Kamu Maliyesi 2006 Final

1. Aşağıdaki iktisadi yaklaşımlardan hangisi, iktisadi hayat içinde devlete önemli bir görev verir?


2. Aşağıdakilerden hangisi klasik yaklaşımın temel önerilerinden biri değildir?


3. Aşağıdakilerden hangisi kamusal mal ve hizmetlerin özelliklerinden biridir?


4. Birden çok köyün ortak kullandığı mera için ortak fayda, mera kullanımının kısıtlanması olduğu halde, bunun köylerin birbirlerine güvenememesi sonucu başarılanı amasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


5. Bir ekonomik birimin bir başka ekonomik birimi olumlu biçimde etkilemesine ne ad verilir?


6. Bir fabrikanın kimyasal atıklarının, çevredeki insanların sağlıklarını bozması aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir örnektir?


7. Aşağıdakilerden hangisi oy alışverişinin olumsuz sonuçlarından biridir?


8. Kamu maliyecileri hangi yıla kadar sadece kamu gelirleri üzerinde durmuşlardır?


9. Paranın değerinin düşmesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Pazarlanabilir yatırım çıktılarının parasal olarak gelecekteki faydalarının bulunmasında hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?


11. Program bütçe, hizmetleri aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırır?


12. Bütçe komisyonu kaç kişiden oluşur?


13. Bütçe hazırlıklarında dikkat edilecek ilkeleri belirten belgeye ne ad verilir?


14. Özel kesimden kamu kesimine kaynak transferinin topluma maliyeti öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?


15. Vergiyi harçtan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


16. Aşağıdakilerden hangisinin topladığı gelirler, parafiskal gelirler içinde yer almaz?


17. Klasik liberal iktisat öğretisinde kamu giderlerinin finansmanı için vergi alınması şeklindeki vergilendirme amacına ne ad verilir?


18. Mükellefin cebinden çıkan parayla hazineye giren para arasındaki farkın asgari olmasını öngören vergileme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi klasik görüşün vergileme ilkelerinden biri değildir?


20. Ödenmesi gereken vergi borcunun, yasalarda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak, miktar itibariyle tespit edilmesi şeklindeki idari işleme ne ad verilir?


21. Bir vergi tarifesinde en düşük matrah ile en vüksek matrah arasındaki farka ne ad verilir?


22. Verginin üzerinden alınan şeye ne ad verilir?


23. 'Bireyin ödediği tüm vergiler / Bireyin geliri' şeklindeki formül ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaktadır?


24. Aşağıdakilerden hangisi vergi yansımasının süreçlerinden biri değildir?


25. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir vergi sisteminin özelliklerinden biridir?


26. Aşağıdakilerden hangisi harcama vergileri içinde ver almaz?


27. Bütçe açığına, gelecek dönemlerin bütçelerinden mahsup edilecek avansların eklenmesi ve tutardan bu yıl bütçesinde yer alıp da henüz ödenmemiş giderlerin düşürülmesi ile bulunan değere ne ad verilir?


28. Parasal finansman yönteminde, Hazinenin Merkez Bankasına menkul kıymet satmasına ne ad verilir?


29. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere ayrılan pay yüzde kaçtır?


30. Köyün zorunlu işlerini görmek için eşit şartlar altında köylülerin zorunlu olarak bedenen çalışmasına ne ad verilir?