletmede döneme ilişkin ısıtma gederi 700 YTL'dir, Gider yerlerine ilişkin radyatör dilim sayısı ise şöyledir:
Esas Üretim Gider Yeri (1) 50
Esas Üretim Gider Yeri (II) 80
Yardımcı Üretim Gider Yeri (A) 30
Yardımcı Üretim Gider Yeri (B) 40
Toplam 200
Birinci dağıtım sonucunda, Yardımcı Üretim Gider Yeri (A)' ya yüklenecek ısıtma giden kaç YTL' dir?


14. Bir üretim işletmesinde bazı bilgiler şöyledir:
Makine Saati Enerji Giderleri
I. Dönem 4 000 5 000
II. Dönem 6 000 7 000
III. Dönem 3 000 4 000
IV. Dönem 8 000 9 000
En yüksek ve en düşük noktalar tekniğine göre, birim başına değişken maliyet kaç YTL'dir?


15. Aşağıdakilerden hangisi karma maliyetlerin sabit ve değişken kısımlarına ayrılmasında kullanılan tekniklerden biri değildir?


16. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?


17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel üretim maliyetlerinin ikinci dağıtımına ilişkin olarak doğrudur?


18. Bir üretim işletmesinde iki esas üretim gider yeri (EÜGY) ve üç yardımcı üretim gider yeri (YÜGY) bulunmaktadır, Giderlere ve dağıtım anahtarlarına ilişkin bilgiler şöyledir.
Dağıtım Anahtarı EÜGY 1 EÜGY 2 EÜGY 3 YÜGY (A) YÜGY (B) TOPLAM
Ampu Sayısı 10 25 35 15 15 100
M2 140 210 175 35 140 700
Aydınlatma Giderleri 300 000 YTL
Isıtma Giderleri 700 000 YTL
TOPLAM 1 000 000 YTL
Bu bilgilere göre birinci dağıtım sonucunda EÜGY 3' te toplanan gider kaç YTL'dir?


19. Esas üretim gider yerlerinin ve diğer gider yerlerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli yan girdilen üreten gider yeri aşağıdakilerden hangisidir?


20. Aşağıdakilerden hangisi faaliyete dayalı maliyetleme sisteminin tasarımı ve uygulamasında dikkate alınması gereken adımlardan biri değildir?


21. Birden fazla mamulün kaçınılmaz olarak birlikte üretildiği üretim süreçlerinde ayrım noktasına kadar oluşan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?


22. Üretim işletmesinde döneme ilişkin birleşik maliyet 200.000 YTL' dir. Dönemde işletmede 50 birim (A) Mamulü, 200 birim (B) Mamulü ve 250 birim (C) Mamulü üretilmiştir. Bu bilgilere göre birleşik maliyetten (B) Mamulüne birim başına yüklenecek tutar kaç YTL'dir?


23. İşletmede bazı hesapların kalanları şöyledir:
Genel Üretim Giderleri Hs, 800 YTL
Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs. 700 YTL
Satılan Mamullerin Maliyeti Hs. 3.000 YTL
Mamuller Hs. 1.500 YTL
Yarı Mamuller -Üretim Hs. 500 YTL
Bu bilgilere göre eksik yüklenen genel üretim maliyetinden satılan mamullerin maliyetine yüklenecek tutar kaç YTL'dir?


24.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


25. Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyeti sisteminde sipariş maliyetinin belirlenmesinde kullanılan belgelerden biri değildir?


26. Üretim dönemi içinde genel üretim giderlerinin 900 YTL olacağı ve aynı dönemde 4500 işçilik saati çalışılacağı tahmin edilmektedir. İşletme dönem içinde (A) siparişi ile ilgili olarak 100 saat çalışılmıştır. Bu bilgilere göre (A) siparişine yüklenecek genel üretim gideri kaç YTL'dir?