İktisada Giriş 2007 Final

1. Aşağıdakiler den hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir?


2. Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde yer almaz?


3.

Kolanın şişe fiyatı 10 YTL, meyve suyunun şişe fiyatı 15 YTL iken, yukarıdaki tabloya göre, tüketicinin dengeye gelebilmesi için bir ayda kaç şişe kola ve kaç şişe meyve suyu tüketmesi gerekir?


4. MU; ilgili maldan elde edilen marjinal faydayı, P ise ilgili malın fiyatını gösterdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi X ve Y gibi iki mal tüketen bir tüketicinin fayda maksimizasyo-nunu sağlayan mal bileşimini gösterir?


5. Bir malın arz ve talebinin aynı oranda artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?


6.

Yukarıdaki şekilde yer alan arz eğrisinin S1 konumundan S2 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


7. Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?


8. Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, üretilecek mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlemesi aşağıdakiler den hangisine neden olur?


9. Aşağıdakiler den hangisi tavan fiyatı uygulamasının neden olacağı olumsuzluklardan biri değildir?


10. Bir firma kullandığı tüm üretim faktörlerini %100 arttırdığında üretim miktarı %75 artıyorsa aşağıdaki I er den hangisi söz konusudur?


11. Aşağıdakiler den hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biri değildir?


12. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakiler den hangisi ne eşittir?


13. Tekelci bir firmanın sahip olduğu talep eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?


14. Bir ekonomide nominal faiz oranı %50 reel faiz oranı %20 düzeyinde ise, beklenen enflasyon oranı yüzde kaçtır?


15. Faktör fiyatı değiştiğinde, talep edilen faktör miktarının değişme oranını aşağıdakilerden hangisi gösterir?


16. Aşağıdakilerden hangisi Antalya'da turistik bir otelin kanalizasyonunu denize akıtması nedeniyle denize giren kişilerin zarar görmesi şeklinde ortaya çıkacak bir dışsallık türüne örnek olarak verilebilir?


17. Mal ve hizmetlere ilişkin devresel akım göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi hane halklarından devlete yapılan ödemeler arasında yer alır?


18. Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türüne ne ad verilir?


19. Bir ülkede milli güvenlik hizmetleri para ile alınıp satılmadığına göre, bir subayın bir yıl içerisinde ürettiği milli güvenlik hizmetinin GSMH'ya katkısı nasıl hesaplanabilir?


20.

Yukarıdaki şekilde yer alan yatırım fonksiyonunun gelir eksenine paralel çizilmesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


21. Türkiye'de 2000 yılı sonu itibariyle nominal GSMH yaklaşık 120 katrilyon, net faktör geliri ise yaklaşık -2 katrilyon lira olduğuna göre, 2000yılı GSYİH değeri kaç katrilyon liradır?


22. Bir ekonomide fiilen gerçekleşen harcamaların her zaman gelire eşit olması için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?


23.

Yukarıdaki grafikte yer alan Z noktası aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


24. Klasik iktisat yaklaşımına göre, ekonominin otomatik olarak tam istihdamda dengeye yönelmesini gerçekleştiren temel mekanizma aşağıdakiler den hangisidir?


25. Aşağıdakilerden hangisi genişlemeci maliye politikası önlemleri arasında yer alır?


26. Vergi çarpanının negatif işarete sahip olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


27. Bir bankanın ayırdığı rezervler banka bilançosunun hangi kısmında yer alır?


28. I. Vadeli mevduatlar
II. Vadesiz mevduatlar
III. Resmi mevduatlar
IV. Bankalar arası mevduatlar
Yukarıdaki mevduat türlerinden hangileri, M2 para arzı tanımı içerisinde yer alır?


29. Paranın işlem amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


30. Elde para tutmanın fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?


31.

Yukarıdaki grafikte yer alan P1fiyat düzeyi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


32. I. Para arzını kısmak
II. Kamu harcamalarını artırmak
III. Vergileri azaltmak
Yukarıdaki iktisat politikası değişikliklerinden hangileri daraltıcı iktisat politikaları bağlamında değerlendirilebilir?


33. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası mal fiyatlarının eşitlenmesinde etkilidir?


34. Aşağıdakilerden hangisi "ithalata rakip mallar" kavramını tanımlamak için kullanılabilir?


35. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın önündeki politik engellerden biri değildir?


36. Bir ülkenin sermaye mallarına yatırım yapma gücü aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?