İktisat Teorisi 2008 Bütünleme

1. Değeri bir modelin dışında belirlenen değişkene ne ad verilir?


2. Artan marjinal ikame (MRS) durumunda farksızlık eğrilerinin şekli nasıl olur?


3. X malı talebi için çapraz fiyat talep esnekliği negatif değer alırsa, bu iki mal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


4. Eşürün eğrilerinin genelde orijine göre dışbükey olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


5. Belirli bir piyasada mallar arasında ne objektif ne de sübjektif olarak bir farklılığın bulunmaması tam rekabet piyasasının hangi özelliğini açıklar?


6. Bir firma için negatif dışsal ekonomilerin ortaya çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


7. Aşağıdakilerden hangisi doğal monopol oluşumunu sağlayan faktörler arasında yer almaz?


8. Üretimde birden fazla değişken girdi kullanıldığında, fiyatı düşen girdinin diğerlerine göre daha fazla kullanılmasının meydana getirdiği etkiye ne ad verilir?


9. Çok sayıda firma tarafından üretilen ve birbirine yakın ikamesi olan bir grup malın homojenlikten uzaklaşılarak arz edilmesi durumunda oluşan piyasaya ne ad verilir?


10. Bağıt eğrisinin mal düzlemindeki görünümüne ne ad verilir?


11. Bir ülkedeki yerleşik kişilerin, belirli bir dönem içinde yabancı ülkelerdeki yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik kayıtlara ne ad verilir?


12. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel çıktı düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?


13. Aşağıdakilerden hangisi harcama yöntemiyle hesaplanan GSYİH'nın bileşenlerinden biri değildir?


14. GSYİH deflatörünün hesaplanmasında kullanılan endeks aşağıdakilerden hangisidir?


15. Klasik modelde ödünç verilebilir fonlar arzını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?


16. Emeğin marjinal fiziksel ürünü ile ürün fiyatının çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


17. Klasik iktisat modeline göre ekonomideki fiyat düzeyi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir?


18. Yaşam boyu gelir hipotezine göre bireylerin cari dönem tüketimleri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


19. Tobin'in q teorisine göre marjinal q oranının 1'e eşit olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


20. Toplam yatırımlar içerisinde en küçük paya sahip olan ancak en, çok dalgalanan tür aşağıdakilerden hangisidir?


21. Fisher tipi miktar kuramına göre, para ile yapılan tüm işlemler aşağıdakilerden hangisi ne bağlı değildir?


22. Paracı görüşe göre, paranın dolaşım hızı V=5 iken, milli gelir 2000 birimde dengede ise bu dengeyi sağlayan para miktarı kaç birimdir?


23. Aşağıdakilerden hangisi paranın mal ve hizmetlerin değişimini kolaylaştırabilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


24. LM eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


25. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin sola kaymasına neden olur?


26. Gelecekteki bir tarihte teslim için bugünden satın alınan veya satılan işlem için öngörülen kura ne ad verilir?


27. Bir ülke parası değer kaybettiği zaman net ihracatın geçici olarak artması ve daha sonra düşmesine ne ad verilir?


28. Dalgalı ya da serbest kur olarak adlandırılan esnek döviz kuru sisteminde merkez bankası nasıl bir politika izler?


29. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Talep (AD) eğrisinin negatif eğime sahip olmasının nedenlerinden birisidir?


30. Klasik durumda para politikası aşağıdaki değişkenlerden hangisinin üzerinde etkili olur?


31. Bir ekonomide, toplam talebin tam istihdamı yaratmada yetersiz olduğu zaman ortaya çıkan durgunluklar sonucu oluşan işsizliğe ne ad verilir?


32. Aşağıdakilerden hangisi yapısal işsizliğin nedenlerinden biridir?


33. Sermayenin marjinal ürünü 0,20 iken sermaye stokundaki 1000 birimlik artış hasılayı ne kadar arttırır?


34. Merkez Bankasının bankalara verdiği borçlar karşısında istediği faiz oran ma ne ad verilir?


35. Solovv'un büyüme modelinde işçi başına sermaye arttığı zaman, işçi başına hasıla da artmaktadır Bu ilişki yukarı doğru eğimli bir eğri ile gösterilebilir. Bu eğrinin azalarak artan şekilde çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


36. İktisadi etkinlik, eşitlik, büyüme ve ekonomik istikrar gibi çeşitli amaçları gerçekleştirmek için hükümetlerin yaptıkları düzenlemelere ne ad verilir?