Hukuka Giriş 2008 Final

1. Sosyal hayat kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


2. Ali fotoğraf makinesini Cem'e satmış ve teslim etmiştir, Ancak Cem satış bedelini kararlaştırılan günde ödememiştir.
Ali aşağıdaki yaptırımlardan hangisine başvurarak satış bedeline kavuşabilir?


3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


4. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?


5. Tacirlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


6. Kanun hükmünde kararname çıkarılmasına yetki veren kanunda aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?


7. Talep hakkının mahkeme önünde kullanılmasına ne ad verilir?


8. Ayırt etme gücü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişilik haklarına karşı yapılan saldırı hukuka aykırı olarak nitelendirilir?


10. Tüzel kişilerin fiil ehliyetlerinin amaçları ile sınırlandırılmasını ifade eden prensip aşağıdakilerden hangisidir?


11. Tüzel kişilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


12. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin kaynağı değildir?


13. Devletin en son yasal mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından sorumluluğu nasıl bir sorumluluktur?


14. Hazırlar arasında yapılan bir sözleşme ne zaman meydana gelir?


15. Ayırt etme gücü olmayan bir kimsenin yaptığı evlenme hangi yaptırıma tabidir?


16. Bir sözleşmede tarafların iradeleri ile beyanları arasında bilerek yaratmış oldukları uygunsuzluk haline ne ad verilir?


17. Ali'nin, Musa'yı sözleşmeyi yapmadığı takdirde nişanlısına zarar vermekle tehdit ederek sözleşme yapmasını sağlaması durumunda ne tür bir irade bozukluğu söz konusu olur?


18. Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin sona erme sebeplerinden biri değildir?


19. Temsil yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


20. X, Y isimli arkadaşının isteği üzerine Z isimli şahıstan kendi adına ancak Y hesabına mobilya satın almıştır.
Yapılan işleme ilişkin hukuki niteleme aşağıdakilerden hangisidir?


21. Ferdi ile belli olan malların teslimi borcuna ilişkin sözleşmede hüküm bulunmaması halinde borç nerede ifa edilir?


22. Aşağıdakilerden hangisi borçların sona erme sebeplerinden biri değildir?


23. Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımının şartlarından biridir?


24. (X), (Y) ile bir sözleşme yapmış ve sözleşme konusu bilgisayarı alıcı (Y)'ye teslim etmiştir. Fakat, yine, sözleşmeye göre, bilgisayarın mülkiyetinin semen tamamen ödenene kadar satıcı (X)' de kalmasına karar verilmiştir.
Yukarıda verilenlere göre bu sözleşme aşağıdakilerden hangisi olabilir?


25. (M), (L) ile bir sözleşme yaparak, 10.000 YTL değerindeki bilgisayarı taksitle kendisine satmıştır. Ancak, (L) mal kendisine teslim edildiğinde, bilgisayarın bozuk olduğunu görmüştür.
Yukarıda verilenlere göre, (M) satım sözleşmesinden kaynaklı hangi borcunu yerine getirmemiştir?


26. (M), (L) ile Tepebaşı'ndaki evi için aylık 1.000 YTL karşılığında, 6570 sayılı Kira Kanununa uygun şekilde bir yıllık kira sözleşmesi yapmıştır.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


27. Finansal kiralama sözleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


28. Factoring sözleşmesinin türlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


29. Anayasa değişikliklerinin Anayasa'ya uygunluğunun denetlenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


30. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasında yer alır?