Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz 2006 Ara Sınav

1. Bankanın kredliçin kendisine başvuran bir işletme için yaptırdığı vergi denetimi, ne tür bir denetimdir?


2. Aşağıdakilerden hangislişletmenin finansal yapısını, kârlılığını ve gelecek perspektifini değerlendirmede karar vericilere yardımcı olmaktadır?


3. İşletme personelince yapılan işlemlerin, yetkili organlarca konulmuş olan belli kural ve yöntemlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştıran denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?


4. I. Denetçinin aynı işletmeyi gelecek yılda denetleyebilmek için daha düşük ücretle anlaşma yapması
II. Denetçinin, işletme yönetimiyle sık sık görüşerek uygulamalar hakkında bilgi alması
III. Denetçinin, denetlenen işletme ile ilgili bazı tereddütleri olmasına rağmen, raporunda mali tabloların bütünü ile ilgili şartlı görüş belirtmesi.
Bu ifadelerden hangisi denetçinin bağımsız davranmadığını gösterir?


5. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartları içinde yer almaz?


6. Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir?


7. Finansal tablolarda sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu değerlendirmek için kullanılan önceden kabul edilmiş ölçütlere ne ad verilir?


8. Aşağıdakilerden hangisi, denetim kanıtlarının kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir?


9. İşletmelerle ilgili olan kişi ve kuruluşların finansal bilgi gereksinimini aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır?


10. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin savlarından biri değildir?


11. Aşağıdakilerden hangisi risk yaratıcı unsurlardan biri değildir?


12. Aşağıdakilerden hangisi iç kontrol açısından yeterli bir bilginin taşıması gereken özelliklerinden biri değildir?


13. Denetimde "önemlilik"le ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


14. Hesap kalanlarında veya belirli işlem gruplarında maddi hatalar ve hileler bulunması olasılığına ne ad verilir?


15. Aşağıdakilerden hangisi "yanlış beyan"da bulunulmasının nedeni değildir?


16. Diğer dört iç kontrol unsurunda ortaya çıkan iç kontrol tablosunun sürekli takip edilmesi ve değerlendirilmesine ne ad verilir?


17. Bir işlemin belgelendirilmesinde ve muhasebe kayıtlarına geçirilmesinde düzenlenen tüm belgelerin ve izlenen tüm muhasebeleştirme işlemlerinin doğru olarak yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesinde kullanılan testlere ne ad verilir?


18. Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu alan veya ana kütleye ne ad verilir?


19. Örneklem birimlerini parasal tutarların oluşturduğu, ancak denetçinin örnekleme yoluyla seçtiği parasal tutarları değil, bu parasal tutarları içeren hesapları ve işlemleri test ettiği örnekleme modeli aşağıdakilerden hangisidir?


20. Bir işletmenin geçmişinden ve kültüründen etkilenen, işletmede çalışan kişilerde kontrol bilinci oluşmasını sağlayan tüm faktörlere ne ad verilir?


21. Denetçi uygunluk testlerini yaptıktan sonra kontrol riskinin düzeyini yüksek ölçerse aşağıdakilerden hangisini yapar?


22. Aşağıdakilerden hangisi bir görüş bildirme türü değildir?


23. Örneklem sonuçları hesap kalanlarında "maddi bir hata" olmadığını desteklemekle birlikte maddi bir hata olması riskine ne ad verilir?


24. Aşağıdakilerden hangisi denetim planlamasının ilk aşaması olan denetim işinin kabulü sırasında yerine getirilecek bir faaliyet değildir?


25. Şarta bağlı gider ve zararların şarta bağlı borç yaratma ihtimali yüksek ise bu bilgiler nerede gösterilir?


26. Doğrudan doğruya işletme ve işletmeyle ilgili tarafların arasında olan ilişkilerden kaynaklanan ve denetim raporu yazılma anına kadar da sonuçları kesinleşmemiş olan gelecekteki belirsizliklere dayalı olaylara ne ad verilmektedir?


27. Denetçi kendi deneyimine dayanarak yapılan denetimlerin dışında sonuç hesaplarına hangi testleri uygular?


28. Aşağıdakilerden hangisi denetimin genel amacı değildir?


29. Aşağıdakilerden hangisi sonuçların değerlendirilmesi aşamasında yer almaz?


30. Denetçinin örneklemi temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasında fark olması olasılığına ne ad verilir?