Kamu Maliyesi 2007 Ara Sınav

1. Genelde ekonomide kamu kesiminin faaliyetlerinin büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisi belirler?


2. Özel kesim, üretimle ilgili kararları alırken aşağıdakilerden hangisini dikkate alarak hareket eder?


3. Klasik iktisadi düşünce yerini, Keynesyen iktisadi düşünceye aşağıdaki tarihi olaylardan hangisinden sonra bırakmaya başlamıştır?


4. Merkantilist yazarlar toplumların zenginliğini aşağıdakilerden hangisi ile ölçerler?


5. "Devletin ekonomiye müdahalesi minimum düzeyde tutulurken, bütün etkinlikler piyasa ekonomisi tarafından yerine getirilmelidir." görüşü aşağıdaki iktisadi düşünce akımlarından hangisine aittir?


6. Piyasaların işleyişine karışmak ve piyasa başarısızlıklarını düzeltmek veya piyasa başarısızlığının etkilerini azaltacak önlemler almak, devletin aşağıdaki görevlerinden hangisinin kapsamına girer?


7. Bütün bireylerin kısıtlanmaksızın faydasından sınırsız olarak yararlanabildiği mallara ne ad verilir?


8. Aşağıdaki mal veya hizmetlerden hangisi yarı kamusal mal veya hizmetlerden biridir?


9. İki ekonomik birimin üretim veya tüketim faaliyetinden üçüncü kişilerin fiyat mekanizması dışında fayda veya zarar görmesine ne ad verilir?


10. Sigortalanmak isteyen bireyin sahip olduğu, ancak sigorta yapanın sahip olmadığı bilgilerden kaynaklanan soruna ne ad verilir?


11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, fayda ilkesine göre vergilemede, bireylerin kamu malından elde ettikleri faydalar kadar ödeme yaptıklarını ifade eder?


12. Kamu malının finansmanında; fayda fiyatlamasının işlevsel olmaması ve gelir dağılımı açısından olumsuz etkiler meydana getirmesi nedeniyle yerini aşağıdakilerden hangisi almıştır?


13. Ödeme gücüne göre vergilemede bireyler, kamu malından elde ettikleri faydadan daha fazla ödeme yaptıklarında aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?


14. Bireyin sevmediği bir arkadaşının son model bir otomobil kullanmasından dolayı kendini kötü hissetmesi aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir örnektir?


15. Aşağıdakilerden hangisi, bireylerin tercihlerini siyasi karar alma mekanizmasına aktarma yöntemidir?


16. Gerekli oy oranı arttıkça ortaya çıkan zararların azalacağını, bireylerin kolektif anlaşmadan doğan kazançlarının da artacağını grafiksel olarak ifade eden eğriye ne ad verilir?


17. Kamusal malların üretim düzeyinin belirlenmesinde en eski oylama modeli aşağıdakilerden hangisidir?


18. Temsili demokrasi modellerinde siyasi partilerin öncelikli amaçları aşağıdakilerden hangisidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi vergi harcaması kapsamına girmez?


20. Aşağıdaki harcamalardan hangisi, kamu harcamalarının işlevsel sınıflandırılması kapsamında yer alır?


21. Aşağıdakilerden hangisi, toplam talebin bir öğesini oluşturan ve bu niteliği ile cari dönem üretimi yada fiyat düzeyini etkileyen kamu harcamalarıdır?


22. Ülkenin üretim gücüne katkısı yadsınamayacak kadar açık olan, eğitim ve sağlık gibi harcamalara ne ad verilmektedir?


23. Aşağıdaki görüşlerden hangisi, kişi başına düşen gerçek gelirdeki bir birimlik artışın, kamu malı talebinde bir birimden büyük bir artışa yol açtığını ileri sürer?


24. Vergi yükümlülerinin kaynakta stopaj yöntemine göre tahsil edilen dolaysız vergiler veya dolaylı vergiler sonucunda vergi ödediklerinin farkına varamamalarına ne ad verilir?


25. Sıçrama Tezinin ileri sürdüğü varsayımlara göre, kamu harcamalarının temel artış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


26. Bürokratların daha fazla gelir, güç ve prestij sağlama çabalarının kamu harcamalarının artmasına neden olacağını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


27. Jules Dupuit'e göre, kamu hizmetlerinin bireye sağladığı faydanın ölçülebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi gerekir?


28. Fayda-maliyet analizi, dar anlamıyla aşağıdaki unsurlardan hangisiyle ilgili bir tekniktir?


29. Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde, projenin net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen bir iskonto oranı hesaplanmakta ve bu oran tüm projeler için kullanılmakta olan bir genel iskonto oranı ile karşılaştırılmaktadır?


30. Fiyatlar sosyal marjinal faydayı ve maliyetleri yansıtmadıklarında, ancak çıktıların parasal olarak değerlendirilmeleri gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisi kullanılır?