İktisat Teorisi 2008 Final

1. Toplam hasılatı (TR), toplam maliyeti (TC) ve miktarı (Q) ile ifade ettiğimizde marjinal hasılatın formülü aşağıdakilerden hangisidir?


2. Belirli bir X malı için fayda fonksiyonunun, bu mala göre kısmi türevine ne ad verilir?


3. X malı için talebin gelir esnekliği (-1,5) ise (eG=-1,5) Gelir %10 arttığında X malı talebindeki değişiklik yüzde kaç ve hangi yöndedir?


4. Üretimde kullanılan tüm girdiler üç kat arttırıldığında toplam üretim miktarı iki kat artıyorsa buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


5. Üretimi bir birim arttırdığımızda toplam maliyette meydana gelen değişikliğe ne ad verilir?


6. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi tam rekabet piyasası için geçerlidir?


7. Bir firmanın iki yada daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arz etmesi durumuna ne ad verilir?


8. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmalı oligopol modeli kapsamında yer alır?


9. Marjinal fiziki ürün ile ürün fiyatı çarpılarak elde edilen değere ne ad verilir?


10. Üreticiler arası dengeyi açıklamada kullanılan Edgeworth diyagramı içinde yer alan, orijinlere dışbükey eğriler neyi ifade eder?


11. Kişisel gelirin tüketim ve tasarruf için kullanılabilecek miktarına ne ad verilir?


12. Bir ekonominin sahip olduğu bütün üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi durumunda üreteceği çıktıya ne ad verilir?


13. Ulusal gelirin uzun dönemde doğal bir seyir izlediği düşünülürse, aşağıdakilerden hangisi doğal büyüme oranını belirleyen faktörlerden biri değildir?


14. Bir ekonomide marjinal tüketim eğiliminin (MPC) değeri 0,8 ise çarpan değeri kaçtır?


15. Klasik iktisat modelinde, piyasa ekonomisinin tam istihdama neden yöneldiğini açıklayan ve her arzın kendi talebini yaratacağını ifade eden teori aşağıdakilerden hangisidir?


16. Emeğin marjinal verimliliği eğrisi (MPL), emek piyasası açısından aynı zamanda aşağıdakilerden hangisini temsil eder?


17. Hızlandıran hipotezine göre net yatırım düzeyi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


18. Hanehalkının tüketim kararını belirleyen Zamanlararası Optimizasyon Modeline göre tüketicinin iki dönem tüketimi arasındaki tercihleri aşağıdakilerden hangisiyle ortaya konmaktadır?


19. Aşağıdakilerden hangisi paranın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


20. Varolan hazine tahvillerinin Merkez bankası tarafından halktan alınmasına ve halka satılmasına ne ad verilir?


21. IS eğrisi kaydığı için hasıla denge düzeyinden sapıyor ise, hasılanın istikrarını sağlamak için Merkez Bankası nasıl bir politika uygulamalıdır?


22. Sermaye hareketlerinin tamamen yasaklandığı bir durumda BP eğrisinin şekli nasıl olur?


23. Dışa açık bir ekonomide yatırımlar ulusal tasarruflardan daha fazla ise aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?


24. Mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fiyat ve hasıla düzeyi bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?


25. Toplam arz eğrisi konusunda geliştirilmiş pek çok model olmasına karşın, hemen hemen hepsinin ulaştıkları ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


26. Toplam talep eğrisini sola kaydıran ekonomi politikasına ne ad verilir?


27. Veri fiyat düzeyinde firmaların, talep edilen her miktarı arz edebileceğini ima eden Keynesçi toplam arz eğrisinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?


28. Klasik modelde ekonomi uzun dönem dengesindeyken ve işsizlik doğal oranındayken üretilen gelir düzeyine ne ad verilir?


29. Yeni Klasik İktisat Okulu'na göre, resesyonda işsizliğin artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


30. Aşağıdakilerden hangisi işsiz olarak değerlendirilebilir?


31. Zaman içerisinde toplam çıktıdaki durağan artışa ne ad verilir?


32. Toplam üretilen çıktı miktarı ile üretimde kullanılan girdiler arasındaki ilişkiyi gösteren Y=F (K, L, T) şeklindeki üretim fonksiyonunda Kaşağıdakilerden hangisini ifade eder?


33. Paracı-Yeni Klasik istikrar programlarında aşağıdakilerden hangisine öncelik verilir ?


34. Emekteki bir birim değişmenin hasılada yol açtığı değişme miktarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


35. İktisadi etkinlik, eşitlik, büyüme ve ekonomik istikrar gibi çeşitli amaçları gerçekleştirmek için hükümetlerin yaptıkları düzenlemelere ne ad verilir?


36. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan Ortodoks istikrar politikalarından biri değildir?