İktisat Teorisi 2007 Final

1. Milli gelir nasıl bir değişkendir?


2. İnsanlara karşılandığında haz, karşılanmadığında elem ve doyumsuzluk veren kavrama ne ad verilir?


3. Talep eğrisinin düşey eksene paralel olması durumunda talep esneklik değeri (ed) kaç olur?


4. Aynı eşürün eğrisi üzerinde kalmak koşulu ile, iki girdi arasındaki değişim oranına ne ad verilir?


5. Pozitif dışsal ekonomilerin varlığı durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


6. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kapanma noktasını gösterir?


7. Şehir içi otobüs bilet fiyatlarında tam ve öğrenci şeklinde bir ayrım yapılması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


8. Bir piyasada bir firmanın kârını maksimize ettiği üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? (MR: Marjinal hasılatı, MC: Marjinal maliyeti, AC: Ortalama maliyeti, AR: Ortalama hasılatı göstermektedir.)


9. Üretimde birden fazla değişken girdi kullanılması durumunda, monopolcü firmanın bir girdiye olan talebini belirlemede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


10. Aşağıdakilerden hangisi genel denge analizinin temel varsayımlarından biri değildir?


11. Talep yanlı ekonomi geleneğine göre, ekonomideki temel istikrarsızlık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


12. Aşağıdakilerden hangisi makroekonomik açıdan yatırım olarak değerlendirilmez?


13. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun hizmet ticareti kalemi içerisinde yer almaz?


14. Keynes'e göre, tasarruf ve tüketim aşağıdakilerden hangisinin bir fonksiyonu olarak belirlenir?


15. C = 300 + 0,75Yd biçimindeki bir tüketim fonksiyonunda, kullanılabilir gelir 100 YTL artığında tüketim harcamaları kaç YTL artar?


16. Zamanlararası optimizasyon modelinde, tüketicinin ilk dönem tüketiminin bir birim azaltılması karşılığında, tüketiciyi aynı fayda düzeyinde tutmak için sağlanması gereken ikinci dönem tüketiminin miktarına ne ad verilir?


17. İktisadi değişkenlerin gelecek dönemlere ait değerlerinin, değişkenlerin önceki dönemlere ait gerçekleşmiş değerlerinin ağırlıklı ortalaması olarak öngörülmesine ne ad verilir?


18. Net yatırım düzeyinin hasıladaki beklenen değişmelerle ilişkili olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


19. Fisher tipi miktar kuramına göre, para ile yapılan tüm işlemler aşağıdakilerden hangi si ne bağlı değildir?


20. Miktar kuramının işlem tipine göre, para arzındaki değişimler doğrudan doğruya ve aynı oranda aşağıdaki değişkenlerden hangisini etkiler?


21. Belli bir dönem içinde, bir ülkedeki toplam mal ve hizmet atışlarıyla, toplam mal ve hizmet satışlarının birbirine özdeş olduğunu gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?


22. Likidite tuzağındaki bir ekonomi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


23. LM eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


24. Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisinin sola kaymasına neden olan etkenlerden biridir?


25. Kamu harcamaları artışının faiz oranlarını yükselterek, özel harcamalarda azalmaya yol açmasına ne ad verilir?


26. Esnek kur sisteminde ve tam sermaye hareketliliği durumunda mali genişleme aşağıdakilerden hangisine neden olur?


27. Sabit kur sisteminde ve tam sermaye hareketliliği durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


28. Dışa açık bir ekonomide, milli gelir özdeşliğinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


29. Toplam talep eğrisi (AD) sabit iken, toplam arz eğrisinin (AS) sola kayması ekonominin dengesini nasıl etkiler?


30. Nominal para arzındaki bir artış sonucu AD eğrisindeki kayma nasıl olur?


31. Cari olandan daha yüksek bir ücret istendiği yada mevcut iş olanaklarından daha iyi iş olanakları arandığı için iş bulunamaması durumuna ne ad verilir?


32. Emeğin normal yer değiştirmesine, mevcut işini terk edip başka bir iş aramasına bağlı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


33. Uzun dönem tüketiminin maksimize edildiği sermeye düzeyine ne ad verilir?


34. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızında bir yükselmenin üretim fonksiyonuna etkilerinden biri değildir?


35. Hükümetin mal ve hizmet alımları, vergiler, transfer harcamaları ve kamu borçlarını değiştirerek ekonomiyi etkileme girişimine ne ad verilir?


36. Reel Konjonktür dalgaları modelinde çıktıda kısa dönemdeki dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?