Muhasebe Uygulamaları 2007 Bütünleme

1. Bir alacağın yada borcun değerleme günündeki peşin değerine ne ad verilir?


2. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?


3. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler içinde yer alır?


4. Bir menkul kıymetin dönem sonunda satış bedeli, alış bedelinden düşükse aradaki fark nasıl muhasebeleştirilir?


5. Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı nasıl bir hesaptır?


6. Oto alım-satımı yapan bir galeri stokların değerlemesini aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile yapar?


7. İşletme net varlıkları 50.000 YTL olan bir işletmeyi 60.000 YTL ye satın aldığı takdirde 10.000 YTL fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenecektir?


8. Kredi alınan "A" Bankasının gönderdiği hesap özeti ile işletme kayıtları karşılaştırılmış, hesaptan çekilen 1.000 YTL nin kayıtlara 100 YTL olarak kaydedildiği saptanmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


9. "950 Vergiden Muaf Gelirler Hesabı" aşağıdaki hesaplardan hangisi içinde yer alır?


10. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Ticari Mallar: 6.000 YTL Hisse Senetleri : 1.000 YTL
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı : 400 YTL
Borç Senetleri : 2.000 YTL
Borç Senetleri Karşılığı : 500 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin özkaynakları kaç YTL dir?


11. İşletmenin vergi öncesi kârından, kurumlar vergisi ve diğer yasal yükümlülük karşılığının ayrılması kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?


12. Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktifinde yer alır?


13. Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin özelliklerinden biri değildir?


14. "A" ve Ortakları Kolektif Şirketi 20.000 YTL sermaye ile kurulmuştur. Ortak "A" 5.000 YTL sermaye taahhüdünün 3.000 YTL sini nakit ve geri kalanımda 2.000 YTL değerindeki bilgisayar koyarak yerine getirmiştir.
Bu bilgilere göre Ortak "A"nın sermaye taahhüdünü yerine getirmesine ait yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


15. Türk Ticaret Kanununda yer almayan ve tüzel kişiliği bulunmayan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?


16. Kolektif şirketlerde sermaye taahhüdü yerine getirildiğinde hangi hesaba, nasıl kayıt yapılır?


17. Ortakların sermaye artırma taahhütlerine ilişkin muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacalandırılır?


18.

Kolektif şirkete ait bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


19. Komandit şirkette sermaye arttırma taahhüdü ile ilgili olarak hangi hesaba, nasıl kayıt yapılır?


20. Bir komandit şirkette dönem kârının ortaklara dağıtım kaydıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


21. Anonim şirket yönetim kurulu eri az kaç kişiden oluşur?


22. Beş kurucu ortak tarafından 50.000 YTL sermaye ile kurulan Karaca AŞ' nin kuruluş işlemleri ile ilgili olarak 500 YTL gider ve 50 YTL KDV karşılığındaki harcama, şirketin "A" Bankasındaki mevduat hesabından ödenmiştir. Buna göre şirketin kuruluş giderlerinin kaydı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


23. Ödenmiş sermayesi 50.000 YTL olan bir aile anonim şirketinin yıllık kârı 100.000 YTL dir.
Bu bilgilere göre, şirketin dağıtması gerekli birinci temettü tutarı en az kaç YTL dir?


24. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurum kazancından indirilebilecek giderler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


25. Bir limited şirketin kuruluş ve sermaye artışı ile ilgili muhasebe kayıtlarında kullanılan, aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz?


26. Limitet şirketlerin kuruluş işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


27. Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun görevleri arasında yer almaz?


28. Şirket, tasfiye döneminde maliyeti 50.000 YTL ve birikmiş amortismanı 20.000 YTL olan makineye 40.000 + 4.000 KDV ye satmıştır. Bu işlemden elde edilen kâr veya zarar kaç YTL dir?


29. İki anonim şirket birleşerek yeni bir şirket kurma kararı aldıklarında Ticaret Kanununa göre aşağıdakilerden hangisini yapmaya gerek yoktur?


30. Devir yolu ile birleşmede, devralan şirketin ilk muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?