İstatistik 2007 Ara Sınav

1. Yığın olay niteliğindeki aynı cins birimlerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi maddesel varlığa sahip olan birimlerden biri değildir?


3. I. Ani ya da sürekli veri derleme
II. Doğal ya da doğal olmayan veri derleme
III. Genel ya da kısmi veri derleme
Yukarıdakilerden hangileri veri derleme türlerinden biri değildir?


4. Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olamaz?


5.

Yukarıda verilen histograma ait seri aşağıdakilerden hangisidir?


6. Histogramın tepe noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?


7.

Yukarıda verilen frekans serisi için -den az serisi aşağıdakilerden hangisidir?


8.

Yukarıda verilen basit serinin geometrik ortalaması kaçtır?


9.

Yukarıda verilen basit serinin medyanı kaçtır?


10.

Yukarıda verilen basit serinin modu kaçtır?


11. 14,14,34,9,25,21,26,14,27,16 serisinin değişim aralığı kaçtır?


12.

Yukarıda verilen basit serinin standart sapması kaçtır?


13.

Yukarıda verilen basit serinin aritmetik ortalaması kaçtır?


14. 52 lik bir oyun kağıdından peş peşe iki kart seçilmiştir. Seçilen kartlardan birinin ikili diğerinin as olma olasılığı kaçtır?


15. Bir zarın iki kez atılması deneyinde örneklem uzayında kaç olası sonuç (nokta) bulunur?


16. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olamaz?


17. 1'den 16'ya kadar olan (1 ve 16 dahil) tam sayılar arasından seçilen bir sayının tek olma olasılığı kaçtır?


18. Aşağıdaki tabloda x kesikli rasgele değişkeninin olasılık dağılımı verilmiştir.

Buna göre, p ( 0 < X < 2 ) olasılık değeri kaçtır?


19. Aşağıdakilerden hangisi sürekli rassal değişken değildir?


20. Bir mahallede bulunan ailelerin %60'ı ev sahibidir. Bu mahalleden rasgele seçilen beş aileden dördünün ev sahibi olma olasılığı kaçtır?


21. X, ortalaması (u) 50 ve standart sapması (o) 10 olmak üzere normal dağılmıştır. Buna göre, x=55 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?


22. X rassal değişkeni ortalaması 50, varyansı 125 olmak üzere normal dağılmıştır. P(50

23. Standart normal eğri altındaki z=0 dan z=2,33'e kadar olan alan toplam alanın yaklaşık yüzde kaçıdır?


24. Tanımlanan bir ana kütleden n hacimli oluşturulabilecek mümkün bütün örneklemler için hesaplanan istatistiklerin dağılımına ne ad verilir?


25. Bir örneklemin gözlem değerleri için hesaplanan karakteristik değerlere ne ad verilir?


26. Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinin hangisinde birim seçimi keyfi usulle yapılmaz?