İstatistik 2008 Final

1. Aşağıdakilerden hangisi birim değildir?


2. Bileşik serilerin grafiğine ne ad verilir?


3.

Yukarıdaki frekans serisinin aritmetik ortalaması kaçtır?


4.

Yukarıdaki frekans serisinin medyanı kaçtır?


5.

Yukarıdaki frekans serisinin standart sapması kaçtır?


6.

Yukarıdaki serinin modu kaçtır?


7. 10 evli çift arasından rasgele seçilen iki kişinin evli olma olasılığı kaçtır?


8. X, standart sapması 0,8 olan Poisson dağılmış bir rassal değişken olduğuna göre, X'in ortalaması kaçtır?


9. Sonlu bir kütlenin tüm birimlerinin sayılması işlemine ne ad verilir?


10. Standart normal eğri altında z=0 ile z=1 arasındaki alan kaçtır?


11. Bir ana kütlenin ortalamasına ilişkin tahminlemede serbestlik derecesi 16 ise, örneklem hacmi kaçtır?


12. Bir ana kütlenin aritmetik ortalamasının güven sınırlarını %99 güvenle tahmin edebilmek için kullanılacak standart hata katsayısı (z_{a/2}) kaçtır?


13. Sonsuz büyüklükteki bir ana kütleden çekilen ortalaması 100 kg ve standart sapması 20 kg olan 400 birimlik bir rassal örneklemin ait olduğu ana kütlenin ortalaması %95 güvenle tahmin edilmek istenmektedir. Buna göre tahmin aralığının alt sınır değeri kaçtır?


14. Televizyon üreten bir işletmede, üretilen televizyonların 80.000 saat olan ömürlerinin süresini arttırmak için yeni bir teknolojinin kullanılması düşünülmektedir, Bu teknoloji kullanılarak 1.000 adet ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 88.000 saat olarak hesaplanmıştır, Bu yeni teknolojinin olumlu sonuç verip vermediği %98 güvenle sınanmak istenmektedir. Bu bilgilere göre, bu sınamadaki sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?

15. Televizyon üreten bir işletmede, üretilen televizyonların 80.000 saat olan ömürlerinin süresini arttırmak için yeni bir teknolojinin kullanılması düşünülmektedir, Bu teknoloji kullanılarak 1.000 adet ürün üretilmiş ve ortalama dayanma süresi 88.000 saat olarak hesaplanmıştır, Bu yeni teknolojinin olumlu sonuç verip vermediği %98 güvenle sınanmak istenmektedir. Bu bilgilere göre, bu sınamadaki örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


16. Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi durumunda işlenen hataya ne ad verilir?


17. Bir araştırma sonucu elde edilen kontenjans tablosunun ilk gözesinde, gözlemlenen frekans 50, beklenen frekans 44 olarak yer almaktadır. Araştırmada 500 kişi yer aldığına göre, hesaplanabilecek Ki-Kare istatistiğine bu gözenin katkısı kaçtır?


18. Bir örneklemin ana kütle dağılımını iyi temsil edip etmediğini araştırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?


19. Aşağıdakilerden hangisi korelasyon katsayısı değeri olamaz?


20.

olan basit doğrusal regresyon denklemiyle elde edilen tahminlerin standart hatası kaçtır?


21. Aşağıdaki serpilme diyagramlarının hangisinde iki değişken arasındaki ilişki en kuvvetlidir?


22. Bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarının bağımsız değişkence açıklandığını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


23. Aşağıdaki tabloda Karadeniz bölgesindeki çay üretimi yıllara göre verilmiştir.
Bu tabloya göre, 2000 yılı değeri temel alındığında 2002 yılına ilişkin indeks değeriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


24. 10 maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin indeksler hesaplanmak istenmektedir, Bu amaçla yapılan bazı hesaplama sonuçları aşağıda verilmiştir.

Bu sonuçlara göre, Paasche indeks değeri kaçtır?


25. Zaman serisi çözümlemesinde hareketli ortalama uygulanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


26. Zaman serisinin gözlem değerlerinin uzun zaman döneminde (en az 7 yıl) artma ya da azalma yönünde gösterdiği genel eğilime ne ad verilir?