İktisada Giriş 2008 Ara Sınav

1. Gözlenen gerçeklerden hareketle özelden genele gidilmesi yöntemine ne ad verilir?


2. Her toplumun farklı derecelerde karşı karşıya kaldığı temel iktisadi sorun aşağıdakiler den hangisidir?


3. İktisadi düşünme tarzına göre, bir karar alınırken ilk planda göz önünde tutulduğu kabul edilen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?


4. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçılar tarafından kullanılan araştırma yöntemlerinin aşamalarından biri değildir?


5. İktisadi düşünme tarzına göre, mevcut şartlar değiştiğinde ortaya çıkacak durumun incelenmesine ne ad verilir?


6. Mal veya hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalar olarak ifade edilen üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


7.

Yukarıdaki şekilde yer alan üretim imkânları eğrisi üzerindeki A noktası için aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi doğrudur?


8. Bir malın fiyatındaki artışın, malın diğer mallara göre nispi fiyatını arttırmasından dolayı söz konusu malın satın alınmak istenen miktarının azalmasına ne ad verilir?


9.

Yukarıdaki şekle göre, üretim imkânları eğrisi üzerindeki A noktasına ulaşıldıktan sonra daha fazla X malı üretmenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?


10. Bir malın satın alınmak istenen miktarı ile fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad verilir?


11. Bir malın fiyatı arttığında, gelirin satın alma gücünün ve bu nedenle satın alınmak istenen mal miktarının azalmasına ne ad verilir?


12. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?


13. Bir malın fiyatı 40 YTL iken satılmak istenen miktarı 100 birimdir. Malın fiyatı 50 YTL'ye yükseldiğinde satılmak istenen miktar 150 birime çıkıyorsa arzın fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?


14. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu malın fiyatını artırdığında toplam hasılatı bundan nasıl etkilenir?

15. Belirli bir maddi ölçü üzerinden alınan vergilere ne ad verilir?


16. Tavan fiyatı uygulamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi devletin piyasaya müdahale etmek amacıyla kullandığı miktar kontrollerinden biridir?


18.

Yukarıdaki şekilde bir firmaya ait toplam maliyet eğrisi (TM) yer almaktadır. Buna göre, 100 birim mal üretildiğinde firmanın katlanacağı değişken maliyet kaç milyar TL'dir?


19. Gerçekte ödeme yapılmayan, ancak bir alternatiften vazgeçilmesi nedeniyle oluşan maliyet unsuruna ne ad verilir?


20. Hammadde veya yarı mamullerin üretim sonunda şeklinin değişerek yeni bir mamulün elde edildiği sürece ne ad verilir?


21. X malı üreten bir firma 100 birim mal sattığında 1000 TL toplam gelir elde ediyor iken, satış miktarını 120 birime çıkarttığında 1200 TL gelir elde ediyorsa firmanın marjinal geliri kaç TL'dir?


22. Tam rekabet piyasasında marjinal gelir eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile özdeş değildir?


23. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasındaki bir firmanın başabaş noktasını gösterir?


24. Tam rekabet piyasasında fiyat her zaman aşağıdakilerden hangisine eşit olmak durumundadır?


25. Tam rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir firmanın kapanma noktasında ürünün satış fiyatı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


26. Bir endüstrideki ölçek ekonomilerinin sadece tek bir firmanın faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlaması sonucu ortaya çıkan tekel piyasası türü aşağıdakilerden hangisidir?


27. Aşağıdakilerden hangisi tekelcinin fiyat farklılaştırmasına gidilebilmesi için gerekli olan temel koşullardan biridir?


28. Tekelci bir firma talep eğrisinin hangi kısmında negatif marjinal gelirler nedeniyle üretimini veya satışlarını azaltarak toplam gelirini arttırabilir?


29. Toplam maliyetteki değişmenin, kullanılan üretim faktörü miktarındaki değişmeye oranına ne ad verilir?


30. Bir firma aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda faktör alımını durdurur?


31. Bir kişinin parasal ücreti ile satın alabileceği mal ve hizmet miktarını gösteren ücrete ne ad verilir?


32. Türkiye ekonomisin de 1 yıl vadeli nominal faiz oranları %40, reel faiz oranı %15 ise beklenen enflasyon oranı yüzde kaçtır?


33. Kamusal mallarda ödeme yapmayanları dışarıda bırakamama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?


34. Satın alınan bir mal veya hizmetin, bu mal veya hizmet için herhangi bir bedel ödemeyen üçüncü kişilere sağladığı faydaya ne ad verilir?


35. Aşağıdakilerden hangisi Antalya'da turistik bir otelin kanalizasyonunu denize akıtması nedeniyle denize giren kişilerin zarar görmesi şeklinde ortaya çıkacak bir dışsallık türüne örnek olarak verilebilir?


36. Bedavacılık sorununun yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisini gündeme getirir?