Muhasebe Uygulamaları 2008 Bütünleme

1. Aşağıdakilerden hangisi özsermaye eşitliğini vermektedir?


2. Maddi duran varlığın satışından elde edilen kâr, yenileme amacı varsa aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?


3. Sayım sonucu tespit edilen kasa fazlası için yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


4. Bankalar Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


5. Anonim şirketlerin yasa hükümlerine uygun olarak çıkardıkları sermayeye katılma payını gösteren belgelere ne ad verilir?


6. Alıcılar Hesabının dönem sonunda yapılan kontrolünde müşterinin senetsiz borcuna karşılık verdiği senedin kaydının unutulduğu tespit edilmiştir.
Yapılacak kayıtla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


7. Bir şüpheli alacağın sulh yoluyla alınmasından vazgeçilmiştir. Yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


8. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'na göre emsal bedeli ölçüsünün değeri düşen mallara uygulanabilmesi için gereken koşullardan biri değildir?


9. Devamlı envanter yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


10. Şirket müdürünün kullandığı binek otosunun amortisman payının kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


11. İşletme net varlıkları 50.000 YTL olan bir işletmeyi 60.000 YTL ye satın aldığı takdirde 10.000 YTL fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenecektir?


12. Borç senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


13. İşletmenin dönem sonunda 4.000 YTL nominal değerli borç senetlerinin tasarruf değeri 3.750 YTL dir. Yapılacak envanter kaydıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


14. Mali kârın tespitinde ticari kârdan indirilebilecek giderler aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?


15. İşletmenin vergi öncesi kârından kurumlar vergisi ve diğer yasal yükümlülük karşılığının ayrılması kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


16. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ticari kâr : 30.000 YTL
Fazla değerlenen varlıklar : 6.000 YTL
Vergiden muaf gelirler : 1.000 YTL
Kanunen kabul edilmeyen giderler : 3.000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin mali kârı kaç YTL dir?


17. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun düzenlenmesine temel oluşturur?


18. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biridir?


19. Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin ortak özelliklerinden biridir?


20. Bir kollektif şirketin ek sermaye ihtiyacı nedeniyle dışardan yeni ortak alınması halinde arttın lan sermaye, kayıtlarda nasıl gösterilir?


21. Kollektif şirketin tescili aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından yapılır?


22. Kollektif şirketin dönem kârından ortaklara düşen paylar hesaplandıktan sonra yapılacak kayıtta hangi hesaba, nasıl kayıt yapılır?


23. Komandit şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


24.

Bir komandit şirkette ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmelerine ilişkin bu yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?


25. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin özelliklerinden biri değildir?


26. Anonim şirketlerin ani kuruluşunda kuruluş sermayesinin yüzde kaçı kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilir?


27. Kurumlar vergisi beyannamesinde birbirini izleyen kaç yıl geçmiş yıl zararı safi kârdan indirilebilir?


28. Şirket, 5.000 YTL alış değerli hisse senedini tasfiye döneminde 6.000 YTL ye satmıştır. Bu işlemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


29. Faaliyetine son verilen işletmenin tüm varlıklarının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsili ve borçların ödenmesi ve kalanın ortaklara dağıtılması işlemine ne ad verilir?


30. Halka açık şirketlerin birleşmesinde izlenen prosedürde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?