İktisada Giriş 2008 Final

1. İktisadın bir "tercih bilimi" olarak nitelendirilmesinin ardında yatan faktör aşağıdakilerden hangisidir?


2. İktisatçıların araştırma yöntemlerinde kullandıkları aşamalar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak sıralanmıştır?


3. Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir?


4. Ekonomik mal kavramının ortaya çıkmasının ardında yatan iktisadi olgu aşağıdakilerden hangisidir?


5. Aşağıda yer alan talep eğrilerinden hangisi talep kanununa uygundur?


6. Arz kanununa göre, diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı ile arz miktarı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve birlikte verilmiştir?
(Fiyat - Arz Miktarı)


7.

Grafikte verilen talep eğrisine göre talebin fiyat esnekliği değeri aşağıdakilerden hangisidir?


8. Bir malın fiyatı 100 lira iken talep miktarı 1000 kg, fiyat 150 lira olduğu zaman talep miktarı 250 kg olarak belirlenmiştir. Buna göre talebin fiyat esnekliği değeri aşağıdakilerden hangisidir?

9. Tavan fiyatı uygulamasında, talep fazlası ortaya çıkabilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?


10. Bağlayıcı tavan fiyatı uygulamasıyla ortaya çıkan kıtlık sorununun çözümü için gündeme gelen tayınlama uygulamasında paylaşım sorunu aşağıdakilerden hangisi ile çözülmektedir?


11. Emeğin marjinal verimliliği aşağıdakilerden hangisi ile izlenebilir?


12. Kullanılan emek miktarının günde 25 kişiden 30 kişiye çıkartıldığı bir işletmede üretim miktarı günde 100 tondan 125 tona çıkıyor ise, marjinal fiziki ürün aşağıdakilerden hangisidir?


13. Tam rekabet piyasasında firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?


14. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın üretim miktarı ile ortalama geliri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve birlikte verilmiştir?
(Üretim Miktarı - Ortalama Gelir)


15. Oligopol piyasalarında dengeye ilişkin farklı teorilerin geliştirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


16. Ekonomik birimlerin mallara olan doğrudan taleplerinin, bu malların üretiminde kullanılacak kaynaklara dolaylı olarak yarattığı talebe ne ad verilir?


17. Bir üretim faktörünün fiyatı arttığında diğer üretim faktörüne olan talep artıyorsa, bu iki üretim faktörü arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?


18. Kamusal mallarda, ödeme yapmayanları dışarıda bırakamama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına yol açar?


19. Kamusal bir maldan fayda sağlayan her bireyin marjinal faydalarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?


20. Gelişmekte olan ülkelerde gizli işsizliğin en yaygın olarak yaşandığı üretim sektörü aşağıdakilerden hangisidir?


21. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyini ölçmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


22. Üretim faktörlerinin elde ettiği gelirler toplamına ne ad verilir?


23. Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamaları kapsamına girmez?


24. Gelirdeki 200 liralık artış karşısında tüketim harcamaları 150 lira artıyorsa marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?


25. Faiz oranı ile yatırım miktarı arasında ilişki kurulmasını sağlayan değişken aşağıdakilerden hangisidir?


26. Harcama çarpanının 4 olarak hesaplandığı bir ekonomide, marjinal ithal eğiliminin değeri 0.10 ise, marjinal tüketim eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?


27. YF tam istihdam GSMH düzeyini, Y ise fiili GSMH düzeyini gösterirse, bir ekonominin için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?


28. Marjinal tüketim eğiliminin 0.80, marjinal ithal eğiliminin 0,05 olduğu bir ekonomide, diğer değişkenler sabitken, devlet kamu harcamalarını 100 lira azaltırken, otonom vergilerde de 70 liralık indirime gitmiştir.
Buna göre değişikliğin gelir üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?


29. Denk bütçe çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

30. Zorunlu rezerv oranı ve basit kaydi para çarpanı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve birlikte verilmiştir?
(Zorunlu Rezerv Oranı - Mevduat Hacmi)


31. Bankacılık sistemi 1 milyon liralık rezerv artışı ile 5 milyon liralık mevduat genişlemesi yaratabiliyorsa, zorunlu rezerv oranı yüzde kaçtır?


32. Merkez bankası bankacılık sistemine kullandırdığı kredilere uygulanan faiz oranına ne ad verilir?


33. Reeskont sistemi merkez bankası hangi fonksiyonu yerine getirmede büyük önem taşır?


34. Genişlemeci iktisat politikalarının amacına ulaşabilmesi için ekonominin içinde bulunduğu durum aşağıdakilerden hangisine uygun olmalıdır?


35. İthal edilen mallara onulan vergiye ne ad verilir?


36. Bir ülkede bağımlı nüfusun artması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?