İktisat Teorisi 2006 Ara Sınav

1. Değeri zamanın belli bir anında ölçülen değişkenlere ne ad verilir?


2. X^d=f(P_x;P_y,I, Z) şeklinde verilen X malına ait talep fonksiyonunda X malının fiyatını gösteren (P_x) nasıl bir değişkendir?


3. Bağımsız değişken bir birim artırıldığında toplam değerde meydana gelecek değişmeye ne ad verilir?


4. Azalan marjinal ikame oranı, farksızlık eğrilerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini açıklamada kullanılır?


5. Fiyat tüketim eğrisi kullanılarak aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?


6. Farksızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olmaları aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


7. Bir mala ilişkin gelir esnekliği pozitif ve birden büyük (E_g>1) ise, bu mal nasıl bir maldır?


8. Talep eğrisinin düşey eksene paralel olması durumunda talep esneklik değeri e_d kaç olur?

9. Bir fonksiyonel ilişkide, belli bir bağımsız değişkende oluşan nispi değişikliğin, bu fonksiyonda yer alan bağımlı ya da bir başka bağımsız değişkende oluşturduğu nispi değişikliği ölçmeye yarayan kavrama ne ad verilir?


10. Birim girdi başına elde edilen üretime ne ad verilir?


11. Emeğin marjinal verimliliği sıfır olduğunda aşağıdakiler den hangisi söz konusudur?


12. Aşağıdakilerden hangisi eşürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?


13.

Yukarıdaki şekle göre, üretici dengesinin D1 noktasından D2 noktasına gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


14. Uzun dönem ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum olduğu üretim düzeyinde, kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrisi nasıldır?


15. Aşağıdakilerden hangisi negatif dışsal ekonomilerin varlığı sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan biridir?


16. Pozitif dışsal ekonomilerin varlığı durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


17. Kısa dönem maliyet analizinde, toplam maliyet ile toplam değişken maliyet arasındaki farka ne ad verilir?


18. Bir malı denge fiyatının altında satmaya razı olan üreticilerin, bu malı denge fiyatından satmaları durumunda elde edecekleri kazanca ne ad verilir?


19. Piyasadaki tüm alıcıların ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgi sahibi olmaları aşağıdaki tam rekabet piyasası özelliklerinden hangisini ifade eder?


20. Bir firmanın, iki yada daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretim yapması ve daha düşük fiyatla piyasaya ürününü arz etmesi durumunda ortaya çıkan piyasa türüne ne ad verilir?


21. Bir mal yada hizmetin tek bir satıcısıyla tek bir alıcısının bulunması durumunda ortaya çıkan piyasa türüne ne ad verilir?


22. Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasasında fiyat farklılaştırması yapılabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?


23. Bir piyasada bir firmanın kârını maksimize ettiği üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? (MR: Marjinal hasılatı, MC: Marjinal maliyeti, AC: Ortalama maliyeti, AR: Ortalama hasılatı göstermektedir)


24. Düopol modeli ile monopol modeli karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


25. Oligopol piyasasında, her firmanın rakiplerinin fiyat indirimlerini takip edeceği, ancak fiyat artırımlarını takip etmeyeceği temeli üzerine geliştirilen model aşağıdakilerden hangisidir?


26. Aşağıdakilerden hangisi birinci grup oligopol teorilerinin temel varsayımlarından biri değildir?


27. Kısa dönemde arzı sabit varsayılan girdilerin verimi için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


28. Tam rekabet piyasasında, marjinal fiziki ürün ile ürünün fiyatının çarpımı aşağıdakilerden hangisini verir?


29. Üretimde birden fazla değişken girdi kullanıldığında, fiyatı düşen girdinin diğerlerine göre daha fazla kullanılmasının doğurduğu etkiye ne ad verilir?


30. Aşağıdakilerden hangisi işgücü arzını etkileyen faktörlerden biri değildir?


31. Rekabetçi piyasada kârını maksimize eden girişimci, tek bir girdiyi aşağıdakilerden hangisi söz konusu oluncaya kadar talep eder?


32. İşgücü arzını belirlerken farksızlık eğrileri analizi kullanıldığında, toplam parasal gelir doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


33. Aşağıdakilerden hangisi genel denge analizinin temel varsayımlarından biri değildir?


34. Aşağıdakilerden hangisi dışsallık türlerinden biri değildir?


35. Aşağıdakilerden hangisi A ve B gibi iki tüketici ile X ve Y gibi iki mal için, tüketiciler arası denge koşulunu gösterir? (MRS: Marjinal ikame oranını, MRTS: Marjinal teknik ikame oranını, P: X ve Y mallarına ilişkin fiyatı, MU: Marjinal faydayı, TU: Toplam faydayı göstermektedir)


36. Bağıt eğrisinin mal düzlemindeki görünümüne ne ad verilir?