Ünite 12 – Sermaye Piyasası Kurumları

Bu kurumlar:

 • Aracı Kurumlar
 • Yatırım Ortaklıkları
 • Yatırım Fonları
 • Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlardır.

Diğer sermaye piyasası kurumları; kuruluş ve faaliyet esasları SPK’nca belirlenen, sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, derecelendirilmesi, ihraçıların ve sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile uğraşan kuruluşlar, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi sermaye piyasası faaliyetlerini yerine getiren şirketler, varlık yönetim şirketleri, ortaklık ve kuruluşlara ait alacakları temellük ederek münhasıran varlığa dayalı menkul kıymetleri ihraç etmek amacıyla kurulan genel finans ortaklıkları, ipoteğe dayalı menkul kıymetler kuruluşu, girişim sermayesi yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy saklama şirketleridir.

Bu kurumlara faaliyetlerini gösteren Yetki belgesi verilir.

Aracı Kuruluşlar

Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımıdır. Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve türev araçların alım satımının yapılmasına aracılıktan oluşur.

SPK aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır.

Aracı Kurumların Sermaye Piyasası Faaliyetleri

 • Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışı, alım-satımı
 • Bütün türev araçların alım satımı
 • Repo – Ters repo işlemleri
 • Yatırım danışmanlığı,
 • Portföy yöneticiliği faaliyetlerini yapabilirler.
 • Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının,
  – Borsa dışında,

Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri

– Hisse senedi işlemleri hariç olmak üzere borsada, alım satımına aracılık,

 • Repo – Ters repo,
 • Bütün türev araçların alım satımına aracılık faaliyetlerini yapabilirler.

Not: Bankalar Bankacılık Kanunu’na tabidir ancak aracılık işlemleri için yetkilendirilmelerineilişkin esaslarda SPK’nin kanunlarına tabidir.

Aracı Kurumların Yapamayacakları İş ve İşlemler

 • Kendi adına menkul kıymet sertifikaları ihraç edemezler.
 • Mevduat alamazlar.
 • Taşınmaz mal edinemezler.
 • Aracı kurum, gerek kendisine gerekse müşterilerine ait menkul kıymetleri yetkili Takas ve Saklama Kuruluşu dışında hiçbir yerde tutamaz.
 • Aracı oldukları hisse senetlerini, kendi nam ve hesaplarına alıp satamazlar.
  Not: Portföy yöneticiliği faaliyeti bu kapsamın dışındadır.
 • Öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar.

Yatırım Ortaklıkları

Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek üzere A.Ş. şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır. Hisse senedi ihraç edebilirler.

Yatırım Ortaklıklarının Başlıca İşlevleri

Yatırım ortaklıkları porföy işletmek amacıyla;

 • Ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak,
 • Portföy çeşitlendirmesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtmak,
 • Menkul Kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak,
 • Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak gibi işlevleri vardır.
 • Riskin Dağıtılması İlkesi: Portföyl çeşitliliği ile sağlanır.
 • Profesyonel Yönetim
 • Menkul Kıymet Portföyü İşletmek: Nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yaparak karlılık sağlayabilirler.
 • Ortaklıktan Doğan Haklar: Tasarruf sahiplerinin, kar payı hakkı, rüçhan hakkı ve genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkını koruyarak yönetmek/yönettirmek zorundadır.
 • Mal Varlığının Korunması: Menkul kıymetler, ayrı bir yerde muhafaza edilmek zorundadır. Söz konusu menkul kıymetler, ortaklık ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) arasında imzalanacak bir saklama sözleşmesi çerçevesinde Takasbank’ta saklanır.
 • Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar,
 • Bankalar Kanunu’nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar.
 • Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
 • Aracılık faaliyetinde bulunamazlar.
 • Borçlanma senetleri
 • Hisse senetleri
 • Diğer kamu borçlanma araçları,
 • Yabancı vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlar
 • Altın ve diğer kıymetli madenler.

