Maliyet Muhasebesi 2008 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi tam maliyet sistemi için doğrudur?


2. Bir üretim işletmesinde döneme ilişkin bazı bilgiler şöyledir.
Dönem başı Direkt İlk Madde ve Malzeme Stokları 30.000 YTL
Dönem sonu Direkt İlk Madde ve Malzeme Stokları 20.000 YTL
Dönem başı Yarı Mamul Stokları 60.000 YTL
Dönem sonu Yarı Mamul Stokları 80.000 YTL
Dönem içinde Satın Alınan Direkt İlk Madde ve Malzeme 840.000 YTL
Direkt İşçilik Giderleri 150.000 YTL
Genel Üretim Giderleri 600.000 YTL
Bu bilgilere göre üretilen mamullerin maliyeti kaç YTL di r?


3. Aşağıdakilerden hangisi dönem giderleri için örnektir?


4. Bir üretim işletmesinde döneme ilişkin bazı bilgiler şöyledir.
Üretilen Mamullerin Maliyeti 30.000 YTL
Satılan Mamullerin Maliyeti 40.000 YTL
Dönem Başı Mamul Stokları 15.000 YTL
Faaliyet Giderleri 1.000 YTL
Satışlar 13.000 YTL
Bu bilgilere göre işletmenin dönem sonu mamul stoklarının maliyeti kaç YTL dir?


5. Maliyet gideri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


6. Bir üretim işletmesinde (Z) Malzemesi ile ilgili bilgiler şöyledir:
Tarih İşlem Miktar Birim Fiyat (YTL) Tutar (YTL)
01 Haziran Dönem başı Mevcudu 200 100 20.000
09 Haziran Satın Alınan 300 120 36.000
22 Haziran Üretime Verilen 400
25 Haziran Satın Alınan 900 125 112.500
28 Haziran Üretime Verilen 500
İlk Giren İlk Çıkar Yöntemine göre dönem sonu stoklarının maliyeti kaç YTL dir?


7. Fiyatların sürekli olarak yükseldiği piyasa şartlarında dönem sonu stoklarının maliyetinin yüksek, üretime verilen malzeme maliyetlerinin ise düşük belirlenmesi istenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kullanılacak değerleme ölçüsüdür?


8. Üretim için gereksinim duyulan ilk madde ve malzemelerin stoklardan üretim hatlarına çekilmesi ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?


9. Aşağıdakilerden hangisi üretim işletmelerinde kullanılan stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?


10. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesinde kullanılan yardımcı malzemeye örnektir?


11. İşletmenin Ocak ayına ilişkin tahmini ikramiye tutarı 20.000 YTL olarak belirlenmiştir. Ocak ayında yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?


12. Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik olarak değerlendirilemez?


13. Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemlerinden biri değildir?


14. Bir üretim işletmesinde toplam sabit maliyetler 400.000 YTL, birim başına değişken maliyetler ise 60 YTL dir. 10 000 birimlik faaliyet hacminde birim başına toplam maliyet kaç YTL dir?


15. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin özelliklerinden biri olamaz?


16. Bir üretim işletmesinde geçmiş aylara ilişkin bilgiler şöyledir:
İşçilik Saati Genel Üretim Maliyetleri
Ağustos 200 2.200
Eylül 180 2.000
Ekim 220 2.400
Kasım 210 2.300
Aralık 250 2.700
İşletme genel üretim maliyetlerini bütçelemek istemekte ve bu amaçla "Düşük-Yüksek Noktalar Yöntemini kullanmaktadır. Bu bilgilere göre birim başına değişken maliyet kaç YTL dir?


17. Bir üretim işletmesinde iki esas üretim yeri (EÜGY), iki de yardımcı gider yeri (YÜGY) bulunmaktadır. Birinci dağıtım sonunda bu gider yerlerinde toplanan giderler ve kullanılacak dağıtım ölçüleri şöyledir.
YÜGY (I) YÜGY (II) EÜGY (A) EÜGY (B)
1.Dağıtım Toplamı 2000 1500 10 000 20.000
Dağıtım Anahtarı
İşçi Sayısı 20 30 90 60
Alan (m2) 500 500 1 500 2.500
YÜGY (I)’in giderleri işçi sayısına, YÜGY(II)’nin gideri ise alan (m2) esas alınarak dağıtılacaktır. "Doğrudan Dağıtım Yöntemine" göre YÜGY I den EÜGY (B)'ye yüklenecek gider kaç YTL dir?


18.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


19. İşletmede üretim için gerekli olan buharı üreten buhar bölümü aşağıdaki maliyet yerlerinden hangisi kapsamında ele alınmaktadır?


20. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı üretim gider yerleri ile yardımcı hizmet gider yerlerinde toplanan giderlerin, esas üretim gider yerlerine dağıtılmasını ifade etmektedir?


21. Bir üretim işletmesinde, bir üretim partisinden üç birleşik mamul üretilmektedir. Bu mamullere ilişkin bilgiler şöyledir.
Mamuller Miktar Ton Satış Fiyatı
(A) 5.000 ton 20
(B) 2.500 ton 35
(C) 7.500 ton 15
İlgili dönemde üretim partisinin birleşik maliyeti 180.000 YTL dir. Maliyet dağıtımında fiziksel ölçüler yönteminin uygulanması durumunda (A) Mamulünün birleşik maliyetten alacağı pay kaç YTL dir?


22. Aşağıdakilerden hangisi faaliyete dayalı maliyetleme sisteminin tasarımı ve uygulamasında dikkate alınması gereken adımlardan biri değildir?


23. Sipariş maliyeti sistemini uygulayan üretim işletmesinde dönem içinde katlanılan genel üretim maliyeti tutarı 325.000 YTL İşletmede çalışan direkt işçilik saati (DİS) 6 500 saattir. Dönem içinde (F) mamulünden 50 birim üretilmiştir. Bir birim (F) mamulünün üretimi için 6 DİS harcanması durumunda; (F) Mamulüne yüklenmesi gereken toplam genel üretim maliyeti tutarı kaç YTL dir?


24.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


25. Bir üretim işletmesinde döneme ilişkin bütçelenen genel üretim maliyetleri tutarı 720.000 YTL dir. İşletmede bütçeleme döneminde direkt işçilik saatinin 60 000 saat olacağı planlanmıştır. Dönem içinde 40 birim mamulden olaşan (Ax) Siparişi için 1 500 direkt işçilik saati çalışılmıştır. Bu bilgilere göre bir birim mamule yüklenecek genel üretim maliyeti tutarı kaç YTL dir?


26. Bir üretim işletmesinde bütçelenen genel üretim maliyeti 310.000 YTL, gerçekleşen (fiili) genel üretim maliyeti ise 300.000 YTL dir. Bu bilgilere göre eksik veya fazla yüklemeye ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir?