Hukuka Giriş 2008 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kurallarına dönüşmüş olmasına bir örnek değildir?


2. Satın almış olduğu bir malı satıcının zamanında teslim etmemesi yüzünden zarara uğramış olan alıcı satıcıya karşı hangi yaptırımı uygulayabilir?


3. Türkiye Cumhuriyetinin "laik bir devlet" olduğu ilkesi hangi hukuksal düzenlemede yer almaktadır?


4. Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargıda yer alan dava türlerinden biri değildir?


5. Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret ortaklıklarından biri değildir?


6. 1982 Anayasasına göre tüzük çıkarma yetkisi kime tanınmıştır?


7. Bir buluş vücuda getiren kimsenin Türk Patent Enstitüsü'nden bununla ilgili aldığı belgeye ne ad verilir?


8. Kural, hakkın devlet eliyle korunmasıdır. Hukuk düzeni bazı istisnai hallerde bir kimsenin, hakkını bizzat kendisinin korumasına izin vermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu istisnai hallerden biridir?


9. Gaiplik kararı ile gaibin (kaybolanın) evliliği kendiliğinden sona ermez. Kaybolan eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusu ile birlikte veya ayrıca açacağı dava ile isteyebilir.
Kaybolanın eşinin ayrı bir dava ile evliliğin feshini istemesi halinde görevli mahkeme yeri neresidir?


10. Medeni Kanuna göre kaç yaşına girmiş olan kimseye ergin denir?


11. Medeni Kanunun 23. maddesine göre hiç kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez.
Aşağıdakilerden hangisi böyle bir duruma örnek olarak verilemez?


12. Aşağıdakilerden hangisinde bir derneğin kanuni organları tam ve doğru olarak verilmiştir?


13. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemlere örnek olarak gösterilebilir?


14. Haksız fiilden doğan borcun şartları aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?


15. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun resmi şekle tabi tuttuğu hukuki işlemler arasında yer almaz?


16. Evlatlarından mal kaçırmak isteyen babanın bir evladına ev bağışlamak istemesine rağmen ileride dava konusu olmaması için bu işlemi satış olarak göstermesi halinde, irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk hallerinden hangisi ortaya çıkar?


17. Borçlar Kanununa göre, iradesi bozulmuş olan taraf hata veya hileyi öğrendiği veya ikrahta korkunun ortadan kalktığı andan itibaren ne kadar süre içinde sözleşmeden döndüğünü karşı tarafa bildirmezse. sözleşmeye onama verilmiş gözüyle bakılır?


18. Veli, velayet altındaki kimselerin adına ve hesabına işlemler yapar.
Veli, temsil yetkisini doğrudan doğruya nereden alır?


19. Temsil olunanın vermiş olduğu temsil yetkisini geri alma hakkından vazgeçmesinin hükmü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


20. Aşağıdakilerden hangisi ferdiyle belli bir şey kavramına girer?


21. Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir?


22. Başkalarının yanında çalışan veya müstahdemi olan kimselerin ücret alacakları kaç yıllık zamanaşımına tabidir?


23. Borsa dışında piyasası olan belli bir cins malın belli bir ticaret çevresindeki ortalama fiyatına ne ad verilir?


24. Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesinin türlerinden biri değildir?


25. Aşağıdakilerden hangisi satıcının borçları arasında yer almaz?


26. Aşağıdakilerden hangisi 6570 sayılı Taşınmaz Kiraları Hakkındaki Kanun'a göre tahliye sebeplerinden biri değildir?


27. Kefilin kefalete ehil olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


28. Adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmaksızın doğrudan kefile başvurduğunda kefilin, alacaklıya karşı önce asıl borçluyu takip etmesi gerektiğini ileri sürmesine ne ad verilir?


29. Anayasa Mahkemesi Başkan vekili, mahkemenin asıl üyeleri tarafından kaç yıl için seçilir?


30. Aşağıdakilerden hangisi medeni yargıdaki mahkemelerden biri değildir?