Yatırım Ortaklıklarının Temel Ikeleri

Yatırım Ortaklıklarının Yapamayacağı İşler

Yatırım Ortaklıklarının Yatırım Yapabileceği Finansal Araçlar

Not: Alımlar, sermaye ve yedek akçeleri toplamının %25‘ine kadar olabilir.

Bir başka ifade ile bir yatırım ortaklığının portföyü sadece devlet tahvilinden veya sadece hisse senetlerinden oluşabileceği gibi bunların değişik oranlardaki bileşiminden de oluşabilmektedir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen özel bir portföy yönetim şirketidir.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bir alışveriş merkezi gibi belirli bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla süreli, veya süresiz olarak kurulabilir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Organizasyonunda Yer Alan Taraflar

 • Müteahhit
 • İşletmeci Şirket
 • Danışman Şirket
 • Gayrimenkul Değerleme Şirketi: Ortaklık portföyünde yer alan gayrimen-kullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hakların rayiç değerlerini ve kira rayiçlerini tespit etmek konusunda hizmet veren şirketlerdir. Bağımsız olmalıdır.
 • Ortaklık portföyünü çeşitlendirerek yatırım riskini en aza indirecek şekilde dağıtırlar.
 • Portföyünün yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri alırlar.
 • Portföydeki varlıkların değerinin tespitine ilişkin raporların hazırlanmasını temin ederler.
 • Son üç aylık portföy tablosunda yer alan net aktif değerlerinin üç katı kadar kredi kullanabilirler
 • Borçlanma senedi ihraç edebilirler.
 • Varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilirler.
 • Mevduat toplayamazlar
 • Ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
 • Hiçbir şekilde gayrimenkullerin işlerini kendileri üstlenemez ve bu amaçla personel ve ekipman edinemezler.
 • Sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir,
 • Borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir,
 • Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı açtırabilirler.
 • Gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilirler.
 • Yap-îşlet-Devret modeliyle yatırım yapabilirler.
 • Faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olmak kaydıyla yurt dışında kumlu şirketlere ve gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.
 • Kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilirler
 • Swap ve forward işlemler yapabilirler, opsiyon yazabilirler, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilirler.
 • Hiç bir şekilde hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların sermayesine ve yönetimlerine hakim olma amacı güdemez ve bu yüzden hiç bir ortaklıkta sermaye veya oy haklarının %5 inden fazlasına sahip olamazlar.
 • Altın ve kıymetli madenlere yatırım yapamazlar,
 • Sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Bu yüzden, Borsa’da veya Borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar.
 • Mala dayalı vadeli işlem sözleşmelerine veya mala yatırım yapamazlar.
 • Menkul kıymetleri açığa satamazlar.
 • Ödünç menkul kıymet işlemi yapamazlar.
 • Türev araçları kullanarak korunma amacını aşan işlemler yapamazlar.
 • Kanunen ödemekle yükümlü oldukları vergi, harç ve benzeri diğer giderler hariç olmak üzere varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin % 3’ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri giderler yapamazlar.
 • Devredilebilmesi hususunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar.
 • Sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yapabilecekleri İşler

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yapamayacakları İşler

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yatırım Yapabileceği Varlıklar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yatırım Yapamayacağı Varlıklar

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları

Girişim Sermayesi: Yeni buluş ve teknolojik gelişmelere yönelik uzun vadeli yatırımlara finansman sağlayan bir yöntemdir.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ve Kanunda risk sermayesi yatırım ortaklığı olarak ifade edilen ortaklıktır.


Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Yapabilecekleri İşler

 • Girişim şirketlerine yatırım yapabilir,
 • Girişim şirketlerinin yönetimine katılabilir, bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir,
 • Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir,
 • Bir yıldan kısa vadeli olanlar için öz sermayelerinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için öz sermayelerinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilirler.

Yatırım Fonları

Yatırım fonu, halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları ile ulusal piyasalarda ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Yatırım Fonu Kurabilecekler

SPK tarafından belirlenmiş esaslara uyan;

 • Bankalar,
 • Aracı kurumlar,
 • Sigorta şirketleri
 • Aracı kurumlar,
 • SSK,
 • Emekli Sandığı,
 • Bağkur,
 • OYAK
 • Özel emeklilik kuruluşları fon kurup yönetebilmektedirler.

