İstatistik 2006 Ara Sınav

1.

Yukarıda verilen serinin frekans eğrisi aşağıdakilerden hangisine uygundur?


2. X kesikli rasgele değişkenin olasılık dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre, P(X< 1) olasılık değeri kaçtır?


3. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olamaz?


4. İstatistik serileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


5. Bir torbada 6 tane siyah, 4 tane beyaz olmak üzere 10 tane misket bulunmaktadır. Bu torbadan rasgele çekilen bir misketin beyaz olması olasılığı nedir?


6. Birimlerin birden fazla değişkene göre dağılımlarını bir arada gösteren serilere ne ad verilir?


7. Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?


8. Aşağıdakilerden hangisi, yığın olay özelliği göstermez?


9. Değişkenlik ölçüleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


10. Aşağıdakilerden hangisi sürekli birime örnektir?


11.

Yukarıda verilen serinin modu kaçtır?


12. Standart normal eğri altında P( z < - 0,45 ) olasılık değeri kaçtır?


13. İstatistik kütlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


14. Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?


15. Bir yığın olaya ilişkin gözlem değerleri, gözlem sırasına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre, X değişkeninin medyan değeri kaçtır?


16. Varyansı 100 olan bir serinin tüm gözlem değerleri 3 ile çarpılmıştır. Buna göre, yeni serinin standart sapması kaçtır?


17. Başarı Lisesi giriş sınavına giren öğrencilerin, puanlarının ortalaması 72 ve standart sapması 15 olmak üzere normal dağılım gösterdiği bulunmuştur. Bu sınavdan 90 alan bir öğrencinin standart normal (z) puanı kaçtır?


18. Standart normal eğri altında z = -1,63 ile z = 0 noktaları arasında toplam alanın yüzde kaçı bulunur?


19. Bir zarın iki kez atılması deneyinde örneklem uzayında kaç olası sonuç (nokta) bulunur?


20. Bir araştırma için tanımlanan ana kütleden, rassal olarak n=100 hacimli, seçilmesi mümkün tüm örneklettiler seçilmiş ve her örneklem için aritmetik ortalamalar hesaplanmıştır. Buna göre, oluşan bu dağılıma ne ad verilir?


21. Aşağıdakilerden hangisi, tam sayım yapmayı engelleyen nedenlerden biri değildir?


22. 12 gözlem değerinden oluşan basit bir serinin toplamı

ise, serinin aritmetik ortalaması kaçtır?


23. P (B) = 0,60 ve P (A / B) = 0,75 değerleri için, A ve B olaylarının bileşik olasılığı kaçtır?


24. Haftalık bir derginin sayılarında ortalama 3,4 yazım hatası bulunmaktadır. Bu derginin gelecek sayısında hiç yazım hatası bulunmaması olasılığı kaçtır?


25. X binom dağılan bir değişken olmak üzere, n=3 ve p=1/2 için P(X=2) olasılık değeri nedir?


26. Bir sanayi sitesinde çalışan işçilerin aylık gelirlerinin ortalamasının 430 YTL, standart sapmasının 70 YTL olduğu ve normal dağıldığı bulunmuştur. Bu işçilerden, rasgele seçilen birinin 500 YTL den daha çok aylık gelire sahip olma olasılığı kaçtır?