İktisada Giriş 2006 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez niteliği taşır?


2. Teoriden hareketle gerçeklerin incelenerek genelden özele gidilmesi yöntemine ne ad verilir?


3. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan iktisadi olgu Aşağıdakilerden hangisidir?


4.

Yukarıdaki şekle göre, üretim iilkânları eğrisi üzerindeki A noktasına ulaşıldıktan sonra daha fazla X malı üretmenin yolu Aşağıdakilerden hangisidir?


5. Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?


6. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verilir?


7. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?


8. Aşağıdaki ürünlerden hangisi inelastik talebe örnek oluşturur?


9. Belirli bir parasal değerin yüzdesi şeklinde alınan vergilere nead verilir?


10. Gerçekte ödeme yapılmayan, ancak bir alternatiften vazgeçilmesi nedeniyle oluşan maliyet unsuruna ne ad verilir?


11.

Yukarıdaki şekle göre, aşağıdaki alanlardan hangisi tüketici rantını gösterir?


12. Aşağıdakilerden hangisi marjinal maliyet miktarını hesaplamak amacıyla kullanılır?


13. Hiçbir firmanın sattığı ürünün fiyatı üzerinde tek başına kontrol gücünün olmadığı piyasa türüne ne ad verilir?


14. Tam rekabet piyasasında, tek bir firmanın arzının piyasa fiyatını etkileyememesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?


15. Tekelci bir firma piyasa arzını tek başına kontrol etmesine karşın, fiyatlama ve üretim kararı verirken aşağıdakilerden hangisini göz önüne almak zorundadır?


16. Toplam maliyetteki değişmenin, kullanılan üretim faktörü miktarındaki değişmeye oranına ne ad verilir?


17. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim faktörüne ait marjinal ürün gelirini ifade eder?


18. Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyetlerine ne ad verilir?


19. Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve bir kişinin tüketiminin bir başkasının tüketimine engel teşkil etmediği mallara ne ad verilir?


20. 2000 yılı verilerine göre, Türkiye'de çalışan sayısı yaklaşık 21 milyon, işsiz sayısı 8 milyon ve nüfus 65 milyon kişidir. Buna göre, Türkiye'de toplam işgücü miktarı kaç milyon kişidir?


21. Konjonktür dalgalanmalarının uzun dönemdeki seyri göz önüne alındığında, her daralma döneminden sonra ekonominin canlanmaya geçişi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


22. Gelirle tüketim harcamaları arasındaki doğru yönlü ilişki göz önüne alındığında, tüketim fonksiyonunu göstermek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılır?23. Aşağıdakilerden hangisi devletin yaptığı transfer ödemeleri içerisinde yer alır?


24. Net yatırımların negatif olması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?


25. Aşağıdakilerden hangisi hanehalkları tarafından elde edilen gelirin kullanım biçimleri arasında yer almaz?


26. Bir ekonomide fiilen gerçekleşen harcamaların her zaman gelire eşit olması için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?


27. Aşağıdakilerden hangisi gelir-harcama akımından bir sızıntı niteliği taşımaktadır?


28. Marjinal tüketim eğiliminin 0,85, marjinal ithal eğiliminin 0,05 olduğu bir ekonomide vergi çarpanının değeri Aşağıdakilerden hangisidir?


29. Denk bütçe çarpanının sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir?

30. Bir birim paranın değeri aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?


31. I. Vadeli mevduatlar
II. Vadesiz mevduatlar
III. Resmi mevduatlar
IV. Bankalar arası mevduatlar
Yukarıdaki mevduat türlerinden hangileri, M2 para arzı tanımı içerisinde yer alır?


32. Elde para tutmanın fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?


33. Para miktarındaki değişikliklerin üretim miktarı üzerinde bir etkisinin olmayıp, sadece fiyatları değiştirmesine ne ad verilir?


34. P fiyatlar genel düzeyini, Y üretim hacmini gösterdiğine göre, stagflasyon ortamında aşağıdaki değişikliklerden hangisi gerçekleşir?


35. 1947 yılında imzalanan ve ülkeler arasında tarife ayırımcılığına son vermeyi amaçlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


36. Ekonomik büyüme oranının hesaplanmasında aşağıdaki GSMH kavramlarından hangisi kullanılır?