Kurucu, tüzel kişiliği olmayan fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından sorumludur. Portföyün kumcu tarafından yönetilmiyor olması bu sorumluluğu kaldırmaz.

Yatırım Fonlarının Yatırım Yapabileceği Varlıklar

 • Türkiye’de kurulan ortaklıklara ait hisse senetlerine,
 • Özel ve kamu sektörü borçlanma senetlerine,
 • Bazı yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve hisse senetlerine,
 • Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlere,
 • Sermaye piyasası araçlarına,
 • Repo, ters repo, future, opsiyon ve forward sözleşmelerine,
 • Nakit değerlendirmek üzere yapılan ÎMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemleri yapabilirler.

Fonlar, yukarıda sayılan varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacı dışında herhangi bir işle uğraşamazlar.

Katılma Belgesi: Yatırımcının fon portföyüne ortak olmasını sağlayan bir belgedir.

Yatırım Fonlarına Hakim Olan İlkeler

 1. Riskin Dağıtılması ilkesi
 2. Profesyonel Yönetim
 3. Menkul Kıymet Portföyü İşletmek: Yatırım fonları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır.
 4. İnançlı Mülkiyet: Yatırım fonları inançlı mülkiyet esasına dayanır. İnançlı mülkiyet esasında fona inançlı olarak fon kurucusu sahiptir. Tasarruf sahipleri ise fonla ilgili muameleleri yapma yetkisini kurucuya verirler. Bu yetki devri fon içtüzüğü ile olur. Kurucu, fonu bu sözleşme (içtüzük) çerçevesinde ve tasarruf sahiplerinin haklarını koruyarak yönetmek/yönettirmek zorundadır.
 5. Mal Varlığının Korunması: Fon tüzel kişilik sahibi olmamakla beraber fonun mal varlığı kurucudan ayrıdır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Yani fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.

Fon Tipleri

Yatırım fonları A Tipi ve B Tipi olmak üzere iki tipte kurulabilir.

 • A Tipi yatırım fonlarının portföylerinin en az aylık ortalama bazda, % 25’i Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşur.
 • B Tiplerinin portföylerinde böyle bir sınırlama yoktur.

Fonların A veya B Tipi olması konusunda önemli olan nokta A Tipi fonlara vergi avantajı tanınmasıdır.

Fon Türleri

Yatırım fonları, içtüzüklerinde belirtilmek koşuluyla aşağıdaki türlerde kurulabilir;

 1. Fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak;
  1. Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlar “TAHVİL VE BONO FONU”,
  2. Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar “HİSSE SENEDİ FONU”,
  3. Belirli bir sektörü oluşturan ortaklıkların menkul kıymetlerine yatırmış fonlar “SEKTÖR FONU”,
  4. Kuruldun Seri: XI, No: 1 Tebliğimin 3 nolu ekinde tanımlanan iştiraklerce çı-karılmış menkul kıymetlere yatırmış fonlar “İŞTİRAK FONU”,
  5. Seri: XI, No: 10 Tebliği’nin 2’inci maddesinde tanımlanan belli bir topluluğun menkul kıymetlerine yatıran fonlar “GRUP FONU” Yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırmış fonlar “YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU”,
  6. Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlar “KIYMETLİ MADENLER FONU”, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ile altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlar “ALTIN FONU”,
 2. Portföyünün tamamı;
  1. Hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %20’sinden az olmayan fonlar “KARMA FON”,
  2. Devamlı olarak, portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlar “LİKİT FON”,
  3. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur.
  4. Portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonlar “DEĞİŞKEN FON”,
 3. Portföyünün en az %80’i devamlı olarak;
  1. Bu Tebliğ’in 3 numaralı ekinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan fonlar “ENDEKS FON”,
  2. Diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonlar “FON SEPETİ”,
 4. Asgari olarak altı ay vadeli kurulmak kaydıyla;
  1. Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin içtüzükte ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine ve Kurucu ile Garantör arasında imzalanan bir garanti sözleşmesine dayanılarak taahhüt edildiği fonlar “GARANTİLİ FON”,
  2. Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin içtüzükte ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.
  3. Özel Fon: Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar “ÖZEL FON” olarak adlandırılır.
  4. Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonlar ise “SERBEST YATIRIM FONLARI” (HEDGE FUNDS) olarak adlandırılır.

