İktisat Teorisi 2006 Bütünleme

1. Bağımsız değişken bir birim artırıldığında toplam değerde meydana gelecek değişmeye ne ad verilir?


2. Değeri model içindeki açıklamalara bağlı olarak belirlenen değişkenlere ne ad verilir?


3. Farksızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olmaları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


4. Bir mala ilişkin gelir esnekliği negatif ise bu mal nasıl bir maldır?


5. Birim girdi başına elde edilen üretime ne ad verilir?


6. Ölçeğe göre sabit getiri söz konusu olduğunda, uzun dönem ortalama toplam maliyet eğrisinin (LRATC) şekli nasıl olur?


7. Bir malı denge fiyatının altında satmaya razı olan üreticilerin, bu malı denge fiyatından satmaları durumunda elde edecekleri kazanca ne ad verilir?


8. Monopolcü bir firmanın ortalama gelir eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisini gösterir?


9. Aşağıdakilerden hangisi birinci grup oligopol teorilerinin temel varsayımlarından biri değildir?


10. Rekabetçi piyasada tek değişken girdi için firma talebi eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisini gösterir?


11. Aşağıdakilerden hangisi genel denge analizinin temel varsayımlarından biri değildir?


12. Aşağıdakilerden hangisi harcama yöntemiyle hesaplanan GSYİH'nın bileşenlerinden biri değildir?


13. Aşağıdakilerden hangisi arz yanlı iktisat geleneğini temsil eden okullardan biri değildir?


14. Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen modele göre, enflasyonist açık durumunda yapılması gerekenlerden biri değildir?


15. Tasarruftaki değişmenin kullanılabilir gelirdeki değişmeye oranına ne ad verilir?


16. Keynes'e göre, kısa dönemde gelir artıkça tasarrufların artması sonucu, tasarruf artışının talebi azaltarak gelirin düşmesine neden olması Aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


17. Portföy dağılımı kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi portföy tercihini etkileyen faktörlerden biri değildir?


18. Aşağıdakilerden hangisi baz para miktarını verir?


19. Bankalarca kullandırılan fonların ne kadarının bankacılık sistemine geri döndüğünü belirleyen geri dönüş oranı (g) hangi aralıkta değerler alır?


20. LM eğrisinin eğimini etkileyen etmenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


21. Para arzında meydana gelen bir artış LM eğrisini nasıl etkiler?


22. Sermaye hareketlerinin tamamen yasaklandığı bir durumda BP eğrisinin şekli nasıl olur?


23. Bir ülkede ödemeler dengesi fazlası söz konusu ise, dengeyi sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?


24. İşçilerin Yanlış Algılama Modeli'ne göre, arz edilen emek miktarı aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?


25. Toplam arz eğrisinin (AS) eğimi büyüdükçe, yani dikleştikçe, toplam talep eğrisi AD'deki değişimin hasıla düzeyine ve fiyatlara etkisi nasıl olur?


26. Toplam talep eğrisi (AD) sabit iken, toplam arz eğrisinin (AS) sola kayması ekonominin dengesini nasıl etkiler?


27. Bir işyerinde çalışan işçilerden bir kısmının işe gelmemesi durumunda üretilen mal miktarında bir değişiklik olmuyorsa Aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


28. Üretim ile istihdam arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


29. Ilımlı paracı iktisatçılara göre, Phillips eğrisinin kısa ve uzun dönemdeki şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


30. Emekteki bir birim değişmenin hasılada yol açtığı değişme miktarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


31. İçsel Büyüme Modeli'ne göre, büyüme aşağıdaki değişkenlerden hangilerine bağlıdır?


32. Aşağıdakilerden hangisi toplam faktör verimliliğini etkileyen etmenlerden biri değildir?


33. Üretim fonksiyonunun aşağıya doğru kavis alan bir eğri şeklinde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


34. Kamu harcamalarının ana finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


35. Enflasyon oranı ile reel parasal tabanın çarpımı aşağıdakilerden hangisini verir?


36. Vergileri azaltarak, kamu finansmanını borçlanma ile sağlamanın özel sektör harcamalarını etkilemeyeceği görüşü aşağıdaki iktisatçılardan hangilerine aittir?