İstatistik 2008 Ara Sınav

1. İstatistik kütlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


2. Aşağıdakilerden hangisi maddesel değişkendir?


3. Aşağıdakilerden hangisi doğal olmayan birime örnektir?


4. Belirlenen amaç yada amaçlar doğrultusunda gözlenen yığın olaylardan derlenen sayısal verilerin işlenerek, ilgili olayların oluşturduğu yığınların bilimsel olarak incelenmesinde kullanılan teknik ve yöntemler bilimine ne ad verilir?


5. İstatistik serilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


6.

Yukarıdaki tabloda verilen seri hangi istatistik serisine örnektir?


7.

Yukarıda verilen frekans dağılımı içir histogram çizilmek istenmektedir. Buna göre 120-200 sınıfının ayarlanmış frekansı kaç olmalıdır?


8. İstatistik serilerinin grafikle gösteriminde, alanı ilgili sınıfın frekansına, tabanı ilgili sınıfın aralığına eşit, birbirine bitişik dikdörtgenlerden oluşan grafik türüne ne ad verilir?


9. 1, 5, 9, 13, 18, 23, 28, 34, 40, 46 serisinin değişim aralığı kaçtır?


10.

Yukarıda verilen basit serinin aritmetik ortalaması kaçtır?


11. 10, 12, 12, 12, 14, 14, 16, 22 basit serisinin medyanı kaçtır?


12.

Yukarıda verilen frekans serinin modu kaçtır?


13.

Yukarıda verilen basit serinin standart sapması kaçtır?


14. Yapılan bir araştırmada X ilacının yan etkisinin olma olasılığı 0,4 olarak bulunmuştur. Bu ilaç iki kişiye verildiğinde bir kişide yan etki görülme olasılığı kaçtır?


15. Kusursuz iki madeni paranın aynı anda atılması deneyinde bir yazı bir tura gelme olasılığı kaçtır?


16. Kusursuz bir zarın iki kez atılması deneyinde toplam sonuç sayısı kaçtır?


17. Bir fabrikadaki işçilerin cinsiyetlerine ve medeni durumlarına ait dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu fabrikada çalışan işçiler arasından rasgele bir sözcü seçilecektir. Seçilecek bir işçinin erkek ve evli olma olasılığı kaçtır?


18. X, p=0,4 olmak üzere Binom dağılmış bir rassal değişkendir. X'in varyansı 2,4 ise ortalaması kaçtır?


19. Aşağıdakilerden hangisi kesikli rassal değişkendir?


20. Standart normal eğri altında z=0 ile z=1,18 arasındaki alan kaçtır?


21. Eski verilerden yararlanılarak bir fotokopi makinesinin birer hafta boyunca yaptığı arıza sayıları listelenerek aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu tabloya göre, bu makinenin en çok bir kez (P(x<1)) arızalanma olasılığı kaçtır?


22. x, sürekli rassal değişkeni, ortalaması u=10 ve varyansın karesi=4 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, P(12

23. x, ortalaması u=36 ve standart sapması=12 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, x rassal değişkeninin x=45 için standart normal değeri (z) kaçtır?


24. İki sonuçlu bir ana kütleden, mümkün n hacimli basit rassal örneklemlerin seçildiğini ve her iki örneklem için p oranı hesaplandığı varsayımı altında, pi’lerin dağılımına (i = 1,2,...,n) ne ad verilir?


25. Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?


26. Ana kütlenin özelliklerini belirleyen sayısal karakteristiklere ne ad verilir?