Belirtilen fon türlerinden Likit Fon hariç diğer tüm fonlar A Tipi veya B Tipi olarak kurulabilir. Ancak uygulamada Tahvil ve Bono ile Yabancı Menkul Kıymet Fonu B Tipi, Değişken ve Karma Fonlar A ve B Tipi, diğer fon türleri ise A Tipi Fon niteliğinde kurulmaktadır. Dolayısıyla, örneğin, tek başına “Karma Fon” deyimi yeterli olmayıp “A Tipi Karma Fon” mu yoksa “B Tipi Karma Fon” mu olduğunun alım/satım sırasında belirtilmesi gerekir.

Borsa Yatırım Fonu

Borsa yatırım fonu, katılma belgeleri borsa pazarlarında işlem gören, fonun oluşturulma sürecine doğrudan katılan yetkilendirilmiş katılımcıların fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde, portföyde yer alan menkul kıymet ve nakdi biraraya getirerek karşılığında fon katılma belgesi alabildiği ya da söz konusu kurumların en az asgari işlem birimine tekabül eden fon katılma belgelerini sak-lamacı kuruluşa iade edip karşılığında fonun içindeki menkul kıymetlerin payına düşen kısmını alabildiği, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla kurulan malvarlığıdır.

Emeklilik Yatırım Fonu

Emeklilik yatırım fonu, emeklilik şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, Kanunda yer alan amaçlar dışında kullanılamaz ve kurulamaz.

Fon portföyü, aşağıda belirtilen para ve sermaye piyasası araçları ile işlemlerinden oluşur:

 • Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat,
 • Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri, Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, Repo işlemleri,
 • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa para piyasası işlemleri, Yatırım fonu katılma belgeleri,
 • Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.

Portföy Yöneticiliği

Portföy yöneticiliği faaliyeti, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföylerin yatırımcının veya portföy yöneticisinin belirleyeceği risk-getiri tercihi doğrultusunda, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Portföy Yönetim Şirketi

Özel olarak portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirlenen şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almış bir anonim şirkettir.

Portföy Yönetimine Konu Araç ve İşlemler

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, portföy yöneticiliği faaliyeti ise sermaye piyasası araçları, (Sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Menkul kıymetler; ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartlan Kururca belirlenen kıymetli evraktır. Diğer sermaye piyasası araçları ise menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurul’ca belirlenen evraktır.) para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerdir.

Portföy Saklama Kuruluşları

Portföy saklama kuruluşları; şirket müşterilerine ait finansal varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolü faaliyetlerini yürüten ve Tebliğ’in 19uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan bankalardır.

Portföy saklama kuruluşları Takasbak’ın saklama hizmeti sunduğu varlıkları Takasbank nezdinde izlemek zorundadır.

Kurul, bu faaliyeti yürütecek bankalar hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşünü alır.

Hesaplarının açılması sırasında müşteri ile ilgili tanımlayıcı nitelikte bilgiler ve bunları tevsik eden belgeler alınır.

Portföy saklama kuruluşu; müşterilerin yatırım yaptığı şirketle ilgili karar alması gereken ve finansal varlıklar üzerindeki haklarını etkileyebilecek durumları ile müşteri hesaplarında gerçekleştirilen, önemlilik arzeden varlık ve nakit hareketlerini müşterilere en kısa zamanda bildirmekle yükümlüdür.

Portföy saklama kuruluşu, en az altı ayda bir saklama hesabında değişiklikler ile hesabın son durumunu belirten bir hesap ekstresini ve bu maddede belirtilen hususları içeren özet bilgileri müşterilere iletir.