Maliyet Muhasebesi 2007 Final

1. (X) Üretim İşletmesinde döneme ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem başı Mamul Stokları 25 000 YTL
Dönem sonu Mamul Stokları 50 000 YTL
Dönem başı Yarı Mamul Stokları 15 000 YTL
Üretilen Mamullerin Maliyeti 175 000 YTL
Bu bilgilere göre satılan mamullerin maliyeti kaç YTL dir?


2. Aşağıda maliyet gideri için verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


3. Aşağıdakilerden hangisi direkt ilk madde ve malzemenin özelliklerinden biri değildir?


4. Ücretin belirlenmesinde işçinin iş başında geçirdiği sürenin esas alındığı ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


5. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyeti örneklerinden biri değildir?


6. Birinci dağıtım sonunda gider yerlerinde toplanan gider ile dağıtım anahtarlarına ilişkin bilgiler şöyledir.
EÜGY 1 EÜGY 2 YGY (A) YGY (B)
1. Dağıtım Toplamı 300.000 250.000 100.000 50.000
Dağıtım Anahtarları
İşçi Sayısı 30 20 8 7
İstek Fişi Sayısı 180 120 40 75
YGY (A)’nın giderleri işçi sayısı, YGY (B)’nin giderleri istek fişi sayısı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Doğrudan dağıtım yöntemine göre YGY (B)'den EÜGY 1'e yüklenecek gider tutarı kaç YTUdir?


7.
Ürün Birim DİS Yıllık Üretim Miktarı
K 1 4 000
L 2 1 000
M 4 1 000
İşletmede 20.000 YTL toplam maliyet gerçekleşmiştir. Bu bilgilere ve geleneksel maliyetleme yöntemine göre DİS başına yüklenecek maliyet kaç YTL/DİS'dir?


8. (A) Siparişi ile ilgili bilgiler şöyledir:
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 400.000
Direkt İşçilik Giderleri 100.000
Sipariş Miktarı 10 Adet
Genel üretim giderleri siparişin maliyetine direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin % 150' si oranında vüklenecektir. Bu bilgilere göre bir birim (A) siparişinin maliyeti kaç YTL'dir?


9. İşletmenin dönem sonundaki kayıtlarında 730 Genel Üretim Giderleri Hesabının borç kalanının 680 YTL ve Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının alacak kalanının 650 YTL olduğu görülmüştür. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


10. Bir üretim işletmesinde I. Safhaya ilişkin bilgiler şöyledir:
Dönem başı yarı mamul stokları 2 000 birim
Dönem sonu yarı mamul stokları 3 000 birim
Dönem içinde üretimine başlananlar 18 000 birim
Bu bilgilere göre üretimi tamamlanan mamul miktarı kaç birimdir?


11. Safha maliyeti sisteminde eşdeğer birim mamul maliyetinin hesaplanmasında dönem başı yarı mamul stoklarının maliyetinin dikkate alınmadığı ve dönem başı yarı mamul stoklarının maliyetinin tamamlanan mamullerin maliyeti belirlenirken toplama eklendiği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


12.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


13. Çok safhalı üretimde, dönem üretim maliyetlerinin mamuller hesabına aktarılmadan önce kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


14. İşletmede üretim sonucunda ortaya çıkan bozuk mamullerin maliyeti aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


15. Üretim işletmesinde, dönem içinde 100 birim (A) Mamulü üretilmiştir. 100 birim (A) mamulünün üretimi için toplam 400.000 YTL maliyete katlanılmıştır, Son kalite kontrol noktasından sonra bu mamullerden 10 biriminin kusurlu olduğu belirlenmiş ve düzeltilmesi için birim başına 500 YTL ek maliyete katlanılmıştır. Bu bilgilere göre (A) Mamulünün ortalama birim maliyeti kaç YTL'dir?


16. Birim satış fiyatı 20 YTL olan (A) Mamulü içinbu mamulün üretimi için katlanılacak toplam sabit maliyet 8 400 YTL' dir. Bu bilgilere göre başa baş noktası satış tutarı kaç YTL' dir?


17. Başabaş noktası satış miktarını azaltmak isteyen bir işletme aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


18. Aşağıdakilerden hangisi işletme bütçeleri hazırlanırken dikkate alınması gereken aşamalardan biri değildir?


19. İşletme bütçesinin hazırlanmasına aşağıdaki bütçelerden hangisinin hazırlanması ile başlanır?


20. Makinelerin hiç bozulmadığı, diğer nedenlere bağlı olarak işin kesintiye uğramadığı, işin kalifiye ve etkin işçilerce yürütüldüğü ve bu işçilerinde çalıştıkları süre içinde yüzde yüz verimli oldukları durumlardaki standart aşağıdakilerden hangisidir?


21. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyeti sapmalarından biridir?


22. Belirlenmesi en zor olan standart aşağıdakilerden hangisidir?


23. Bir karar seçeneğinin benimsenmemesi nedeniyle kaçırılan net kazanç tutarına ne ad verilir?


24. İşletmenin üretim kapasitesi 5 000 birimdir. İşletme normal yoldan 4 000 birim mamulü birim fiyatı 5 YTL den satmayı planlamaktadır. 4 000 birimlik üretim kapasitesinde birim başına değişken maliyet 1,50 YTL ve toplam sabit maliyet ise 4 000 YTL'dir. İşletme birim satış fiyatı 3 YTL den 500 birimlik yeni bir sipariş almıştır. Bu siparişi kabul etmesi durumunda toplam kâr veya zararındaki değişme nasıl olur?


25. Bir işletmenin bir bölümünün aynı işletmenin diğer bölümüne sattığı mamul yada hizmet için oluşturulan fiyat aşağıdakilerden hangisidir?


26. Yöneticisi tarafından hem kâr hem de bu kârı elde etmek için yatırılan sermaye maliyeti hesaplanan ve kontrol edilen işletme alt birimi aşağıdakilerden hangisidir?